Veterinaararsti kutsetegevuse luba

Veterinaararsti kutsetegevuse luba on vaja taotleda, kui soovite tegeleda veterinaarpraksisega.

Kutsetegevuse luba on tähtajatu ja selle väljastab veterinaar- ja toiduamet.

Õiguslikud alused

Veterinaartegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Veterinaararsti kutsetegevuse loa taotleja peab omama veterinaararsti kvalifikatsiooni.

Piiriülene tegutsemine

Veterinaararst, kes on omandanud kvalifikatsiooni välisriigis (kaasa arvatud Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis), peab Eestis töötamiseks taotlema kutsetegevuse luba.

Kui Eestis õppinud veterinaararst soovib töötada väljaspool Eestit, taotleb ta vajaduse korral veterinaar- ja toiduametilt enda kutsealal tegutsemist kinnitava tõendi.

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Kutsetegevuse loa taotlemisel tuleb esitada:

 • taotluse;
 • eluloolised andmed ja kutsealase töökäigu kirjelduse, sh kontaktandmed;
 • veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia;
 • erialast täiendamist tõendava dokumendi koopia (ei pea esitama taotlemisel viie aasta jooksul pärast veterinaararsti kvalifikatsiooni omandamist).

Kutsetegevuse loa taotleja, kes on omandanud veterinaararsti kvalifikatsiooni Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis, esitab veterinaar- ja toiduametile taotluse, eluloolised andmed ja kutsealase töökäigu kirjelduse ja veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia. Mujal veterinaararsti kvalifikatsiooni omandanud isik esitab lisaks ka veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud õppeasutuse loomaarstiõppe õppekava.

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Taotluse saate esitada:

Riigilõivu tasumine

Veterinaararsti kutsetegevuse loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 70 eurot.

Veterinaararsti kutsetegevust kinnitava tõendi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 35 eurot.

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv viitenumbriga 2900082278 rahandusministeeriumi pangakontole:

 • SEB EE891010220034796011
 • Swedbank EE932200221023778606
 • Danske Bank EE403300333416110002
 • Luminor Bank EE701700017001577198

Kui tasute riigilõivu kolmanda isiku eest, märkige isiku või ettevõtte nimi, kelle eest riigilõivu tasutakse.

Taotluse menetlemine

Veterinaar- ja toiduamet otsustab kutsetegevuse loa andmise, peatamise, kehtetuks tunnistamise või selle andmisest keeldumise, arvestades otsuse tegemisel erialaorganisatsiooni arvamusega. Veterinaar- ja toiduamet menetleb kutsetegevuse loa taotlust ning teeb kutsetegevuse loa andmise või andmisest keeldumise kohta otsuse 20 tööpäeva jooksul kõigi otsuse tegemiseks vajalike dokumentide ja andmete saamisest arvates.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Veterinaar- ja toiduamet tunnistab kutsetegevuse loa kehtetuks järgmistel alustel:

 • veterinaararst on kutsetegevuse loa taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud loa andmisest keelduma;
 • veterinaararsti suhtes kehtib jõustunud kohtuotsus, millega on temalt ära võetud veterinaarpraksisega tegelemise õigus;
 • kutsetegevuse loa peatamise tinginud asjaolu ei ole ettekirjutuses määratud tähtpäevaks kõrvaldatud;
 • veterinaararst loobub enda taotlusel veterinaarpraksisega tegelemisest;
 • veterinaararstil on kehtiv tööleping töötamiseks üldapteegis, veterinaarapteegis või ravimite hulgimüügi või tootmise tegevusloa omaja juures.

Kutsetegevuse luba muutub kehtetuks veterinaararsti surma korral.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegeleb veterinaar- ja toiduamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Ardo Pakkonen

Veterinaar- ja toiduamet tel: 605 1736, e-mail: ardo.pakkonen@vet.agri.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Sirli King-Peets

Veterinaar- ja toiduamet, tel: 605 1710, e-mail: sirli.king-peets@vet.agri.ee

Ardo Pakkonen

Veterinaar- ja toiduamet, tel: 605 1736, e-mail: ardo.pakkonen@vet.agri.ee

Viimati muudetud: 05-03-2018 16:21 | Teksti koostas: veterinaar- ja toiduamet