Toidu käitlemise majandustegevusteade

Kui soovite alustada majandustegevust toidu käitlejana, peate esitama majandustegevusteate enne tegevuse alustamist.

Käitlemisvaldkondade ja toidugruppide loetelu on toodud põllumajandusministri määruse „Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba“ lisas 1.

Õiguslikud alused

Toidu käitlemist reguleerivad järgmised õigusaktid:

Nõuded esitajale

Majandustegevusteate esitamisel peate vastama järgmistele nõuetele:

  • teil on koostatud enesekontrolliplaan;
  • teie ettevõtte ruumid, sisseseade, jäätmete ja veevarustus, toidu käitlemine, pakkimine ja vedu ning töötajate isiklik hügieen on vastavuses määruse 852/2004 II lisas toodud nõuetega;
  • kui teie ettevõte tegeleb vaid esmatootmise ja sellega seonduvate tegevustega peab see vastama määruse 852/2004 I lisa ja määruse 853/2004 asjakohastele nõuetele.

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge ettevõtte asukohajärgse veterinaar- ja toiduameti kohaliku asutuse poole.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud ja tegutseb toidu käitlejana majandustegevusteate kohustusega käitlemisvaldkonnas teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ning soovib püsivalt tegutseda samas käitlemisvaldkonnas ka Eestis, peab ettevõtja esitama majandustegevusteate.

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteate saab esitada:

Need, kes soovivad esitada elektroonilise teate kliendiportaali kaudu, täidavad teate vahetult infosüsteemis ning eraldi PDF või paberdokumenti koostama ei pea. Majandustegevusteate vorm (.doc, 266 kB) on kättesaadav VTA veebilehelt.

NB! Kui käitleja märgib majandustegevuseteates oma elektronposti aadressi, siis annab ta sellega nõusoleku toimetada haldusakti elektrooniliselt kätte.

Majandustegevusteate andmete muutmine

Majandustegevusteate andmete muutumisest tuleb teavitada VTAd viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

Andmete muutumise teadet saab esitada:

Need, kes soovivad esitada elektroonilise teate kliendiportaali kaudu, täidavad teate vahetult infosüsteemis ning eraldi PDF või paberdokumenti koostama ei pea. Majandustegevusteate andmete muutmise vorm (.doc, 450 kB) on kättesaadav VTA veebilehelt.

Järelevalve

Toidu ja toidu käitlemise nõuetekohasust kontrollib VTA. Lisaks VTAle kontrollib teabe esitamise ja esitatud teabe õigsuse nõuetekohasust jaekaubandusettevõttes tarbijakaitseamet. Toidu käitlemise nõuetekohasuse hindamise eest tasutakse järelevalvetasu 11,5 eurot tunnis.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Heneli Lamp

Veterinaar- ja toiduamet, tel: 605 1729, e-post: heneli.lamp@vet.agri.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Maaeluministeeriumi kliendiportaal, e-post: kliendiportaal@agri.ee, tel: 625 6100

Viimati muudetud: 20-03-2018 16:11 | Teksti koostas: veterinaar- ja toiduamet