Tegevusluba tegutsemiseks relvaseaduse alusel

Tegevusluba on vaja tegutsemiseks järgmistel tegevusaladel:

 • relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük;
 • relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona valmistamine;
 • relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena;
 • lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenuse osutamiseks;
 • relvade laenutamine lasketiirus teenusena;
 • relvade või laskemoona hoidmine teenusena;
 • gaasipihusti ja pneumorelva valmistamine ja ümbertegemine.

Õiguslikud alused

Tegevusluba relvadega seonduvatel tegevusaladel reguleerib:

Nõuded taotlejale

Ettevõtjale antakse tegevusluba, kui ta vastab järgmistele nõuetele:

 • ta on teovõimeline Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud juriidiline isik;
 • relvade ja laskemoona eest vastutav isik vastab relvaseaduse §-des 38 (st on vähemalt 21-aastane Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik, keda ei puuduta relvaseaduse § 36 lõigetes 1 ja 4 loetletud asjaolud) ja 39 sätestatud nõuetele;
 • relvade ja laskemoona valmistamiseks või müügiks, relvade ümbertegemiseks või parandamiseks tegevusluba taotlev ettevõtja ei tegele turvateenuste osutamise ega eradetektiivindusega;
 • lasketiiru või laskepaiga pidamiseks tegevusloa taotlemisel vastab lasketiir või laskepaik tervisekaitse-, keskkonnakaitse- ja tuleohutusnõuetele.

Andmete kogumine jälitustoiminguga ja päringu tegemine sideettevõtjale

 • Politsei võib tegevusloa taotleja kirjalikul nõusolekul koguda tema kohta isikuandmeid kriminaalmenetluse seadustiku § 1263 lõikes 1 nimetatud jälitustoiminguga ning päringuga sideettevõtjale elektroonilise side seaduse § 1111 lõigetes 2 ja 3 sätestatud andmete kohta, kui see on vajalik selleks, et otsustada tegevusloa andmine.
 • Isikut teavitatakse tema suhtes jälitustoimingu tegemisest pärast otsuse tegemist ning kui ta soovib, tutvustatakse talle toiminguga kogutud andmeid.

Tegevusluba nõutakse ka isikult, kes omab mõne teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi väljastatud tegevusluba.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõte on asutatud teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja omab seal välja antud tegevusluba, aga soovib relvade ja laskemoonaga seonduvat teenust osutada ka Eestis, tuleb ettevõtjal taotleda tegevusluba käesolevas juhendis nimetatud tingimustel.

Info teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis tegutsemise kohta leiate ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud andmetele järgmised andmed ja dokumendid:

 • tegevusluba taotleva äriühingu nende osanike ja aktsionäride nimekiri, kellel on üle 5% aktsia- või osakapitalist, ning äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmete nimekiri, kus on märgitud füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumisel sünniaeg ja elukoht;
 • juriidilise isiku täielik nimi, asukoht ja äriregistrikood;
 • andmed vastutava isiku ja tema asendaja kohta (ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumisel sünniaeg, elukoht, kontakttelefoni number);
 • õiend, milles on vastutava isiku ja tema asendaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, ametikoht ja telefoninumber, andmed eksami sooritamise kohta;
 • relvade ja laskemoona käitlemisega seotud töötajate nimekiri, kus on märgitud nende ees- ja perekonnanimi, elukoht ja isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
 • relvahoidla aadress, kontakttelefoni number ning vahendid, millega tagatakse valve ja kaitse, või tegevusloa kehtivusajaks relvahoidla rentimise lepingu koopia;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Lasketiiru või laskepaiga pidamiseks tegevusloa taotlemise korral esitatakse tegevusloa taotluses lisaks järgmised dokumendid:

 • müra mõõtmise akt;
 • asendiplaan ja üldvaated.

Tegevusloa taotluse saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digitaalselt allkirjastatuna oma juriidilise asukoha järgsele prefektuurile (Põhja prefektuur: pohja@politsei.ee, Lõuna prefektuur: louna@politsei.ee, Ida prefektuur: ida@politsei.ee, Lääne prefektuur: laane@politsei.ee);
 • posti teel oma juriidilise asukoha järgsele prefektuurile (Põhja prefektuur, Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn; Lõuna prefektuur, Riia 132, 50096 Tartu; Ida prefektuur, Rahu 38, 41588 Jõhvi; Lääne prefektuur, Pikk 18, 80089 Pärnu);
 • notari kaudu.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 260 eurot rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900082472:

 • SEB - EE891010220034796011;
 • Swedbank - EE932200221023778606;
 • Danske Bank - EE403300333416110002;
 • Luminor Bank - EE701700017001577198.

