Rehabilitatsiooniteenuse osutaja tegevusluba

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on teenuse vajaduse kindlaks määramisel koostatud tegevuskava, rehabilitatsiooniplaani või rehabilitatsiooniprogrammi alusel osutatavate rehabiliteerivate teenuste kogum.

Puudega isikul on õigus taotleda teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmist riigi poolt. Sotsiaalkindlustusamet sõlmib isikult tasu maksmise kohustuse ülevõtmiseks lepingu sellise teenuse osutajaga, kellele on väljastatud tegevusluba.

Tegevusloa väljastab sotsiaalkindlustusamet. Tegevusluba kehtib tähtajatult, välja arvatud juhul, kui soovite selle kehtivust ajaliselt piirata.

Õiguslikud alused

Rehabilitatsiooniteenuse osutaja tegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • olete moodustanud SHS §-s 68 sätestatud nõuetele vastava rehabilitatsioonimeeskonna;
 • tagate, et teenust vahetult osutav isik vastab SHS §-s 68 sätestatud nõuetele;
 • rakendate sertifitseeritavat kvaliteedijuhtimise süsteemi, mis järgib vähemalt järgmisi põhimõtteid: juurdepääsetavus informatsioonile, isikukesksus, tulemusele orienteeritus, koostöö, vajaduspõhine lähenemine, isiku kaasamine, teenuse jõustav iseloom, organisatsiooni töökorralduse ja juhtimise kvaliteedi tagamine (nõue jõustub 1.07.2018);
 • tagate, et teenuse osutamise koht vastab tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele;
 • tagate teenuse osutamise kohale juurdepääsu ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud nõuete kohaselt;
 • tagate delikaatsete isikuandmete töötlemise isikuandmete kaitse seadusega kehtestatud korras;
 • olete kehtestanud asutusesisese kaebuste lahendamise korra;
 • tagate majutamise teenuse osutamise ajal sellises keskkonnas, mis vastab haiglale esitatud nõuetele, turismiseaduse § 19 lõike 4 alusel kehtestatud majutusettevõtte nõuetest vähemalt külaliskorterile esitatavatele nõuetele või rahvatervise seaduse alusel hoolekandeasutusele kehtestatud tervisekaitsenõuetele.

Töötaja kutsekvalifikatsioon

Kui soovite tööle võtta välismaal kutse omandanud või välismaa (kutse)töökogemusega töötaja, peab töötaja välismaa kutsekvalifikatsiooni Eestis tunnustama. Välismaal omandatud kutsekvalifikatsioon ei pruugi automaatselt vastata Eestis kehtestatud tingimustele.

Vaadake, millise kutse/kutsetegevuse tunnustamine on nõutud.

Kutsetunnistuse taotlemise info leiab Kutsekoja kodulehelt.

Piiriülene tegutsemine

Välisriigi ettevõtja peab Eestis tegutsemisel järgima samu nõudeid mis siseriiklik ettevõtja.

Infot teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides töövahendajana tegutsemise kohta leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa taotluse saate esitada, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Tegevusloa saamiseks esitage järgmised andmed vastavalt taotluse andmeväljadele:

 • ettevõtja nimi ja registrikood;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress);
 • tegevusala seadusest tulenev nimetus (rehabilitatsiooniteenus) ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane kood ja nimetus (vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta, EMTAK kood 8810);
 • tegevuskoht, sh tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele vastavuse tõendite andmed;
 • rehabilitatsiooniteenuse raames teie poolt osutatavate teenuste loetelu (teenuse kood ja nimetus vastavalt sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine“ lisale 1);
 • andmed rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistide kohta: isiku nimi ja isikukood, kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress), andmed hariduse või kvalifikatsiooni kohta (dokumendi number ja kuupäev, dokumendi väljaandja), kutsetunnistuse korral sellele kantud kutse ja kutsetase, kutse andja, kutsetunnistuse number, andmise koht ja kuupäev ning kehtivusaeg;
 • osutatava rehabilitatsiooniprogrammi, mis peab olema Sotsiaalkindlustusameti poolt kinnitatud, andmed vastavalt taotluse andmeväljadele, sh vormikohane programmi kirjeldus või kokkuvõte sellest;
 • kui soovite, et teile antava tegevusloa kehtivusaega piirataks, siis tegevusloa soovitud kehtivusaeg;
 • kui soovite tegevusluba kasutada ka tütarettevõtja tegevuses, siis selle tütarettevõtja ärinimi, registrikood ja asukoha aadress;
 • asjaomasel tegevusalal majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb taotluse esitamise kuupäevast;
 • taotluse allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus).

Lisaks taotluse andmete sisestamisele laadige üles järgmised dokumendid:

 • tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele vastavuse tõendid;
 • rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistide haridust või kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid nende isikute osas, kelle kohta ei ole võimalik saada andmeid Eesti hariduse Infosüsteemist – üldjuhul isikud, kes on omandanud kõrghariduse Eestis enne 1998. a või kes on omandanud hariduse välisriigis (diplom + Eesti ENIC/NARIC vastavushinnang). Vajadusel võib Sotsiaalkindlustusamet küsida täiendavaid dokumente (kui registritest pole võimalik andmeid saada);
 • rehabilitatsiooniprogrammi vormikohane kirjeldus või selle kokkuvõte;
 • ärakiri taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendavast dokumendist (v. a juhul, kui isiku esindusõigus kajastub äriregistri registrikaardil).

