Toidu käitlemise tegevusluba

Teil peab olema tegevusluba toidu käitlemiseks järgmistel juhtudel:

 • loomsete esmatoodete käitlemine väljaspool tootmiskohta tingimusel, et käitlemise käigus ei muutu nende esialgne kuju ja esialgsed omadused;
 • mitteloomsete esmatoodete käitlemine, mille käigus muutuvad nende esialgne kuju ja esialgsed omadused;
 • idude tootmine;
 • loomse toidu käitlemine, mis on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 853/2004;
 • loomse toidu töötlemine, valmistamine, pakendamine ja turustamine teisele käitlejale teisaldatavas ja/või ajutises käitlemiskohas (näiteks müügitelgid, -kioskid ja -veokid) ning eraelamus;
 • toidu töötlemine, sealhulgas valmistamine, või pakendamine;
 • toatemperatuurist erineval temperatuuril hoitava toidu ladustamine;
 • toatemperatuurist erineval temperatuuril hoitava toidu käitlemine jaekaubanduses.

Täpsem käitlemisvaldkondade ja toidugruppide loetelu on toodud põllumajandusministri määruse „Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba“ lisas 2 (.pdf, 196 kB).

Muude ülal nimetamata toidu käitlemisega seotud tegevuste korral tuleb esitada majandustegevusteade.

Õiguslikud alused

Toidu käitlemist reguleerivad järgmised õigusaktid:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgmistele nõuetele:

 • teil on koostatud enesekontrolliplaan;
 • teie ettevõtte ruumid, sisseseade, jäätmete ja veevarustus, toidu käitlemine, pakkimine ja vedu ning töötajate isiklik hügieen on vastavuses määruse 852/2004 II lisas toodud nõuetega;
 • kui teie ettevõte tegeleb vaid esmatootmise ja sellega seonduvate tegevustega peab see vastama määruse 852/2004 I lisa ja määruse 853/2004 asjakohastele nõuetele;
 • kui ettevõttes tegeletakse loomset päritolu toidu käitlemisega, peavad olema täidetud lisaks määruses 853/2004 toodud asjakohased nõuded. 

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge ettevõtte asukohajärgse veterinaar- ja toiduameti kohaliku asutuse poole.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on asutatud ja tegutseb toidu käitlejana tegevusloa kohustusega käitlemisvaldkonnas teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ning soovib tegutseda püsivalt samas käitlemisvaldkonnas ka Eestis, peab tal olema tegevusluba enne Eestis tegevuse alustamist.

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa taotluse saab esitada:

Need, kes soovivad esitada elektroonilise taotluse kliendiportaali kaudu, täidavad taotluse vahetult infosüsteemis ning eraldi PDF- või paberdokumenti koostama ei pea. Tegevusloa taotluse vorm (.doc, 266 kB) on kättesaadav VTA veebilehelt.

Tegevusloa saamiseks lisage taotlusele järgmised dokumendid:

 • ettevõtte asendiplaan koos vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga;
 • ruumide plaan koos seadmete ja sisseseade paigutuse ning vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga. Veevõrgu plaanil näidatakse nummerdatult kõik veevõtukohad. Ruumide plaanil näidatakse ära toidu, pakkematerjalide, jäätmete ning töötajate liikumisteed;
 • andmed käitlemisruumides kasutatud viimistlusmaterjalide kohta;
 • reguleeritava temperatuuri või õhu suhtelise niiskusega või reguleeritava temperatuuri ja õhu suhtelise niiskusega ruumide asjakohase reguleeritava parameetri arvväärtused;
 • käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem koos toiduohutuse seisukohalt oluliste parameetritega ning tehnoloogia lühikirjeldus;
 • andmed projekteeritud ning kavandatava või tegeliku käitlemisvõimsuse, sealhulgas hoiuruumide mahutavuse kohta;
 • ettevõttes kasutatava vee analüüsi katseprotokollid veeseaduse § 13 lõike 2 alusel kehtestatud joogivee tavakontrolli käigus uuritavate näitajate kohta. Katseprotokollid peab olema väljastanud joogivee analüüsimiseks akrediteeritud laboratoorium;
 • puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
 • kahjuritõrjeplaan, mis sisaldab andmeid kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
 • toidujäätmete, toiduks mittekasutatavate kõrvalsaaduste ja muude jäätmete kogumise, äravedamise ja kahjutustamise plaan, mis sisaldab andmeid nende kogumiseks, äravedamiseks ja kahjutustamiseks rakendatavate meetmete kohta;
 • toiduga kokkupuutuvate töötajate toiduhügieenikoolituse kava;
 • andmed toidu veoks kasutatavate veokite kohta ning veokite ja ringlevate veopakendite puhastamise korraldamise kirjeldus.

NB! Kui käitleja märgib tegevusloa taotluses oma elektronposti aadressi, siis annab ta sellega nõusoleku toimetada haldusakti elektrooniliselt kätte.

Taotluse menetlemine

VTA teavitab teid hiljemalt taotluse esitamisele järgneval kolmandal tööpäeval taotluse kättesaamisest ja lahendab tegevusloa taotluse tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 30 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Taotluse lahendamise tähtaeg hakkab kulgema arvates kõigi nõutavate andmete esitamisest. Kui taotluses on info puudulik või ei ole täidetud tegevusloa saamise aluseks olevad nõuded, võetakse Teiega ühendust. Puuduste kõrvaldamiseks võib taotluse lahendamise tähtaja kulgemise peatada kuni puuduste kõrvaldamiseni, ent mitte kauemaks kui 30 päevaks, teavitades sellest taotluse esitanud käitlejat. Pärast puuduste kõrvaldamist väljastatakse tegevusluba 30 päeva jooksul.

VTA võib taotluse lahendamise tähtaega üks kord kuni 30 päeva võrra pikendada, kui see on vajalik üksikjuhtumi keerukuse tõttu, teavitades sellest taotluse esitanud ettevõtjat.

Tegevusluba on tähtajatu ja selle annab VTA. Teatud tingimustel võib VTA anda ka esialgse tegevusloa, mis muutub kehtetuks tegevusloa andmisega või andmisest keeldumisega.

Tegevusloa andmisest või mitteandmisest teavitab VTA käitlejat elektronposti teel. Juhul kui käitleja ei ole teatanud oma elektronposti aadressi, toimetab VTA registriandmete väljatrüki käitlejale kätte tähtkirjaga või allkirja vastu käitleja poolt teatatud postiaadressil, selle puudumise korral aga käitleja asukoha aadressil. Teade loetakse tähtkirjaga saatmise korral kättetoimetatuks viie ja välisriiki saatmise korral 30 päeva möödudes postitamisest arvates.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Te peate esitama tegevusloa muutmise taotluse, kui soovite muuta käitlemisvaldkonda või toidugruppi.

Tegevusloa muutmise taotluse saab esitada:

Need, kes soovivad esitada elektroonilise taotluse kliendiportaali kaudu, täidavad taotluse vahetult infosüsteemis ning eraldi PDF- või paberdokumenti koostama ei pea. Taotluse vorm (.doc, 266 kB) on kättesaadav VTA veebilehelt.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite peatada või lõpetada toidu käitlemist, peate esitama VTA-le majandustegevusest loobumise või ajutiselt loobumise teate. Toidu käitlemisest loobumisel märkige teates majandustegevuse lõpetamise kuupäeva. Kui loobute toidu käitlemisest teatud tähtajani, võite teatada toidu käitlemisest loobumise ja selle taasalustamise kuupäeva.

Majandustegevusest loobumise või ajutiselt loobumise teate saab esitada:

Need, kes soovivad esitada elektroonilise teate kliendiportaali kaudu, täidavad taotluse vahetult infosüsteemis ning eraldi PDF- või paberdokumenti koostama ei pea. Majandustegevusest loobumise teate vorm (.doc, 36 kB) on kättesaadav VTA veebilehelt.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Veterinaar- ja toiduamet tunnistab tegevusloa kehtetuks järgmistel alustel:

 • olete tegevusloa taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • loobute majandustegevusest;
 • teie suhtes kehtib toidu käitlemise tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev asjaomase majandustegevuse keeld, välja arvatud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keeld.

Veterinaar- ja toiduamet võib tunnistada tegevusloa kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul;
 • rikute oluliselt tegevusloa nõudeid või tegevusloa kõrvaltingimusi;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles teie huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • käitlemisvaldkonna või toidugrupi muutmine.

Tegevusluba muutub kehtetuks füüsilisest isikust käitleja surma ning juriidilisest isikust käitlejate likvideerimise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise korral.

Veterinaar- ja toiduamet võib tegevusloa osaliselt või täielikult peatada:

 • tegevusloa kõrvaltingimuse (käitlemisvaldkond või toidugrupp) olulise rikkumisega kaasneva ohu korral kuni rikkumise kõrvaldamiseni või tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsustamiseni;
 • riikliku järelevalve teostamise takistamisel.

Kui tegevusluba on kehtetuks tunnistatud, võib igal ajal samaks tegevuseks taotleda uut tegevusluba.

Järelevalve

Toidu ja toidu käitlemise nõuetekohasust kontrollib VTA. Lisaks VTA-le kontrollib teabe esitamise ja esitatud teabe õigsuse nõuetekohasust jaekaubandusettevõttes tarbijakaitseamet. Toidu käitlemise nõuetekohasuse hindamise eest tasutakse järelevalvetasu 11,5 eurot tunnis.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Heneli Lamp

Veterinaar- ja toiduamet, tel: 605 1729, e-post: heneli.lamp@vet.agri.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Maaeluministeeriumi kliendiportaal, tel: 625 6100, e-post: kliendiportaal@agri.ee

Viimati muudetud: 20-03-2018 16:13 | Teksti koostas: veterinaar- ja toiduamet