Majandustegevusteade põllumajandusloomade registrile

Kui soovite alustada tegevust teatamiskohustusega tegevusalal, peate enne majandustegevuse alustamist esitama põllumajandusloomade registrile majandustegevusteate.

Majandustegevusteade põllumajandusloomade registrisse esitatakse järgmistel tegevusaladel:

  • põllumajandusloomade, sealhulgas farmiulukite pidamine;
  • põllumajandusloomade sperma kogumine ja säilitamine;
  • põllumajanduslindude pidamine ja aretus ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmine turustamise eesmärgil;
  • erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade ajutine pidamine enne edasitoimetamist;
  • põllumajandusloomade profülaktilise karantiini läbiviimine;
  • veeloomade (s.o ülemklassi Agnatha ning klassidesse Chondrichthyes ja Osteichthyes, hõimkonda Mollusca või alamhõimkonda Crustacea kuuluvad loomad) kasvatamine kasvanduses või molluskikasvatusalal ja kasutatakse tehnoloogiat, mis on välja töötatud nimetatud veeloomade toodangu suurendamiseks üle keskkonna loomuliku tootmisvõimsuse (lühidalt: vesiviljelusega), välja arvatud ettevõttes, kus peetakse veeloomi dekoratiivsel eesmärgil ning kus puudub vahetu kontakt loodusliku veekoguga või mis on varustatud heitveekäitlussüsteemiga, mis tõkestab haigusetekitaja leviku looduslikku veekogusse;
  • mesindus;
  • karusloomade kasvatamine turustamise eesmärgil.

Õiguslikud alused

Majandustegevusteate esitamist põllumajandusloomade registrile reguleerivad:

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõte on asutatud ja tegutseb majandustegevusteate kohustusega tegevusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ning soovib püsivalt tegutseda samal tegevusalal ka Eestis, peab ettevõtja esitama majandustegevusteate. Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteates esitatavad andmed leiate majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MsüS) § 15.

Majandustegevusteate saate esitada:

Taotlus andmete kandmiseks Põllumajandusloomade registrisse

Taotlus tegevuskoha registreerimiseks

Rohkem informatsiooni leiate PRIA kodulehelt.

Majandustegevusteate andmete muutmine

Majandustegevusteate andmete muutumisest tuleb teavitada PRIAt viivitamata, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Kliendiandmete muutumise teate saate esitada:

Ettevõtte tegevuskoha andmete muutmiseks on võimalik tellida PRIAst tegevuskoha andmete muutmise vormi või kirjutada vabas vormis avalduse tegevuskoha andmete muutumisest.

Tegevuskoha andmete muutumise teate saate esitada:

Majandustegevusest loobumine

Majandustegevusest loobumisel peate esitama registripidajale majandustegevusest loobumise teate, milles teatate majandustegevuse lõpetamise aja.

Järelevalve

Majandustegevusteate esitamisega seonduvat järelevalvet teeb veterinaar- ja toiduamet.

Kontaktid

PRIA registrite osakond, tel: 731 2311

Loomade registri e-post: loomade.register@pria.ee

Kliendiregistri e-post: kliendiregister@pria.ee

Viimati muudetud: 29-10-2018 11:20