Sööda käitlemise majandustegevusteade

Kui soovite alustada majandustegevust söödakäitlejana, peate esitama majandustegevusteate enne tegevuse alustamist järgmistel tegevusaladel:

 • söödamaterjali tootmine või töötlemine oma ettevõtte tarbeks (nt silo, heina, põhu tootmine, tera-, kaun-, mugul- ja juurvilja ning teiste põllukultuuride kasvatamine, puhastamine, kuivatamine, jahvatamine, muljumine söötmiseks oma ettevõttes peetavale loomale) turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse (nt munad, piim jne) saamiseks;
 • söödamaterjali (taimne, loomne, mineraalne) töötlemine või tootmine (nt kontsentreerimine, koorimine või kroovimine, kuivatamine, ekstraheerimine, pressimine, helvestamine, jahvatamine, kuumtöötlemine, hüdrogeenimine, pressimine külmalt või kuumutades, granuleerimine, märgjahvatamine jne) turuleviimiseks, turuleviimine (müük, vahendamine, import, eksport), veoteenus, ladustamisteenus;
 • sööda segamine oma ettevõtte tarbeks, kasutamata söödalisandeid või nende eelsegusid, (nt täiendsöödast ja söödamaterjalidest või erinevatest söödamaterjalidest sööda segamine söötmiseks oma ettevõttes peetavale loomale);
 • loomset proteiini või seda sisaldava sööda segamine, vedu või selle ladustamine oma ettevõtte tarbeks (nt kalajahu või seda sisaldava sööda vedu või ladustamine);
 • pakendatud sööda, välja arvatud lemmikloomatoit, müümine jaekaubanduses (põllumajandusloomade, sh hobuste ja küülikute pakendatud sööda müümine poodides);
 • toidu tootmise käigus tekkinud kõrvalsaaduse turustamine söödakäitlejale loomade söötmiseks (nt pagari-, pasta- ja kondiitritoodete valmistamisel saadavad tooted, õlletootmise jäägid, vadak, jäätise valmistamisel saadavad tooted jne);
 • segasööda tootmine oma ettevõtte tarbeks või turuleviimiseks, kasutades lubatud söödalisandeid (nt A- ja D-vitamiin, vase- ja seleeniühendid) või nende eelsegusid (nt vähemalt kahest söödamaterjalist ja söödalisandist või eelsegust segasööda tootmine eesmärgiga sööta see oma ettevõttes peetavale loomale või müügiks);
 • söödalisandi (nt lõhna- ja maitseaine) tootmine turuleviimiseks, turuleviimine (müük, vahendamine, import, eksport), veoteenus, ladustamisteenus;
 • söödalisandist (nt mikroelementide ühendid, va vase- ja seleeniühendid) eelsegu tootmine turuleviimiseks, turuleviimine (müük, vahendamine, import, eksport), veoteenus, ladustamisteenus;
 • lemmikloomatoidu tootmine turuleviimiseks, turuleviimine (hulgikaubandus, vahendamine, import, eksport), veoteenus, ladustamisteenus;
 • turustamisotstarbelise loomse toidu saamiseks peetava looma söötmine (nt ettevõtja tegeleb munade või kanaliha tootmisega ja ostab kogu sööda, mis on vajalik lindude söötmiseks).

Täpsema tegevusalade ja ainete loetelu leiate maaeluministri 12.06.2014 määruse nr 31 „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba” lisas 1.

Kui soovite majandustegevust alustada samal ajal mitmel eespool nimetatud tegevusalal, siis võite esitada kõik majandustegevuse teates esitamisele kuuluvad andmed ühes majandustegevusteates.

Majandustegevusteadet ei pea esitama, kui teil peab enne eespool nimetatud tegevusalal majandustegevuse alustamist olema tegevusluba või te tegelete:

 • sööda tootmisega, mis söödetakse oma loomale, kelle toodangu tarbib ära oma pere või keda ei tarvitata toiduks;
 • sööda tootmisega, mis söödetakse oma loomale, kellelt saadud toidu väikesi koguseid (nt munad kuni 50 linnuga farmist või lehma toorpiim kuni 100 kg päevas) turustatakse otse lõpptarbijale;
 • loomade söötmisega, kelle toodangu tarbib ära oma pere või keda ei tarvitata toiduks;
 • oma toodetud sööda esmatoodangu (nt teravili, hein, silo jne) väike kogus (kuni 5 tonni aastas) turustatakse otse lõpptarbijale;
 • lemmikloomatoidu jaekaubandusega.

