Asendushooldusteenuse osutaja tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite osutada asendushooldusteenust perekodus ja/või asenduskodus. Tegevusluba kehtib tähtajatult ja selle väljastab sotsiaalkindlustusamet.

Enne 2018. aasta 1. jaanuari välja antud asenduskoduteenuse tegevusloa alusel asenduskoduteenust osutanud teenuseosutaja võib jätkata sama tegevusloa alusel asendushooldusteenuse osutamist perekodus ja asenduskodus.

Õiguslikud alused

Asendushooldusteenuse osutamist pere- ja asenduskodus reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • teil peab olema terviseameti tõend teenuse osutamise koha tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta;
 • teil peab olema päästeameti tõend teenuse osutamise koha vastavuse kohta tuleohutuse nõuetele;
 • teil peab olema kasvatajate ja/või perevanemate tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta;
 • tegevusloa taotleja ja osutada soovitav teenus peavad vastama sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuetele;
 • last vahetult kasvatavad isikud st kasvatajad ja/või perevanemad peavad vastama sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduse §-s 20 sätestatud nõuetele;
 • juhul kui asendushooldusteenust osutatakse last vahetult kasvatava isiku eluruumides, tuleb täiendavalt esitada eluruumi omaniku nõusolek antud teenuse osutamiseks
 • juhul kui asendushooldusteenust osutatakse last vahetult kasvatava isiku eluruumides, peab last vahetult kasvatava isikuga ühist eluruumi kasutav täisealine isik esitama nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta tervisetõendi ning vastama sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduse §-s 20 sätestatud nõuetele. Nõuetekohasus tuleb kinnitada isiku allkirjaga.
 • taotlusega peab kaasas olema taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendava dokumendi ärakiri (v.a juhul, kui isiku esindusõigus kajastub äriregistri registrikaardil);
 • teie suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, vastu võetud lõpetamise otsust ega välja kuulutatud pankrotti;
 • teil ei ole maksuvõlga või seda ei ole ajatatud;
 • olete tasunud riigilõivu.

Piiriülene tegutsemine

Välisriigi ettevõtja peab Eestis tegutsemisel järgima samu nõudeid mis siseriiklik ettevõtja.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Töötaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks ja lisainfo saamiseks pöörduge sotsiaalministeeriumisse.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • ettevõtja nimi, registrikood ja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • tegevusala nimetus ja EMTAK kood (87901, asenduskoduteenust osutavate hoolekandeasutuste tegevus);
 • tegevusloa soovitud kehtivusaeg, kui soovite, et teile antava tegevusloa kehtivusaega piiratakse;
 • tegevusalal majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
 • tegevuskoht;
 • isikute arv, kellele soovitakse teenust osutada;
 • andmed asendushooldusteenusel last vahetult kasvatavate isikute kohta – isiku nimi, isikukood, kontaktandmed ning andmed sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustele vastavuse kohta;
 • teatele alla kirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus.

Taotlusele lisage järgmised lisadokumendid:

 • taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendava dokumendi ärakiri (v.a juhul, kui isiku esindusõigus kajastub äriregistri registrikaardil);
 • päästeameti tõend teenuse osutamise ruumide vastavuse kohta tuleohutuse nõuetele;
 • terviseameti tõend ruumide tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta;
 • esmase tegevusloa taotlemisel kasvatajate või perevanemate kirjalik nõusolek tegevusluba taotleva teenuseosutaja juurde tööle asumiseks;
 • kasvatajate või perevanemate tervisetõendid nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta;
 • ärakirjad last vahetult kasvatavate isikute st kasvatajad ja/või perevanemad vastavuse kohta sotsiaalhoolekande seaduse §-des 4513 lõikes 1 sätestatud nõuetele ning sellekohane allkirjastatud kinnitus;
 • kasvataja või perevanema välisriigis omandatud haridust tõendava dokumendi ärakiri, kui see ei ole kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi;
 • kui asendushooldusteenust osutatakse last vahetult kasvataja isiku eluruumides, tuleb täiendavalt esitada eluruumi omaniku nõusolek antud teenuse osutamiseks ning last vahetult kasvatava isikuga ühist eluruumi kasutav täisealine isik peab esitama nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta tervisetõendi ning ärakirja sotsiaalhoolekande seaduse § 4513 lõikes 2 ja 3 sätestatud nõuetele vastavuse kohta;
 • tõend vahetult last kasvatava isiku ja temaga ühist eluruumi kastava täisealise isiku vastavuse kohta lastekaitseseaduse § 20 sätestatud tingimustele.

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Taotluse saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • sotsiaalkindlustusametile (digiallkirjastatud taotlus e-posti teel või allkirjastatud taotlus posti teel);
 • notari kaudu.

