Sööda käitlemise tegevusluba

Kui soovite alustada majandustegevust söödakäitlejana, peab teil olema tegevusluba enne tegevuse alustamist järgmistel tegevusaladel:

 • söödamaterjali töötlemata taimeõlist tootmine turuleviimiseks (nt pleegitusaineid sisaldav rapsikook), välja arvatud käitleja, kellele on antud tegevusluba toiduseaduse alusel;
 • söödamaterjali õlikeemilise protsessi teel tootmine turuleviimiseks (nt rasvadest rasvhapete saamine keemilise protsessi abil);
 • söödamaterjali biodiisli tootmise kõrvalsaadustest tootmine turuleviimiseks (nt õlikoogid ja srotid);
 • söödamaterjali rasvade segamise teel tootmine turuleviimiseks (nt segaõli, mis on saadud erinevate rasvade/õlide segamisel);
 • segasööda tootmine oma ettevõtte tarbeks või turuleviimiseks, kasutades lubatud söödalisandeid (nt koktsidiostaatikumid) või nende eelsegusid (nt vähemalt kahest söödamaterjalist ja söödalisandist või eelsegust segasööda tootmine eesmärgiga sööta see oma ettevõttes peetavale loomale või müügiks);
 • söödalisandi (nt kõik toitainelised ja zootehnilised lisandid) tootmine turuleviimiseks, turuleviimine (müük, vahendamine, import, eksport), veoteenus, ladustamisteenus;
 • söödalisandist (nt A- ja D- vitamiini, vase ja seleeni ühendid) eelsegu tootmine turuleviimiseks, turuleviimine (müük, vahendamine, import, eksport), veoteenus, ladustamisteenus;
 • ravimsööda tootmine oma ettevõtte tarbeks või turuleviimiseks, turuleviimine.

Täpsema tegevusalade loetelu leiate põllumajandusministri määruse „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba” lisas 2.

Muude ülal nimetamata sööda käitlemisega seotud tegevuste korral tuleb esitada majandustegevusteade.

Tegevusluba ei pea taotlema ja majandustegevusteadet esitama, kui te tegelete:

 • sööda tootmisega, mis söödetakse oma loomale, kelle toodangut kasutatakse üksnes oma tarbeks või keda ei tarvitata toiduks;
 • sööda tootmisega, mis söödetakse oma loomale, kellelt saadud toidu väikesi koguseid (nt munad kuni 50 linnuga farmist või lehma toorpiim kuni 100 kg päevas) turustatakse otse lõpptarbijale;
 • loomade söötmisega, kelle toodangut kasutatakse üksnes oma tarbeks ;
 • oma toodetud sööda esmatoodangu (nt teravili, hein, silo jne) väike kogus (kuni 5 tonni aastas) turustatakse otse lõpptarbijale;
 • lemmikloomatoidu jaekaubandusega.

Õiguslikud alused

Sööda käitlemise tegevusalal tegutsemist reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgmistele nõuetele:

 • teil on koostatud enesekontrolliplaan, mis on kooskõlas määruse 183/2005 artikli 6 lõikes 2, artiklis 7 ning määruse II lisas sätestatud nõuetega.
 • teie ettevõtte ehitised ja vahendid ja sööda käitlemine on vastavuses söödahügieeni määruse 183/2005 II lisas toodud nõuetele.

Täpsema info leiate veterinaar- ja toiduameti veebilehelt. Küsimustega pöörduge ettevõtte asukohajärgse veterinaar- ja toiduameti kohaliku asutuse poole.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõte on asutatud ja tegutseb sööda käitlejana tegevusloa kohustusega tegevusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ning soovib püsivalt tegutseda samal tegevusalal ka Eestis, peab olema tegevusluba enne Eestis tegevuse alustamist.

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa taotluse saate esitada:

 • maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi või mobiil-ID abil);
 • digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: feed@vet.agri.ee;
 • posti teel veterinaar- ja toiduameti (VTA) söötade büroole aadressil: Väike-Paala 3, 11415 Tallinn;
 • kohale toimetades VTAsse (Väike-Paala 3, 11415 Tallinn) või selle kohalikku asutusse;
 • notari kaudu.

