Sõjarelvade käitlemise tegevusluba

Sõjarelvadega seotud tegevusluba on vaja tegutsemiseks järgmistel tegevusaladel:

 • sõjarelva, selle olulise osa või lõhkeainet mittesisaldava lahingumoona valmistamine;
 • sõjarelva parandamine või ümbertegemine teenuse osutamisena;
 • sõjarelva, laskemoona või lahingumoona vedamine;
 • sõiduki, veesõiduki, õhusõiduki või muu toote valmistamine, millele paigaldatakse sõjarelv.

Lisaks võib taotleda tegevusluba tegutsemiseks järgmistel tegevusaladel:

 • laskemoona või lahingumoona hoidmise teenuse osutamine;
 • laskemoona või lõhkeainet sisaldava lahingumoona valmistamine.

Õiguslikud alused

Tegevusi sõjarelvadega, selle laskemoona või lahingumoona seonduvatel tegevusaladel reguleerib:

Nõuded taotlejale

Ettevõtjale antakse tegevusluba, kui ta vastab järgmistele nõuetele:

 • ta on Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsi Konföderatsioonis asutatud juriidiline isik;
 • tema aktsia- või osakapitali suurus on vähemalt 25 000 eurot;
 • tema aktsia- või osakapital on enne tegevusloa taotlemist sisse makstud;
 • tema asukoht ja juhatuse asukoht on Eestis;
 • tema osanikel ja aktsionäridel, sealhulgas kaudsetel osanikel ja aktsionäridel, prokuristil, juhatuse ja nõukogu liikmetel ning juriidilise isiku juhtimise üle valitsevat mõju omaval muul isikul, on täidetud RelvS § 83’5 ja § 83’23 lõikes 2 sätestatud nõuded;
 • tema vastutaval isikul on täidetud RelvS § 83’25 lõikes 2 sätestatud nõuded;
 • tema töötajatel, alltöövõtjal ja teenuse osutajal on täidetud RelvS § 83’24 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuded;
 • tal on RelvS §-s 83’27 sätestatud nõuetekohane vastutuskindlustus;
 • ta ei tegele turvateenuste osutamisega, välja arvatud RelvS § 83’33 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevusloa taotlemisel;
 • ta ei osuta eradetektiiviteenust;
 • tegevusloa andmine ei tekita kõrgendatud ohtu avalikule ja põhiseaduslikule korrale, ei kahjusta riigi välissuhtlust ega sea ohtu riigi julgeolekut.

Andmete kogumine jälitustoiminguga ja päringu tegemine sideettevõtjale

 • Politsei võib tegevusloa taotleja kirjalikul nõusolekul koguda tema kohta isikuandmeid kriminaalmenetluse seadustiku § 126’3 lõikes 1 nimetatud jälitustoiminguga ning päringuga sideettevõtjale elektroonilise side seaduse § 111’1 lõigetes 2 ja 3 sätestatud andmete kohta, kui see on vajalik selleks, et otsustada tegevusloa andmine.
 • Isikut teavitatakse tema suhtes jälitustoimingu tegemisest pärast otsuse tegemist ning kui ta soovib, tutvustatakse talle toiminguga kogutud andmeid.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõte on asutatud teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja omab seal välja antud tegevusluba, aga soovib tsiviilrelvade ja laskemoonaga seonduvat teenust osutada ka Eestis, tuleb ettevõtjal taotleda tegevusluba käesolevas juhendis nimetatud tingimustel.

Info teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis tegutsemise kohta leiate ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud andmetele järgmised andmed ja dokumendid:

 1. kinnitus riigilõivu tasumise kohta;
 2. tegevusloaga taotletava tegevuse kirjeldus, sealhulgas sõjarelvade, nende oluliste osade, laskemoona ja lahingumoona kogus (nt aastane maksimaalne tootmismaht või hoitav kogus);
 3. tegevusluba taotleva ettevõtja osanike ja aktsionäride nimekiri ning ettevõtja juhatuse ja nõukogu liikmete nimekiri, kus on märgitud füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg ja elukoht, ning juriidilise isiku täielik nimi, asukoht ja äriregistrikood;
  • ettevõtja juhatuse ja nõukogu liikmete isikuankeedid;
  • ettevõtja juhatuse ja nõukogu välisriigi hariduse ja karistatuse dokumendid (Kontrollitava välisriigis hariduskäiku kinnitavad dokumendid ja kõikidest elukohariikidest (kui neid on olnud mitu ja ta on elanud neis kuus kuud ja enam) karistusandmed või ametlik kinnitus nende puudumise kohta. Dokumendid peavad olema tõlgitud eesti või inglise keelde ning kinnitatud tunnistusega (apostilliga), kui välislepingust ei tulene teisiti.);
 4. andmed vastutava isiku ja tema asendaja kohta, nagu ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, elukoht, telefoninumber, samuti andmed vastutava isiku pädevuse kohta;
  • isikuankeedid;
  • välisriigi hariduse ja karistatuse dokumendid (Töötaja, alltöövõtja või teenuse osutaja andmed peab taotleja esitama esimesel võimalusel, kuid enne töötajaga töölepingu või muu sellise lepingu sõlmimist või alltöövõtja või teenuse osutajaga lepingu sõlmimist.);
 5. väljavõte ettevõtja raamatupidamisdokumentidest, mis kinnitavad aktsiakapitali või osakapitali sissemaksmist;
 6. andmed vastutuskindlustuse kohta.

Kui tegevusloa taotlemise ajaks on teada, siis ka:

 1. töötajate nimekiri, kus on märgitud nende ees- ja perekonnanimi, elukoht ja isikukood, selle puudumise korral sünniaeg;
  • isikuankeedid
  • välisriigi hariduse ja karistatuse dokumendid (Kontrollitava välisriigis hariduskäiku kinnitavad dokumendid ja kõikidest elukohariikidest (kui neid on olnud mitu ja ta on elanud neis kuus kuud ja enam) karistusandmed või ametlik kinnitus nende puudumise kohta. Dokumendid peavad olema tõlgitud eesti või inglise keelde ning kinnitatud tunnistusega (apostilliga), kui välislepingust ei tulene teisiti.);
 2. alltöövõtjate ja teenuse osutajate nimekiri, kus on märgitud ettevõtja täielik nimi ja registrikood ning töötajate ees- ja perekonnanimi, elukoht ja isikukood, selle puudumise korral sünniaeg;
  • isikuankeedid
  • kvälisriigi hariduse ja karistatuse dokumendid;
 3. käitlemiskoha aadress ja telefoninumber;
 4. kui käitlemiskoha asukoha kinnistu ja hooned ei kuulu tegevusloa taotlejale, kinnistu ja hoonete üüri- või rendilepingu või muu kinnistu ja hoonete kasutamise õigust kinnitava lepingu koopia, mis tõendab, et tegevusloa taotlejal on õigus kasutada kinnistut ja sellel paiknevaid hooneid taotletava tegevuse jaoks.

Töötaja, alltöövõtja või teenuse osutaja andmed peab taotleja esitama esimesel võimalusel, kuid enne töötajaga töölepingu või muu sellise lepingu sõlmimist või alltöövõtja või teenuse osutajaga lepingu sõlmimist.

Kui ettevõtja tegevus hõlmab peale sõjarelva käitlemise ka selle laskemoona käitlemist, milleks on vaja taotleda tegevusluba lõhkematerjaliseaduse alusel, esitatakse politsei- ja piirivalveametile üks tegevusloa taotlus. Tegevusloa taotlus peab lisaks ülal loetletud andmetele sisaldama ka lõhkematerjaliseaduse §-s 13 nimetatud andmeid.

Tegevusloa taotluse saate esitada:

 • e-kirjaga digitaalselt allkirjastatuna Põhja prefektuurile aadressil pohja@politsei.ee;
 • posti teel Põhja prefektuurile aadressil Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn;
 • notari kaudu.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 950 eurot rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900082472:

 • SEB - EE891010220034796011;
 • Swedbank - EE932200221023778606;
 • Danske Bank - EE403300333416110002;
 • Luminor - EE701700017001577198.

Maksekorralduse selgituste lahtrisse tuleb märkida „Politsei- ja Piirivalveamet“ ning ettevõtte nimetus, mille tegevusloa eest riigilõiv on tasutud.

Taotluse menetlemine

Politsei kontrollib, kas tegevusloa taotleja, tegevusloa taotlemise avaldus ja sellele lisatud dokumendid on relvaseadusega kooskõlas, vajadusel nõuab lisadokumente ning selgitab välja asjaolud, mis on olulised tegevusloa andmiseks või sellest keeldumiseks.