Riigilõivu tasumine

Enne tegevusloa taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu 32 eurot rahandusministeeriumi kontole, märkides viitenumbriks 2900079061 ja selgituseks “riigilõiv perekodus ja asenduskodus asendushooldusteenuse teenuse tegevusloa taotlemisel”. Riigilõivu saab tasuda järgmistele kontodele:

 • SEB EE891010220034796011;
 • Swedbank EE932200221023778606;
 • Luminor EE701700017001577198;
 • Danske Bank EE403300333416110002.

Taotluse menetlemine

Tegevusloa taotleja esitatud andmete ja dokumentide õigsust kontrollib ning tegevusloa väljastab sotsiaalkindlustusamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 20 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Taotluse lahendamise tähtaega loetakse kõigi nõutavate andmete esitamisest alates. Kui taotluse väljastamisel selgub, et tegevusloa taotlemiseks vajalikud nõuded ei ole täidetud, võib taotluse lahendamise tähtaja peatada kuni puuduse kõrvaldamiseni, kuid mitte kauemaks kui 30 päevaks, teavitades sellest taotluse esitajat.

Juhul kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, teavitab tegevusloa väljaandja taotleja hiljemalt nimetatud puuduse tuvastamise päevale järgneval tööpäeval, märkides esitamata jäetud andmed ja määrates mõistliku tähtaja nende esitamiseks. Nõutud andmete tähtajaks esitamata jätmise korral võib sotsiaalkindlustusamet jätta taotluse läbi vaatamata.

Tegevusluba antakse välja tähtajatult, juhul kui tegevusloa taotleja ei taotle tähtajalist tegevusluba. Tegevusloa väljaandja kannab andmed majandustegevuse registrisse hiljemalt tegevusloa andmise otsuse tegemisele järgneval tööpäeval. Andmete registrisse kandmise kohta saadab registripidaja teie e-posti aadressile teate, mis sisaldab viidet registrisse kantud andmetele, ja kui selle aluseks on haldusakt, siis viidet selle vaidlustatavusele.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Tegevusloa kehtivuse ajal peab asendushooldusteenuse osutaja teavitama tegevusloa väljaandjat juhul, kui:

 • muutub teenuse osutamise koht;
 • suureneb teenuse osutamise maht;
 • muutuvad kasvatusalatöötaja ja perevanem, nende kontaktandmed või eriala ja kvalifikatsioon. Eriala ja kvalifikatsiooni kohta tuleb esitada tõendava dokumendi number, väljaandaja ja väljaandmise kuupäev ning koht;
 • on muutusi teistes sotsiaalhoolekande seaduse tingimustes.

Planeeritavatest muutustest teenuse osutamisel tuleb teavitada tegevuskohajärgset sotsiaalkindlustusametit vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutust.

Tegevusloa omajast sõltumata aset leidnud kontrollieseme või kõrvaltingimuste muutumisest teatab teenuse osutaja sotsiaalkindlustusametile viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

Tegevusloa muutmise taotluse lahendab sotsiaalkindlustusamet tegevusloa andmiseks sätestatud korras. Kui teatest selgub, et muudatused toovad kaasa mittevastavuse tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvatele asendushooldusteenuse nõuetele või tegevusloa kõrvaltingimusele, vajaduse kontrollida asendushooldusteenuse nõudeid, muuta tegevusluba või taotleda uut tegevusluba, teatab sotsiaalkindlustusamet sellest viivitamata asendushooldusteenuse osutajale.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Asendushooldusteenuse osutamisest ajutine loobumine ei ole lubatud.

Asendushooldusteenuse osutaja, kes soovib asendushooldusteenuse osutamise lõpetada, esitab sotsiaalkindlustusametile tegevusloa kehtetuks tunnistamise taotluse, milles märgib teenuse lõpetamise kuupäeva.

Asendushooldusteenuse osutaja on kohustatud esitama kehtetuks tunnistamise taotluse vähemalt kuus kuud enne teenuse osutamise lõpetamist.

Majandustegevusest täielikult loobunuks loetakse ka:

 • ettevõtja, kes ei ole täitnud seaduses sätestatud majandusaasta aruande esitamise kohustust kuue kuu möödumisel selle kohustuse täitmise tähtaja lõppemisest arvates;
 • füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole täitnud seaduses sätestatud tuludeklaratsiooni esitamise kohustust kuue uu möödumisel selle kohustuse täitmise tähtaja lõppemisest arvates.

Tegevusloa kehtivuse lõpetamise taotluse saab esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • sotsiaalkindlustusametile (digiallkirjastatud taotlus e-posti teel või allkirjastatud taotlus posti teel);
 • notari kaudu.

Järelevalve

Riiklikku järelevalvet asendushooldusteenuse osutajate üle, kes osutavad teenust pere- või asenduskodus, teeb sotsiaalkindlustusamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Maiu Kauber

Sotsiaalkindlustusamet, tel: 620 8356, e-post: maiu.kauber@sotsiaalkindlustusamet.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 05-03-2018 15:56 | Teksti koostas: sotsiaalministeerium