Asenduskoduteenuse osutaja tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite osutada asenduskoduteenust.

Tegevusluba kehtib tähtajatult ja selle väljastab tegevuskohajärgne maavanem.

Õiguslikud alused

Asenduskoduteenuse osutamist reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • teil peab olema terviseameti tõend teenuse osutamise koha tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta;
 • teil peab olema päästeameti tõend teenuse osutamise koha vastavuse kohta tuleohutuse nõuetele;
 • teil peab olema kasvatusalatöötajate ja/või perevanemate tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta;
 • tegevusloa taotleja, osutada soovitav teenus ja teenust vahetult osutavad isikud st kasvatusalatöötajad ja/või perevanemad peavad vastama sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuetele;
 • juhul kui soovite asenduskoduteenust osutada perevanema eluruumides, tuleb esitada ka eluruumi omaniku nõusolek asenduskoduteenuse osutamiseks perevanema eluruumides ning perevanemaga ühist eluruumi kasutava täieliku teovõimega isiku tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta ja allkirjaga kinnitus;
 • lastega töötava isikuna tohib tegutseda isik, keda ei ole karistatud või kellele ei ole kohaldatud sundravi karistusseadustiku §-s 133–1333, 141–1451, 175, 1751 või 178–179 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi;
 • taotlusega peab kaasas olema taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendava dokumendi ärakiri (v.a juhul, kui isiku esindusõigus kajastub äriregistri registrikaardil);
 • teie suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, vastu võetud lõpetamise otsust ega välja kuulutatud pankrotti;
 • teil ei ole maksuvõlga või seda ei ole ajatatud;
 • olete tasunud riigilõivu.

Piiriülene tegutsemine

Välisriigi ettevõtja peab Eestis tegutsemisel järgima samu nõudeid mis siseriiklik ettevõtja.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • ettevõtja nimi, registrikood ja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • tegevusala nimetus ja EMTAK kood (87901, asenduskoduteenust osutavate hoolekandeasutuste tegevus);
 • tegevusloa soovitud kehtivusaeg, kui soovite, et teile antava tegevusloa kehtivusaega piiratakse;
 • tegevusalal majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
 • tegevuskoht;
 • maksimaalne isikute arv, kellele soovitakse teenust osutada;
 • andmed asenduskoduteenust vahetult osutavate isikute kohta – isiku nimi, isikukood, kontaktandmed ning andmed hariduse või kvalifikatsiooni kohta (dokumendi number ja kuupäev, dokumendi väljaandja) kutsetunnistuse korral sellele kantud kutse ja kutsetase, kutse andja, kutsetunnistuse number, andmise koht ja kuupäev ning kehtivusaeg;
 • teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus.

Taotlusele lisage järgmised lisadokumendid:

 • taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendava dokumendi ärakiri (v.a juhul, kui isiku esindusõigus kajastub äriregistri registrikaardil);
 • päästeameti tõend teenuse osutamise ruumide vastavuse kohta tuleohutuse nõuetele;
 • terviseameti tõend ruumide tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta;
 • esmase tegevusloa taotlemisel kasvatusala töötajate või perevanema kirjalik nõusolek tegevusluba taotleva teenuse osutaja juurde tööle asumiseks;
 • kasvatusalatöötaja või perevanema tervisetõendi nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta;
 • ärakirjad teenust vahetult osutavate isikute st kasvatusalatöötajad ja/või perevanemad vastavuse kohta sotsiaalhoolekande seaduse §-des 159 ja 1510 sätestatud nõuetele ning sellekohane allkirjastatud kinnitus koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega;
 • kasvatusalatöötaja või perevanema välisriigis omandatud eriala või kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ärakiri, kui see ei ole kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi;
 • kui asenduskoduteenust osutatakse perevanema eluruumides, tuleb täiendavalt esitada eluruumi omaniku nõusolek antud teenuse osutamiseks, perevanemaga ühist eluruumi kasutava täisealise isiku tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta ning perevanemaga ühist eluruumi kasutava täieliku teovõimega isiku allkirjaga kinnitus;
 • tõend lastega töötava isiku Lastekaitseseaduse § 511 lõikes 1 sätestatud karistusandmete puudumise kohta.

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Taotluse saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • tegevuskohajärgsele maavalitsusele (digiallkirjastatud taotlus e-posti teel või allkirjastatud taotlus posti teel);
 • notari kaudu.