Tegevusloa taotluse rahuldamise või sellest keeldumise otsustab politsei- ja piirivalveameti juurde valitusasutuste esindajatest moodustatud komisjon. Tegevusloa taotlus lahendatakse 80 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Taotluse lahendamise tähtaega võib üks kord kuni 60 tööpäeva võrra pikendada, kui see on vajalik juhtumi keerukuse tõttu, teavitades sellest taotluse esitanud ettevõtjat.

Kui taotluses on info puudulik, võetakse taotlejaga ühendust hiljemalt puuduse tuvastamise päevale järgneval tööpäeval. Kui taotleja ei esita nõutud andmeid tähtaegselt, võib politsei- ja piirivalveamet jätta tegevusloa taotluse lahendamata.

Tegevusloa taotluse lahendamisel ei kohaldata majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud tegevusloa vaikimisi kehtima hakkamist. Tegevusluba antakse kuni viieks aastaks või ajutise kohustuse või ülesande täitmise ajaks, kui selleks kulub vähem kui üks aasta.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui ettevõtja soovib muuta kontrolliesemega seotud asjaolusid või kõrvaltingimustega seotud asjaolusid, siis peab esitama vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist tegevusloa muutmise taotluse.

Tegevusloa muutmise taotluse saate esitada nii nagu tegevusloa taotluse.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui ettevõtja soovib lõpetada tegutsemise relvaseaduse alusel, siis peab ettevõtja esitama taotluse, mille järel politsei- ja piirivalveamet tunnistab tegevusloa kehtetuks või peatab tegevusloa soovitud ajaks.

Tegevusloa kehtivuse peatamise korral peab tegevusloa omaja tagama tema valduses olevate sõjarelvade, laskemoona ja lahingumoona hoiuleandmise selleks õigustatud isikule või nõuetekohase valve ja kaitse kuni sõjarelvade, laskemoona ja lahingumoona võõrandamise või hävitamiseni või tegevusloa peatamise lõpetamiseni või uue tegevusloa saamiseni.

Sõjarelvade, laskemoona ja lahingumoona hoiuleandmine, vedu, hoidmine, valve, kaitse ning tagastamine toimub tegevusloa omaja kulul.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • kui ettevõtja on esitanud tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumise korral;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul; üldhuviteenuse osutamise puhul majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine.

Tegevusloa kehtetuks muutumise, kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise korral peab tegevusloa omaja tagama tema valduses olevate sõjarelvade, laskemoona ja lahingumoona hoiuleandmise selleks õigustatud isikule või nõuetekohase valve ja kaitse kuni sõjarelvade, laskemoona ja lahingumoona võõrandamise või hävitamiseni või tegevusloa peatamise lõpetamiseni või uue tegevusloa saamiseni.

Sõjarelvade, laskemoona ja lahingumoona hoiuleandmine, vedu, hoidmine, valve, kaitse ning tagastamine toimub tegevusloa omaja kulul.

Järelevalve

Riiklikku järelevalvet sõjarelvade, nende oluliste osade ja laskemoona käitlemise üle eraõiguslike isikute poolt teeb politsei- ja piirivalveamet, laskemoona ja lahingumoona käitlemise üle teeb järelevalvet tehnilise järelevalve amet.

Politsei- ja piirivalveamet kontrollib vähemalt kaks korda aastas tegevusloa omaja relvade ja laskemoonaga seonduva tegevuse seaduslikkust. Vajaduse korral võidakse kontrollimisele kaasata ka teisi ametkondi või asutusi.

Kontrollimise tulemuste kohta koostatakse akt, mille üks eksemplar antakse tegevusloa omajale ja teine jääb kontrollijale.

Kontaktinfo

Relvaseaduse alusel sõjarelvade tegevusloa taotlemisega seotud küsimuste korral saate pöörduda:

Põhja prefektuur: Riita Proosa, e-post: riita.proosa@politsei, tel: 612 4427; Annika Lepamaa, e-post: annika.lepamaa@politsei.ee, tel: 612 4455.

Viimati muudetud: 26-06-2018 11:06 | Teksti koostas: Politsei- ja piirivalveamet