Maaparandusettevõtja majandustegevusteade

Maaparandus on maa kuivendamine, niisutamine ja maa veerežiimi kahepoolne reguleerimine maatulundusmaa sihtotstarbega maa (maatulundusmaa) viljelusväärtuse suurendamiseks või keskkonnakaitseks.

Kui soovite alustada majandustegevust maaparandusettevõtjana, peate esitama enne tegevuse alustamist majandustegevusteate järgmistel tegevusaladel:

 • maaparanduse uurimistöö;
 • maaparandussüsteemi projekteerimine;
 • maaparanduse omanikujärelevalve;
 • maaparanduse ekspertiis;
 • maaparandusehitus (ka maaparandussüsteemi rekonstrueerimine).

Õiguslikud alused

Maaparanduse valdkonnas tegutseva ettevõtja tegevust reguleerivad:

Nõuded esitajale

Valitud maaparandusalal tegutsemiseks peab ettevõtjal olema õigussuhe pädeva isikuga ehk vastutava spetsialistiga või ta on vastaval maaparandusalal tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja, kes on ise pädev tegutsema vastutava spetsialistina.

Maaparanduse uurimistöö või maaparanduse projekteerimise või maaparandusekspertiisi ala vastutaval spetsialistil peab olema:

 • erialane kõrgharidus (hüdromelioratsiooni, maaparanduse, veemajanduse eriala);
 • vähemalt kolmeaastane töökogemus vastaval maaparandusalal.

Maaparandusehituse ja omanikujärelevalve ala vastutaval spetsialistil peab olema:

 • vähemalt erialane keskeri- või kutsekeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (maaparanduse või sellega sarnane eriala);
 • vähemalt kolmeaastane töökogemus maaparandusehituse või omanikujärelevalve alal.

Omanikujärelevalvet võib teha ka maaparanduse projekteerimise või maaparandusekspertiisi alal tegutsev ettevõtja või maaparandusühistu oma tegevuspiirkonnas kui tema vastutav spetsialist vastab maaparandusehituse ja omanikujärelevalve ala vastutavale spetsialistile esitatud nõuetele.

Maaparanduse väikesüsteemi omanikujärelevalvet võib teha ka maaparandussüsteemi omanik.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud ja tegutseb maaparandusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib püsivalt tegutseda Eestis, tuleb ettevõtjal esitada maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registrile majandustegevusteade.

Majandustegevuse teadet ei pea esitama Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi ettevõtja, kes tegutseb maaparandusalal Eestis ajutiselt.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteade peab sisaldama järgmisi üldiseid andmeid:

 • ettevõtja nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist; soovitud tegevusala liigitus märgitud ristiga;
 • majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
 • majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud teatud tähtajaks teate esitaja isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress). Majandustegevusteate allkirjastab juhatuse liige või muu allkirjaõiguslik isik. Volitust omava isiku puhul tuleb taotlusele lisada volikiri.

Tegevusala vastutava spetsialisti kohta sisaldab majandustegevusteade järgmisi andmeid:

 • nimi ja isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
 • kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress);
 • erialast töökogemust tõendavad andmed (erialal töötamise aeg kokku aastates ja viimase tööandja nimi, registrikood või selle puudumisel isikukood või sünniaeg). Taotlusele lisatakse vastutava spetsialisti vähemalt kolmel aastal tehtud erialaste tööde nimekiri;
 • erialast haridust tõendavad andmed (eriala nimetus ja erialast haridust tõendava dokumendi nimetus, number, väljaandja õppeasutus, väljaandmise koht ja kuupäev). Taotlusele lisatakse vastutava spetsialisti erialast haridust tõendava dokumendi koopia.

Majandustegevusteate saate esitada:

Riigilõivu tasumine

Majandustegevusteate esitamise eest muul viisil kui maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu, tuleb tasuda riigilõivu 10 eurot.

Riigilõiv tuleb tasuda enne teate esitamist rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900082223:

 • SEB - EE891010220034796011;
 • Swedbank - EE932200221023778606;
 • Danske Bank - EE403300333416110002;
 • Luminor Bank - EE701700017001577198.

NB! Riigilõivu ei pea tasuma majandustegevusest loobumise või ajutiselt loobumise korral majandustegevusest loobumise teate või majandustegevusest ajutiselt loobumise teate esitamise eest.

Majandustegevusteate andmete muutmine

Majandustegevusteate andmete muutmiseks esitage majandustegevuse andmete muutmise teade. Ettevõtjana peate teavitama registripidajat oma majandustegevuse andmete muudatustest viivitamatult, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Teate andmeid saate vaadata ja kontrollida maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris MATER.

Majandustegevusest loobumine

Majandustegevusest ajutisel loobumisel esitage majandustegevusest ajutiselt loobumise teade, milles märkige majandustegevusest ajutiselt loobumise kuupäev ja taasalustamise kuupäev.

Majandustegevusest täielikul loobumisel esitage majandustegevusest loobumise teade, milles märkige majandustegevusest loobumise kuupäev

Majandustegevusteate andmete kinnitamine

Ettevõtjana peate oma majandustegevuse registriandmeid kinnitama 1 kord aastas majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooniga. Enne kinnitamist kontrollige andmete õigsust ning muutunud andmete korral viige andmed vastavusse tegelikkusega.

NB! Ettevõtjal, kellel ei ole kohustust esitada majandusaasta aruannet ega tuludeklaratsiooni tuleb esitada 30. juuniks teatamiskohustuste täitmise kinnitus maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registrile.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega maaparandusalase tegevuse üle tegeleb põllumajandusamet.

Kontaktinfo

Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri info

Genadi Vassiljev  

Põllumajandusamet, tel: 671 2617,  e-post: genadi.vassiljev@pma.agri.ee

Tiiu Valdmaa

Põllumajandusamet, tel: 671 2636,  e-post: tiiu.valdmaa@pma.agri.ee

Teksti koostas: põllumajandusamet