Erihoolekandeteenuse osutaja tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite osutada järgmisi erihoolekandeteenuseid:

 • igapäevaelu toetamise teenus;
 • töötamise toetamise teenus;
 • toetatud elamise teenus;
 • kogukonnas elamise teenus;
 • ööpäevaringne erihooldusteenus sh ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega isikutele, ebastabiilse remissiooniga psüühikahäirega isikutele ja kohtumääruse alusel hoolekandeasutusse paigutatud isikutele.

Tegevusluba kehtib tähtajatult, kui te ei soovi kehtivuse piirangut. Tegevusloa väljastab Sotsiaalkindlustusamet.

Õiguslikud alused

Erihoolekandeteenuste osutamist reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • teil peab olema terviseameti tõend ruumide tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta (v.a juhul, kui igapäevaelu toetamise teenust või toetatud elamise teenust osutatakse teenust saava isiku eluruumides või töötamise toetamise teenuse osutamisel);
 • teil peab olema päästeameti tõend teenuse osutamise ruumide vastavuse kohta tuleohutuse nõuetele (v.a juhul, kui teenust osutatakse teenust saava isiku eluruumides või töötamise toetamise teenuse osutamisel);
 • teil on olemas tegevusjuhendajate tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta;
 • kui igapäevaelu toetamise teenust või toetatud elamise teenust osutatakse isikule, kes jagab ühist eluruumi selle omanikuga, tuleb tegevusloa taotluses esitada eluruumi omaniku nõusolek tema eluruumides igapäevaelu toetamise teenuse ja toetatud elamise teenuse osutamise kohta;
 • esmase tegevusloa taotlemise korral tuleb teil esitada tegevusjuhendajate kirjalik nõusolek tegevusluba taotleva teenuse osutaja juurde tööle asumiseks;
 • tegevusloa taotleja, osutada soovitav teenus ja teenust vahetult osutavad isikud peavad vastama sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuetele;
 • erihoolekandeteenust võib vahetult osutada isik, keda ei ole mõistetud süüdi tahtlikult toimepandud kuriteos või selle karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud;
 • teie suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, vastu võetud lõpetamise otsust ega välja kuulutatud pankrotti;
 • teil ei ole maksuvõlga või seda ei ole ajatatud;
 • olete tasunud riigilõivu.

Piiriülene tegutsemine

Välisriigi ettevõtja peab Eestis tegutsemisel järgima samu nõudeid mis siseriiklik ettevõtja. Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • ettevõtja nimi, registrikood ja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • tegevusala nimetus ja EMTAK kood;
 • kui soovite, et teile antava tegevusloa kehtivusaega piiratakse võrreldes seaduses ettenähtuga, siis tegevusloa soovitud kehtivusaeg;
 • tegevusalal majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
 • tegevuskoht;
 • andmed erihoolekandeteenust vahetult osutavate isikute kohta – isiku nimi, isikukood, kontaktandmed ning andmed hariduse ja kvalifikatsiooni kohta (eriala, dokumendi väljaandja, dokumendi number, väljaandmise kuupäev ja koht), kutsetunnistuse korral sellele kantud kutse ja kutsetase, kutse andja, kutsetunnistuse number, andmise koht ja kuupäev ning kehtivusaeg;
 • teatele allkirjastanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus.

Taotlusele lisage järgmised lisadokumendid:

 • Terviseameti tõend ruumide tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta (v.a juhul, kui teenust osutatakse teenust saava isiku eluruumides või töötamise toetamise teenuse osutamisel);
 • tegevusjuhendaja välisriigis omandatud eriala või kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ärakiri, kui see ei ole kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi;
 • Päästeameti tõend teenuse osutamise ruumide vastavuse kohta tuleohutuse nõuetele (v.a juhul, kui teenust osutatakse teenust saava isiku eluruumides või töötamise toetamise teenuse osutamisel); tegevusjuhendaja tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta;
 • esmase tegevusloa taotlemise korral tegevusjuhendajate kirjalik nõusolek tegevusluba taotleva teenuse osutaja juurde tööle asumiseks;
 • kui igapäevaelu toetamise teenust või toetatud elamise teenust osutatakse isikule, kes jagab ühist eluruumi selle omanikuga, tuleb tegevusloa taotluses esitada eluruumi omaniku nõusolek tema eluruumides igapäevaelu toetamise teenuse ja toetatud elamise teenuse osutamise kohta;
 • taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendava dokumendi ärakiri (v.a juhul, kui isiku esindusõigus kajastub äriregistri registrikaardil).

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Taotluse saate esitada:

Riigilõivu tasumine

Enne tegevusloa taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu 32 eurot rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900082414:

 • Swedbank EE 932200221023778606;
 • SEB Pank EE 891010220034796011.