Riigilõivu tasumine

Enne tegevusloa taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu 32 eurot rahandusministeeriumi kontole, märkides viitenumbriks 2900079061 ja selgituseks “riigilõiv asenduskoduteenuse tegevusloa taotlemisel”. Riigilõivu saab tasuda järgmistele kontodele:

 • SEB EE891010220034796011;
 • Swedbank EE932200221023778606;
 • Nordea Bank EE701700017001577198;
 • Danske Bank EE403300333416110002.

Taotluse menetlemine

Tegevusloa taotleja esitatud andmete ja dokumentide õigsust kontrollib ning tegevusloa väljastab tegevuskohajärgne maavanem tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 20 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Taotluse lahendamise tähtaega loetakse kõigi nõutavate andmete esitamisest alates. Kui taotluse väljastamisel selgub, et tegevusloa taotlemiseks vajalikud nõuded ei ole täidetud, võib maavalitsuse taotluse lahendamise tähtaja peatada kuni puuduse kõrvaldamiseni, kuid mitte kauemaks kui 30 päevaks, teavitades sellest taotluse esitajat.

Juhul kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, teavitab tegevusloa väljaandja taotleja hiljemalt nimetatud puuduse tuvastamise päevale järgneval tööpäeval, märkides ära esitamata jäetud andmed ja määrates mõistliku tähtaja nende esitamiseks. Nõutud andmete tähtaegselt esitamata jätmise korral võib maavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Tegevusluba antakse välja tähtajatult juhul kui tegevusloa taotleja ei taotle tähtajalist tegevusluba. Tegevusloa väljaandja kannab andmed majandustegevuse registrisse hiljemalt tegevusloa andmise otsuse tegemisele järgneval tööpäeva. Andmete registrisse kandmise kohta saadab registripidaja teie e-posti aadressile automatiseeritud korras teate, mis sisaldab viidet registrisse kantud andmetele ja kui selle aluseks on haldusakt, siis viidet selle vaidlustatavusele.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Tegevusloa kehtivuse ajal peab asenduskoduteenuse osutaja teavitama tegevusloa väljaandjat juhul kui:

 • muutub teenuse osutamise koht;
 • suureneb teenuse osutamise maht;
 • muutuvad kasvatusalatöötaja ja perevanem, nende kontaktandmed või eriala ja kvalifikatsioon. Eriala ja kvalifikatsiooni kohta tuleb esitada tõendava dokumendi number, väljaandaja ja väljaandmise kuupäev ning koht;
 • toimub muutusi teistes sotsiaalhoolekande seaduse tingimustes.

Planeeritavatest muutustest teenuse osutamisel tuleb teavitada tegevuskohajärgset maavanemat vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutust.

Tegevusloa omajast sõltumata aset leidnud kontrollieseme või kõrvaltingimuste muutumisest teatab teenuse osutaja maavanemale viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

Tegevusloa muutmise taotluse lahendab teenuse osutamise tegevuskohajärgne maavanem tegevusloa andmiseks sätestatud korras. Kui teatest selgub, et muudatused toovad kaasa mittevastavuse tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvatele asenduskoduteenuse nõuetele või tegevusloa kõrvaltingimusele, vajaduse kontrollida asenduskoduteenuse nõudeid, muuta tegevusluba või taotleda uut tegevusluba, teavitab maavalitsus sellest viivitamata asenduskoduteenuse osutajat.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Asenduskoduteenuse osutamise ajutine peatamine ei ole lubatud.

Asenduskoduteenuse osutaja, kes soovib asenduskoduteenuse osutamise lõpetada, esitab tegevusloa väljaandjale tegevusloa kehtetuks tunnistamise taotluse, milles märgib ära teenuse lõpetamise kuupäeva.

Asenduskoduteenuse osutaja on kohustatud esitama kehtetuks tunnistamise taotluse vähemalt kuus kuud enne teenuse osutamise lõpetamist.

Majandustegevusest täielikult loobunuks loetakse ka:

 • ettevõtja, kes ei ole täitnud seaduses sätestatud majandusaasta aruande esitamise kohustust kuue kuu möödumisel selle kohustuse täitmise tähtaja lõppemisest arvates;
 • füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole täitnud seaduses sätestatud tuludeklaratsiooni esitamise kohustust kuue uu möödumisel selle kohustuse täitmise tähtaja lõppemisest arvates.

Tegevusloa kehtivuse lõpetamise taotluse saab esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • tegevuskohajärgsele maavanemale (digiallkirjastatud taotlus e-posti teel või allkirjastatud taotlus posti teel);
 • notari kaudu.

Järelevalve

Riiklikku järelevalvet asenduskoduteenuse osutajate üle teeb maavanem.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Tegevuskohajärgse maavalitsuse vastutav töötaja.

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 12-10-2016 14:51 | Teksti koostas: sotsiaalministeerium