Metsapuude seemnete pakendamise tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite metsapuude seemneid pakendada metsanduslikul eesmärgil kasutamiseks.

Tegevusluba on tähtajaline ja selle väljastab keskkonnaamet.

Õiguslikud alused

Metsapuude seemnete pakendamist reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Ettevõtjale antakse metsapuude seemnete pakendamise tegevusluba, kui tal on kasutada:

 • eraldi ruum seemnete kaalumiseks ja pakendamiseks;
 • külmutusagregaadiga varustatud külmkamber või laiatarbekülmik seemnete ladustamiseks ja säilitamiseks;
 • taadeldud kaal kuni 10-kilogrammise massi määramiseks täpsusega 0,1 grammi;
 • seemnepartii esmaformeerija puhul käbide töötlemise tehnoloogia, mis välistab partiide segunemise.

Piiriülene tegutsemine

Kultiveerimismaterjali tarnimist, sealhulgas ka metsapuude seemnete pakendamist, reguleerib Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta. Liikmesriigid on määranud oma territooriumil asuvad vastutavad ametiasutused, kelledelt saab täpsustatud infot liikmesriigis eelpoolnimetatud direktiivi nõuete rakendamise kohta.

Taotluse täitmine ja esitamine

Metsapuude seemnete pakendamise tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud andmetele järgmised andmed:

 • puuliigi nimetus, mille seemneid soovitakse pakendada;
 • pakendamiseks olemasoleva baasi kirjeldamiseks hooned ja nende asukoht, olemasolevate seadmete nimetus ja markeering ning töötajate arv.

Taotluse saate esitada:

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 20 eurot viitenumbriga 2900081651 rahandusministeeriumi arvelduskontole:

 • SEB – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Taotluse menetlemine

Saadetud taotlust menetletakse 30 päeva. Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest e-posti teel .

Tegevusluba kantakse majandustegevuse registrisse.

Kui taotluses on info puudulik, võetakse teiega 7 päeva jooksul pärast taotluse esitamist kirja teel ühendust ning palutakse puudused kõrvaldada. Pärast puuduste kõrvaldamist väljastatakse tegevusluba 30 päeva jooksul.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui soovite tegevusluba muuta (näiteks lisada pakendatavasse puuliikide loetellu uut liiki), siis esitage vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist majandustegevuse muutmise kavatsuse teade sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Ettevõtja esitatud tegevusloa muutmise taotluse lahendab Keskkonnaamet tegevusloa andmiseks sätestatud korras.

Kui soovite tegevuse asukohta muuta, peate keskkonnaametit 5 tööpäeva jooksul pärast andmete muutmist informeerima.

Andmete muutmise taotlus esitage:

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite peatada majandustegevuse teatud tähtajani, siis teatage majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev majandustegevusest ajutiselt loobumise teatel, mille saate esitada, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, siis esitage majandustegevusest loobumise teade, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul, üldhuviteenuse osutamise korral majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks oleva äramuutva tingimuse tekkimine.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega kultiveerimismaterjali valdkonnas, mille alla kuulub ka metsapuude seemnete pakendamine, tegeleb keskkonnaamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Eda Tetlov

Keskkonnaamet, tel: 7339 377, e-post: eda.tetlov@keskkonnaamet.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 21-02-2018 12:57 | Teksti koostas: keskkonnaamet