Tegevusloa taotluse vorm on kättesaadav veterinaar- ja toiduameti veebilehel. Need, kes esitavad elektroonilise taotluse, täidavad taotluse vahetult infosüsteemis ning eraldi PDF või paberdokumenti koostama ei pea.

Tegevusloa saamiseks lisage taotlusele enesekontrolliplaan ja olenevalt tegevuse laadist järgmised dokumendid:

 • dokumendid, mis tõendavad ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteemi (Hazard Analysis and Critical Control Point System) põhimõtete järgimist;
 • dokumendid, mis tõendavad ehitiste ja vahendite sobivust kasutusotstarbeks;
 • puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
 • kahjuritõrjeplaan, mis sisaldab andmeid kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
 • käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem koos söödaohutuse seisukohalt oluliste parameetritega ja tehnoloogia lühikirjeldus.

NB! Kui käitleja märgib tegevusloa taotluses oma elektronposti aadressi, annab ta sellega nõusoleku haldusakt elektrooniliselt kätte toimetada.

Riigilõivu tasumine

Söödakäitleja ei pea tegevusloa taotluse lahendamise eest tasuma riigilõivu.

Riigilõivu tuleb tasuda kord aastas 260 eurot iga aasta 20. jaanuariks loakohustusega tegevusala puhul ettevõtte eest juhul, kui:

 • ei ole tasutud toodetud ja turustatud koguste pealt kord kvartalis aasta jooksul
 • ei ole tasutud impordi pealt aasta jooksul

Riigilõiv viitenumbriga 2900082252 tuleb kanda rahandusministeeriumi pangakontole:

 • SEB EE891010220034796011
 • Swedbank EE932200221023778606
 • Danske Bank EE403300333416110002
 • Luminor EE701700017001577198

Taotluse menetlemine

Veterinaar- ja toiduamet teavitab teid hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast taotluse kättesaamist.

Taotluse lahendab veterinaar- ja toiduamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 90 päeva jooksul pärast tegevusloa taotluse esitamist. Taotluse lahendamise tähtaeg arvestatakse alates päevast, kui kõik nõutavad andmed on esitatud. Kui taotluses on info puudulik või ei ole täidetud tegevusloa saamise aluseks olevad nõuded, võetakse teiega ühendust. Puuduste kõrvaldamiseks võib taotluse lahendamise tähtaja peatada kuni puuduste kõrvaldamiseni, ent mitte kauemaks kui 30 päevaks, teavitades sellest käitlejat.

Sööda käitlejale antakse tegevusluba üksnes siis, kui kohapealne kontroll ettevõttes enne selles tegevuse algust on näidanud, et ettevõte vastab määruse 183/2005 nõuetele ja muudele asjakohastele nõuetele. Tegevusloa taotluse lahendamisel võib veterinaar- ja toiduamet anda käitlejale esialgse tegevusloa, kui kohapealne kontroll ettevõttes näitab, et see vastab kõikidele ehitisi ja seadmeid käsitlevatele nõuetele. Esialgse tegevusloa saanud käitlejale antakse tegevusluba alles siis, kui teine kohapealne kontroll ettevõttes näitab, et see vastab kõikidele määruse 183/2005 nõuetele ja muudele asjakohastele nõuetele. Esialgne tegevusluba muutub kehtetuks tegevusloa andmisega või andmisest keeldumisega.

Tegevusloa andmisest või mitteandmisest teavitab veterinaar- ja toiduamet käitlejat elektronposti teel. Kui käitleja ei ole veterinaar- ja toiduametile teatanud oma elektronposti aadressi, toimetab amet tegevusloa registriandmete väljatrüki käitlejale kätte tähtkirjaga või allkirja vastu käitleja teatatud postiaadressil, selle puudumise korral aga käitleja asukoha aadressil. Teade loetakse tähtkirjaga saatmise korral kättetoimetatuks viis ja välisriiki saatmise korral 30 päeva pärast postitamist.

Tegevusluba on tähtajatu.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Tegevusloa tingimuste (näiteks kui soovite alustada sama tegevust teises maakonnas) muutmise taotluse saate esitada:

 • maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi või mobiil-ID abil);
 • digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: feed@vet.agri.ee;
 • posti teel veterinaar- ja toiduameti (VTA) söötade büroole aadressil: Väike-Paala 3, 11415 Tallinn;
 • kohale toimetades VTAsse (Väike-Paala 3, 11415 Tallinn) või selle kohalikku asutusse;
 • notari kaudu.

Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse vorm on kättesaadav veterinaar- ja toiduameti veebilehel. Need, kes esitavad elektroonilise taotluse, täidavad taotluse vahetult infosüsteemis ning eraldi PDF- või paberdokumenti koostama ei pea.

Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse lahendab veterinaar- ja toiduamet tegevusloa andmiseks sätestatud korras.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite peatada või lõpetada sööda käitlemise, peate esitama veterinaar- ja toiduametile majandustegevusest loobumise või ajutiselt loobumise teate.

Sööda käitlemisest loobumisel tuleb märkida teates majandustegevuse lõpetamise aeg. Kui sööda käitlemisest loobutakse teatud tähtajani, võib käitleja teatada sööda käitlemisest loobumise ja selle taasalustamise kuupäeva.

Majandustegevusest loobumise või ajutiselt loobumise teate saate esitada:

 • maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi või mobiil-ID abil);
 • digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: feed@vet.agri.ee;
 • posti teel veterinaar- ja toiduameti (VTA) söötade büroole aadressil: Väike-Paala 3, 11415 Tallinn;
 • kohale toimetades VTAsse (Väike-Paala 3, 11415 Tallinn) või selle kohalikku asutusse;
 • notari kaudu.

Majandustegevusest loobumise või ajutiselt loobumise teate vorm on kättesaadav veterinaar- ja toiduameti veebilehel. Need, kes esitavad elektroonilise teate, täidavad teate vahetult infosüsteemis ning eraldi PDF- või paberdokumenti koostama ei pea.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Veterinaar- ja toiduamet tunnistab tegevusloa kehtetuks järgmistel alustel:

 • käitleja on tegevusloa taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • käiteja loobub majandustegevusest;
 • käitleja suhtes kehtib sööda käitlemise tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev asjaomase majandustegevuse keeld, välja arvatud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keeld;
 • käitleja lõpetab ühe või mitu oma tegevust;
 • on tõestatud, et käitleja ei ole ühe aasta jooksul täitnud oma tegevuse suhtes kehtivaid tingimusi;
 • veterinaar- ja toiduamet tuvastab käitleja tegevuses korduvalt tõsiseid puudujääke või on olnud sunnitud tootmist ettevõttes korduvalt peatama ning käitleja ei ole endiselt suuteline andma küllaldasi tagatisi edasise nõuetekohase tootmise kohta.

Veterinaar- ja toiduamet võib tunnistada tegevusloa kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul;
 • käitleja rikub oluliselt tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvaid majandustegevuse nõudeid;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles käitleja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega.

Veterinaar- ja toiduamet võib tegevusloa osaliselt või täielikult peatada:

 • majandustegevuse nõude olulise rikkumisega kaasneva ohu korral kuni rikkumise kõrvaldamiseni või tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsustamiseni;
 • riikliku järelevalve teostamise takistamisel.

Tegevusluba muutub kehtetuks füüsilisest isikust käitleja surma ning juriidilisest isikust käitlejate likvideerimise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise korral, kui tegevusluba ei anta üle.

Kui tegevusluba on kehtetuks tunnistatud, võib igal ajal taotleda samaks tegevuseks uut tegevusluba.

Järelevalve

Sööda, sööda käitlemise ja kasutamise nõuetekohasust kontrollib veterinaar- ja toiduamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Kaili Kallit

Veterinaar- ja toiduamet, tel: 605 4751, e-post: kaili.kallit@vet.agri.ee

Pille Sadrak

Veterinaar- ja toiduamet, tel: 605 4752, e-post: pille.sadrak@vet.agri.ee

Urmas Niklus

Veterinaar- ja toiduamet, tel: 605 4753, e-post: urmas.niklus@vet.agri.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Maaeluministeeriumi kliendiportaal, tel: 625 6100, e-post: kliendiportaal@agri.ee

Viimati muudetud: 20-03-2018 16:31 | Teksti koostas: veterinaar- ja toiduamet