Lapsehoiuteenuse osutaja tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite osutada lapsehoiuteenust.

Tegevusluba antakse välja tähtajatult ja selle väljastab sotsiaalkindlustusamet.

Õiguslikud alused

Lapsehoiuteenuse tegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • teil peab olema terviseameti tõend teenuse osutamise koha tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta;
 • teil peab olema päästeameti tõend teenuse osutamise koha vastavuse kohta tuleohutuse nõuetele;
 • tegevusloa taotleja ja osutada soovitav teenus ning teenust vahetult osutav teenuseosutaja peavad vastama sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuetele;
 • teil peab olema lapsehoidja tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta;
 • juhul kui lapsehoiuteenust soovitakse osutada lapsehoidja eluruumides, tuleb esitada eluruumi omaniku nõusolek teenuse osutamiseks ning lapsehoidjaga ühist eluruumi kasutava täisealise isiku tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta;
 • lastega töötava isikuna tohib tegutseda isik, keda ei ole karistatud või kellele ei ole kohaldatud sundravi karistusseadustiku §-des 113, 114, 116, 133–133’3, 141–145’1, 175, 175’1 või 178–179 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi;
 • esmasel tegevusloa taotlemisel lapsehoidjate kirjalikud nõusolekud tegevusluba taotleva teenuse osutaja juurde tööle asumiseks;
 • teie suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, vastu võetud lõpetamise otsust ega välja kuulutatud pankrotti;
 • teil ei ole maksuvõlga või seda ei ole ajatatud;
 • olete tasunud riigilõivu.

Töötaja kutsekvalifikatsioon

Kui soovite tööle võtta välismaal kutse omandanud või välismaa (kutse)töökogemusega töötaja, peab töötaja välismaa kutsekvalifikatsiooni Eestis tunnustama. Välismaal omandatud kutsekvalifikatsioon ei pruugi automaatselt vastata Eestis kehtestatud tingimustele.

Vaadake, millise kutse/kutsetegevuse tunnustamine on nõutud.

Töötaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks ja lisainfo saamiseks pöörduge sotsiaalministeeriumisse.

Piiriülene tegutsemine

Välisriigi ettevõtja peab Eestis tegutsemisel järgima samu nõudeid, mis siseriiklik ettevõtja.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks tuleb esitada taotlus ja järgmised andmed:

 • ettevõtja nimi, registrikood ja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • tegevusala seadusest tulenev nimetus ning EMTAK kood (88911 lapsehoiuteenus);
 • tegevusloa soovitud kehtivusaeg, kui soovite, et teile antava tegevusloa kehtivusaega piiratakse;
 • majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
 • tegevuskoht;
 • maksimaalne isikute arv, kellele soovitakse teenust osutada;
 • andmed lapsehoidjate kohta – isiku nimi, isikukood, kontaktandmed ning andmed hariduse või kvalifikatsiooni kohta (dokumendi number ja kuupäev, dokumendi väljaandja) kutsetunnistuse korral sellele kantud kutse ja kutsetase, kutse andja, kutsetunnistuse number, andmise koht ja kuupäev ning kehtivusaeg;
 • teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus.

Taotlusele lisage järgmised lisadokumendid:

 • taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendava dokumendi ärakiri (v.a juhul, kui isiku esindusõigus kajastub äriregistri registrikaardil);
 • Päästeameti tõend teenuse osutamise ruumide vastavuse kohta tuleohutuse nõuetele;
 • Terviseameti tõend ruumide tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta;
 • esmase tegevusloa taotlemisel lapsehoidjate kirjalik nõusolek tegevusluba taotleva teenuse osutaja juurde tööle asumiseks;
 • lapsehoidjate tervisetõendi nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta;
 • ärakirjad lapsehoidjate vastavuse kohta [sotsiaalhoolekande seaduse § 45’4 sätestatud nõuetele ning sellekohane allkirjastatud kinnitus koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega;
 • kui lapsehoiuteenust osutatakse perevanema eluruumides, tuleb täiendavalt esitada eluruumi omaniku nõusolek antud teenuse osutamiseks, lapsehoidjaga ühist eluruumi kasutava täisealise isiku tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta ning ühist eluruumi kasutava täieliku teovõimega isiku allkirjaga kinnitus;
 • tõend lastega töötava isiku karistusandmete puudumise kohta.

Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Taotluse saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • sotsiaalkindlustusametile (digiallkirjastatud taotlus e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee või allkirjastatud taotlus posti teel aadressile Endla 8, 15092 Tallinn);
 • notari kaudu.

Riigilõivu tasumine

Enne tegevusloa taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu 32 eurot rahandusministeeriumi kontole, märkides viitenumbriks 2900082867 ja selgituseks “riigilõiv lapsehoiuteenuse tegevusloa taotlemisel”. Riigilõivu saab tasuda järgmistele kontodele:

 • SEB EE891010220034796011;
 • Swedbank EE932200221023778606;
 • Luminor EE701700017001577198;
 • Danske Bank EE403300333416110002.