Selgitusse märkida, millise teenuse eest riigilõiv tasutakse.

NB! Iga erihoolekandeteenuse tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada eraldi taotlus ja tasuda eraldi riigilõiv.

Maksekorraldust esitama ei pea.

Taotluse menetlemine

Tegevusloa taotlus lahendatakse 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates, esmane vastus tuleb hiljemalt taotluse esitamisele järgneval 3. tööpäeval. Kui jätate tegevusloa taotluses esitamisele kuuluvad andmed esitamata, teavitab Sotsiaalkindlustusamet teid sellest hiljemalt nimetatud puuduse tuvastamise päevale järgneval tööpäeval. Nõutud andmete esitamata jätmise korral võib Sotsiaalkindlustusamet jätta taotluse läbi vaatamata.

Andmete registrisse kandmise kohta saadab registripidaja teie e-posti aadressile automatiseeritud korras teate, mis sisaldab viidet registrisse kantud andmetele ja kui selle aluseks on haldusakt, siis viidet selle vaidlustatavusele.

Tegevusluba kehtib tähtajatult.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Tegevusloa kehtivuse ajal peab tegevusloa omaja teavitama tegevusloa väljastajat juhul, kui:

 • muutub teenuse osutamise asukoht;
 • suureneb teenuse osutamise maht;
 • toimub muutusi sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustes.

Planeeritavatest muutustest teenuse osutamisel tuleb teavitada Sotsiaalkindlustusametit vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutust. Tegevusloa omajast sõltumata aset leidnud kontrollieseme või kõrvaltingimuste muutumisest teavitad teenuse osutaja Sotsiaalkindlustusametit viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

Tegevusloa muutumise taotluse lahendab Sotsiaalkindlustusamet tegevusloa andmiseks sätestatud korras.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Erihoolekandeteenuste osutamise ajutine peatamine ei ole lubatud.

Tegevusloa omaja, kes soovib oma tegevusloas nimetatud tegevuse lõpetada, esitab tegevusloa väljaandjale tegevusloa kehtetuks tunnistamise taotluse, milles märgib ära teenuse lõpetamise kuupäeva. Igapäevaelu toetamise teenuse ja töötamise toetamise teenuse osutaja on kohustatud esitama kehtetuks tunnistamise taotluse vähemalt kolm kuud enne teenuse osutamise lõpetamist.

Toetatud elamise teenuse, kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja on kohustatud esitama kehtetuks tunnistamise taotluse vähemalt kuus kuud enne teenuse osutamise lõpetamist.

Majandustegevusest täielikult loobunuks loetakse ka:

 • ettevõtja, kes ei ole täitnud seaduses sätestatud majandusaasta aruande esitamise kohustust kuue kuu möödumisel sellele kohustuse täitmise tähtaja lõppemisest arvates;
 • füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole täitnud seaduses sätestatud tuludeklaratsiooni esitamise kohustust kuue kuu möödumisel selle kohustuse täitmise tähtaja lõppemisest arvates.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusloa väljaandja tunnistab tegevusloa kehtetuks, kui:

 • loobute majandustegevusest;
 • esitasite tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmeid, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • teie suhtes kehtib tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev majandustegevuse keeld.

Tegevusloa väljaandja võib tegevusloa kehtetuks tunnistada ka juhul, kui:

 • erihoolekandeteenuse osutaja seda ise taotleb;
 • te ei ole alustanud tegevusloas nimetatud tegevusi ühe aasta jooksul arvates tegevusloa väljaandmisest;
 • ilmneb erihoolekandeteenuse nõuete või tegevusloa kõrvaltingimuste oluline rikkumine; tegevusloaga lubatud tegevusega on tekkinud oluline kahju või oht avalikule korrale, mis ei olnud tegevusloa väljastamise ajal teada ja mis kaalub üles tegevusloa omaja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada.

Tegevusluba muutub kehtetuks juhul, kui:

 • tähtaegsena väljastatud tegevusloa tähtaeg on möödunud;
 • füüsilisest isikust ettevõtja sureb ning juriidilisest isikust ettevõtja likvideeritakse, ümber kujundatakse, ühineb või jaguneb va kui tegevusluba ei anta üle.

Järelevalve

Riiklikku järelevalvet erihoolekandeteenuste osutamise üle teeb sotsiaalkindlustusamet.

Kontaktinfo

Sisuline info

Esta Kajaste

Sotsiaalkindlustusamet, tel: 620 8306, e-post: esta.kajaste@sotsiaalkindlustusamet.ee

Majandustegevuse registri info

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-mail: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 05-03-2018 12:16 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet