Toiduga kokku puutuvate materjalide ja esemete käitleja majandustegevusteade

Kui soovite alustada tegevust toiduga kokku puutuvate materjalide ja esemete valmistamise, töötlemise ja turustamise (edaspidi TKMi käitlemine) tegevusalal, peate enne majandustegevuse alustamist esitama veterinaar- ja toiduametile majandustegevusteate.

Õiguslikud alused

Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete käitlemist reguleerivad:

 • toiduseadus;
 • majandustegevuse seadustiku üldosa seadus;
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1935/2004 toiduga kokku­puutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta;
 • Euroopa Komisjoni määrus nr 2023/2006 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete heade tootmistavade kohta;
 • Euroopa Komisjoni määrus nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta;
 • Euroopa Komisjoni määrus nr 282/2008 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlusse­võetud plastist materjalide ja esemete kohta;
 • Euroopa Komisjoni määrus nr 284/2011 Hiina Rahvavabariigist ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonnast pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarvete impordi eritingimuste ja üksikasjaliku korra kehtestamise kohta;
 • Euroopa Komisjoni määrus nr 1895/2005 teatavate epoksüderivaatide kasutamise piirangu kohta toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud materjalides ja esemetes;
 • Euroopa Komisjoni määrus nr 450/2009 toiduga kokkupuutumiseks ette nähtud aktiivsete ja intelligentsete materjalide ja esemete kohta;
 • põllumajandusministri 3. novembri 2014. a. määrus nr 93 “Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavad nõuded, nende gruppide kohta esitatavad erinõuded ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodid”;
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta;
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused.

Täpsema info toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete käitlemise kohta leiate veterinaar- ja toiduameti (VTA) veebilehelt.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud ja tegutseb TKMi käitlemise tegevusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja soovib tegutseda samal tegevusalal püsivalt ka Eestis, peab ettevõtja esitama majandustegevusteate. Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteate saab esitada:

Need, kes soovivad esitada elektroonilise teate kliendiportaali kaudu, täidavad teate vahetult infosüsteemis ning eraldi PDF või paberdokumenti koostama ei pea. Majandustegevusteate vorm (.doc, 205kB) on kättesaadav VTA veebilehelt.

NB! Kui käitleja märgib majandustegevuseteates oma elektronposti aadressi, siis annab ta sellega nõusoleku toimetada haldusakti elektrooniliselt kätte.

Majandustegevusteate andmete muutmine

Majandustegevusteate andmete muutumisest tuleb teavitada VTAd viivitamata, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Teadet saab esitada:

Majandustegevusteate andmete muutmise vorm on kättesaadav VTA veebilehelt. Need, kes soovivad esitada elektroonilise teate kliendiportaali kaudu, täidavad teate vahetult infosüsteemis ning eraldi PDF või paberdokumenti koostama ei pea.

Majandustegevusest loobumine

Kui otsustate peatada või lõpetada toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide (TKM) käitlemise, siis peate sellest teavitama VTAd.

TKMi käitlemisest loobumisel märkige teates majandustegevuse lõpetamise aeg. Kui loobute käitlemisest teatud tähtajani, võite teatada käitlemisest loobumise ja selle taasalustamise kuupäeva.

Majandustegevusest loobumise või ajutiselt loobumise teate saab esitada:

Majandustegevusest loobumise või ajutiselt loobumise teate vorm on kättesaadav VTA veebilehelt. Need, kes soovivad esitada elektroonilise teate kliendiportaali kaudu, täidavad teate vahetult infosüsteemis ning eraldi PDF või paberdokumenti koostama ei pea.

Järelevalve

Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide käitlemise nõuetekohasust kontrollib veterinaar- ja toiduamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Katrin Kempi

Veterinaar- ja toiduamet, tel: 605 4762, e-post: katrin.kempi@vet.agri.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Maaeluministeeriumi kliendiportaal, tel: 625 6100, e-post: kliendiportaal@agri.ee

Viimati muudetud: 13-03-2018 09:23 | Teksti koostas: veterinaar- ja toiduamet