Maksekorraldust tegevusloa taotlemisel esitama ei pea.

Taotluse menetlemine

Tegevusloa taotlus lahendatakse 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Kui taotluse väljastamisel selgub, et tegevusloa taotlemiseks vajalikud nõuded ei ole täidetud, võib sotsiaalkindlustusamet taotluse lahendamise tähtaja peatada kuni puuduse kõrvaldamiseni, kuid mitte kauemaks kui 30 päevaks, teavitades sellest taotluse esitajat.

Tegevusloa väljaandja kannab andmed majandustegevuse registrisse hiljemalt tegevusloa andmise otsuse tegemisele järgneval tööpäeval. Andmete registrisse kandmise, parandamise või kehtetuks tunnistamise kohta saadab registripidaja teie e-posti aadressile automatiseeritud korras teate, mis sisaldab viidet registrisse kantud, parandatud või kehtetuks tunnistatud andmetele, ja kui selle aluseks on haldusakt, siis viidet selle vaidlustatavusele.

Andmete ja dokumentide õigsust kontrollib ning tegevusloa väljastab sotsiaalkindlustusamet.

Juhul kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, teavitab tegevusloa väljaandja taotlejat hiljemalt nimetatud puuduse tuvastamise päevale järgneval tööpäeval, märkides ära esitamata jäetud andmed ja määrates mõistliku tähtaja nende esitamiseks. Nõutud andmete tähtaegselt esitamata jätmise korral võib sotsiaalkindlustusamet jätta taotluse läbi vaatamata.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Tegevusloa kehtivuse ajal peab lapsehoiuteenuse osutaja teavitama tegevusloa väljaandjat juhul kui:

 • muutub teenuse osutamise koht;
 • suureneb teenuse osutamise maht;
 • muutuvad lapsehoidja kontaktandmed või kutsetunnistuse number. toimub muutusi teistes sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustes.

Planeeritavatest muutustest teenuse osutamisel tuleb teavitada sotsiaalkindlustusametit vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutust.

Tegevusloa omajast sõltumata aset leidnud kontrollieseme või kõrvaltingimuste muutumisest teatab teenuse osutaja sotsiaalkindlustusametile viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

Tegevusloa muutmise taotluse lahendab sotsiaalkindlustusamet tegevusloa andmiseks sätestatud korras. Kui teatest selgub, et muudatused toovad kaasa mittevastavuse tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvatele lapsehoiuteenuse nõuetele või tegevusloa kõrvaltingimusele, vajaduse kontrollida lapsehoiuteenuse nõudeid, muuta tegevusluba või taotleda uut tegevusluba, teavitab sotsiaalkindlustusamet sellest viivitamata lapsehoiuteenuse osutajat.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Tegevusloa omaja esitab tegevusloas nimetatud tegevuse lõpetamise soovi korral tegevusloa väljaandjale taotluse tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks, märkides taotluses tegevusloas nimetatud tegevuse lõpetamise kuupäeva.

Majandustegevusest ajutiselt loobumise teate ja tegevusloa kehtivuse lõpetamise taotluse saab esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • sotsiaalkindlustusametile (digiallkirjastatud taotlus e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee või allkirjastatud taotlus posti teel aadressile Endla 8, 15092 Tallinn);
 • notari kaudu.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusloa väljaandja tunnistab tegevusloa kehtetuks, kui:

 • tegevusloa omaja loobub majandustegevusest; tegevusloa omaja on tegevusloa taotlemisel esitanud tahtlikult valeandmeid, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • kui tegevusloa omaja suhtes on asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusloa väljaandja võib tegevusloa kehtetuks tunnistada kui:

 • seda taotleb tegevusloa omaja;
 • tegevusloa omaja ei ole alustanud tegevusloas nimetatud tegevusi ühe aasta jooksul tegevusloa andmisest arvates;
 • ilmneb lapsehoiuteenuse nõuete või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega on tekkinud oluline kahju või oht avalikule korrale, mis ei olnud tegevusloa väljastamise ajal teada ja mis kaalub üles tegevusloa omaja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada;
 • muutuvad tegevusloa kõrvaltingimused.

Tegevusluba muutub kehtetuks juhul, kui:

 • tähtaegsena väljastatud tegevusloa tähtaeg on möödunud;
 • füüsilisest isikust ettevõtja sureb ning juriidilisest isikust ettevõtja likvideeritakse, ümber kujundatakse, ühineb või jaguneb va kui tegevusloa üleandmise puhul.

Järelevalve

Riiklikku järelevalvet lapsehoiuteenuse osutajate üle teeb sotsiaalkindlustusamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Maiu Kauber

Sotsiaalkindlustusamet, tel: 620 8356, e-post: maiu.kauber@sotsiaalkindlustusamet.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 01-02-2018 12:35 | Teksti koostas: sotsiaalministeerium