Maksekorralduse selgituste lahtrisse tuleb märkida „Politsei- ja Piirivalveamet“ ning ettevõtte nimetus, mille tegevusloa eest riigilõiv on tasutud.

Taotluse menetlemine

Politsei kontrollib, kas tegevusloa taotleja, tegevusloa taotlemise avaldus ja sellele lisatud dokumendid on relvaseadusega kooskõlas, vajadusel nõuab lisadokumente ning selgitab välja asjaolud, mis on olulised tegevusloa andmiseks või sellest keeldumiseks.

Tegevusloa taotluse rahuldamise või sellest keeldumise otsustab politsei- ja piirivalveamet ühe kuu jooksul alates avalduse saamisest. Kui taotluses on info puudulik, võetakse taotlejaga ühendust hiljemalt puuduse tuvastamise päevale järgneval tööpäeval. Kui taotleja ei esita nõutud andmeid tähtaegselt, võib politsei- ja piirivalveamet jätta tegevusloa taotluse lahendamata.

Tegevusloa taotluse lahendamisel ei kohaldata majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud tegevusloa vaikimisi kehtima hakkamist.

Tegevusluba antakse üheks kuni viieks aastaks või ajutise kohustuse või ülesande täitmise ajaks, kui selleks kulub vähem kui üks aasta.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui ettevõtja soovib muuta kontrolliesemega seotud asjaolusid või kõrvaltingimustega seotud asjaolusid, siis peab esitama vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist tegevusloa muutmise taotluse.

Tegevusloa muutmise taotluse saate esitada nii nagu tegevusloa taotluse.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui ettevõtja soovib lõpetada tegutsemise relvaseaduse alusel, siis peab ettevõtja esitama taotluse, mille järel politsei- ja piirivalveamet tunnistab tegevusloa kehtetuks või peatab tegevusloa soovitud ajaks.

Relvad ja laskemoon, mis tegevusloa omajal on tegevusloa kehtivuse peatamise ajal, antakse hoiule politseisse või tagatakse nende valve ja kaitse kuni tegevusloa kehtivuse peatamise tähtaja lõpuni.

Relvade ja laskemoona hoiuleandmine, vedu, hoidmine, valve, kaitse ning tagastamine toimub tegevusloa omaja kulul.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • kui ettevõtja on esitanud tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumise korral;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul; üldhuviteenuse osutamise puhul majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine.

Relvad ja laskemoon, mis tegevusloa omajal on tegevusloa kehtetuks tunnistamise ajal, antakse hoiule politseisse või tagatakse nende nõuetekohane valve ja kaitse kuni nende võõrandamise või hävitamiseni relvaseadusega kehtestatud korras.

Relvade ja laskemoona hoiuleandmine, vedu, hoidmine, valve, kaitse ning tagastamine toimub tegevusloa omaja kulul.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tsiviilkäibes olevate relvade, tulirelva osade ja laskemoona käitlemise üle tegeleb politsei- ja piirivalveamet. Järelevalvet relvade ja laskemoona sisseveo, väljaveo ja edasitoimetamise seaduslikkuse üle teeb maksu- ja tolliamet.

Politsei- ja piirivalveamet kontrollib vähemalt kaks korda aastas tegevusloa omaja relvade ja laskemoonaga seonduva tegevuse seaduslikkust. Vajaduse korral võidakse kontrollimisele kaasata ka teisi ametkondi või asutusi.

Kontrollimise tulemuste kohta koostatakse akt, mille üks eksemplar antakse tegevusloa omajale ja teine jääb kontrollijale.

Kontaktinfo

Relvaseaduse alusel tegevusloa taotlemisega seotud küsimuste korral saate pöörduda:

Põhja prefektuur: Riita Proosa, e-post: riita.proosa@politsei, tel: 612 4427;

Annika Lepamaa, e-post: annika.lepamaa@politsei.ee, tel: 612 4455.

Lõuna prefektuur: Liivika Suiste, e-post: liivika.suiste@politsei.ee, tel: 730 8835, 5866 7739.

Ida prefektuur: Gerli Lehtlaan, e-post: gerli.lehtlaan@politsei.ee, tel: 337 2323; Nadežda Palmits, e-post: nadezda.palmits@politsei.ee, tel: 357 6038.

Lääne prefektuur: Külli Veber, e-post: kylli.veber@politsei.ee, tel: 449 0972, 5303 9812.

Viimati muudetud: 19-03-2018 11:17 | Teksti koostas: politsei- ja piirivalveamet