Õiguslikud alused

Sööda käitlemise tegevusalal tegutsemist reguleerivad:

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõte on asutatud ja tegutseb sööda käitlejana majandustegevusteate kohustusega tegevusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ning soovib püsivalt tegutseda samal tegevusalal ka Eestis, peab ettevõtja esitama majandustegevusteate.

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteate saate esitada:

 • maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi või mobiil-ID abil);
 • digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: feed@vet.agri.ee;
 • posti teel veterinaar- ja toiduameti (VTA) söötade büroole aadressil: Väike-Paala 3, 11415 Tallinn;
 • kohale toimetades VTAsse (Väike-Paala 3, 11415 Tallinn) või selle kohalikku asutusse;
 • notari kaudu.

Majandustegevuse teate vorm on kättesaadav VTA veebilehel. Need, kes esitavad elektroonilise teate, täidavad teate vahetult infosüsteemis ning eraldi PDF või paberdokumenti koostama ei pea.

NB! Kui käitleja märgib majandustegevuseteates oma elektronposti aadressi, siis annab ta sellega nõusoleku haldusakti elektrooniliselt kätte toimetada.

Riigilõivu tasumine

Söödakäitleja ei pea majandustegevusteate taotluse lahendamise eest tasuma riigilõivu.

Riigilõivu tuleb tasuda kord aastas 64 eurot iga aasta 20. jaanuariks sööda turuleviimise eest, v.a pakendatud sööta jaekaubanduse korras turule viiv ettevõte, juhul kui:

 • ei ole tasutud toodetud ja turustatud koguste pealt kord kvartalis aasta jooksul
 • ei ole tasutud impordi pealt aasta jooksul

Riigilõiv viitenumbriga 2900082252 tuleb kanda rahandusministeeriumi pangakontole:

 • SEB EE891010220034796011
 • Swedbank EE932200221023778606
 • Danske Bank EE403300333416110002
 • Luminor EE701700017001577198

Majandustegevusteate andmete muutmine

Majandustegevuse andmete muudatustest tuleb teavitada VTA-d viivitamatult, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Andmete muutumisest saate teatada:

 • maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi või mobiil-ID abil);
 • digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: feed@vet.agri.ee;
 • posti teel veterinaar- ja toiduameti (VTA) söötade büroole aadressil: Väike-Paala 3, 11415 Tallinn;
 • kohale toimetades VTAsse (Väike-Paala 3, 11415 Tallinn) või selle kohalikku asutusse;
 • notari kaudu.

Andmete muutmise teate vorm on kättesaadav VTA veebilehel. Need, kes esitavad elektroonilise teate, täidavad teate vahetult infosüsteemis ning eraldi PDF või paberdokumenti koostama ei pea.

Majandustegevusest loobumine

Kui otsustate peatada või lõpetada sööda käitlemise, peate esitama VTAle majandustegevusest loobumise või ajutiselt loobumise teate.

Sööda käitlemisest loobumisel tuleb märkida teates majandustegevuse lõpetamise aeg. Kui sööda käitlemisest loobutakse teatud tähtajani, võib käitleja teatada sööda käitlemisest loobumise ja selle taasalustamise kuupäeva.

Majandustegevusest loobumise või ajutiselt loobumise teate saate esitada:

 • maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi või mobiil-ID abil);
 • digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: feed@vet.agri.ee;
 • posti teel veterinaar- ja toiduameti (VTA) söötade büroole aadressil: Väike-Paala 3, 11415 Tallinn;
 • kohale toimetades VTAsse (Väike-Paala 3, 11415 Tallinn) või selle kohalikku asutusse;
 • notari kaudu.

Majandustegevusest loobumise või ajutiselt loobumise teate vorm on kättesaadav VTA veebilehel. Need, kes esitavad elektroonilise teate, täidavad teate vahetult infosüsteemis ning eraldi PDF või paberdokumenti koostama ei pea.

Järelevalve

Sööda, sööda käitlemise ja kasutamise nõuetekohasust kontrollib veterinaar- ja toiduamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Kaili Kallit

Veterinaar- ja toiduamet, tel: 605 4751, e-post: kaili.kallit@vet.agri.ee

Pille Sadrak

Veterinaar- ja toiduamet, tel: 605 4752, e-post: pille.sadrak@vet.agri.ee

Urmas Niklus

Veterinaar- ja toiduamet, tel: 605 4753, e-post: urmas.niklus@vet.agri.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Maaeluministeeriumi kliendiportaal, tel: 625 6100, e-post: kliendiportaal@agri.ee

Viimati muudetud: 20-03-2018 16:46 | Teksti koostas: veterinaar- ja toiduamet