Juhul, kui taotlust ei õnnestu tehniliste tõrgete tõttu esitada majandustegevuse registris, siis saate selle esitada:

 • notari kaudu;
 • digiallkirjastatult e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee;
 • posti teel sotsiaalkindlustusametile aadressil Endla 8, Tallinn 15092.

Riigilõivu tasumine

Enne tegevusloa taotluse esitamist peate tasuma riigilõivu 20 eurot.

Riigilõivu saate tasuda rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900082414:

 • SEB - EE891010220034796011;
 • Swedbank - EE932200221023778606.

Selgitusse märkige, et riigilõiv tasutakse rehabilitatsiooniteenuse eest.

Taotluse menetlemine

Esitatud taotlus menetletakse 30 päeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate andmete esitamisest arvates.

Kui jätate tegevusloa taotluses esitamisele kuuluvad andmed esitamata, teavitab Sotsiaalkindlustusamet teid sellest hiljemalt nimetatud puuduse tuvastamise päevale järgneval tööpäeval. Nõutud andmete esitamata jätmise korral võib sotsiaalkindlustusamet jätta taotluse läbi vaatamata.Kui te ei esita nõutud andmeid tähtaegselt, võib sotsiaalkindlustusamet jätta tegevusloa taotluse lahendamata.

Sotsiaalkindlustusamet kannab tegevusloa või selle andmisest keeldumise andmed registrisse otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

Andmete registrisse kandmise kohta saadab registripidaja teie e-posti aadressile automatiseeritud korras teate, mis sisaldab viidet registrisse kantud andmetele ja kui selle aluseks on haldusakt, siis viidet selle vaidlustatavusele.

Kui registrisse andmete kandmise aluseks on haldusakt, millega rahuldatakse teie taotlus täielikult ning ei piirata kellegi õigusi, loetakse haldusakt teile kätte toimetatuks andmete kandmisega registrisse.

Tegevusluba kehtib üldjuhul tähtajatult, v. a juhul, kui olete taotlenud tähtajalist tegevusluba.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Esitage tegevusloa muutmise taotlus, kui soovite:

 • lisada või välja arvata rehabilitatsioonimeeskonnast spetsialiste või muuta nende andmeid (nt nime vahetamine, kontaktandmete muutmine, täiendava hariduse või kutse andmete lisamine jmt);
 • uuendada tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva kutsetunnistuse andmeid;
 • lisada või kustutada tegevuskohti või tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele vastavuse tõendeid või osutatavaid teenuseid või kinnitatud programme.

Taotlus tuleb esitada vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist.

Tegevusloa muutmise taotluse saate esitada, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu.

Tegevusloa muutmise taotlemisel ei ole vaja tasuda riigilõivu.

Tegevusloa muutmise taotluse lahendab sotsiaalkindlustusamet tegevusloa andmiseks sätestatud korras.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite peatada või lõpetada tegevuse rehabilitatsiooniteenuse valdkonnas, siis esitage taotlus, milles märkige tegevuse peatamise/lõpetamise põhjus ja tegevuse peatamise periood.

Majandustegevusest täielikult loobunuks loetakse ka:

 • ettevõtja, kes ei ole täitnud seaduses sätestatud majandusaasta aruande esitamise kohustust kuue kuu möödumisel selle kohustuse täitmise tähtaja lõppemisest arvates;
 • füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole täitnud seaduses sätestatud tuludeklaratsiooni esitamise kohustust kuue kuu möödumisel selle kohustuse täitmise tähtaja lõppemisest arvates.

Taotluse saate esitada, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui:

 • esitasite tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmeid, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • loobute majandustegevusest;
 • teie suhtes kehtib tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev majandustegevuse keeld.

Tegevusloa võib kehtetuks tunnistada ka juhul, kui:

 • te ei alusta või teosta majandustegevust kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest;
 • rikute oluliselt tegevusloa tingimusi;
 • avalikule korrale tekib oluline kahju või oht, mida ei olnud või mille olemasolu ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles teie huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • muutuvad tegevusloa kõrvaltingimused.

Võite igal ajal taotleda samaks tegevuseks uut tegevusluba. Kui teie tegevusluba on eelneva aasta jooksul kehtetuks tunnistatud seetõttu, et rikkusite tegevusloa tingimusi, tuleb teil samaks tegevuseks esitatavale uue tegevusloa taotlusele lisada hoolsuskohustuse täitmise kava, kuidas te kavatsete tagada edaspidi nende tingimuste täitmise, mille rikkumine oli eelmise tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseks.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral lõpetab Sotsiaalkindlustusamet ka teiega sõlmitud rehabilitatsiooniteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingu.

Järelevalve

Riiklikku järelevalvet rehabilitatsiooniteenuse osutajate üle teeb sotsiaalkindlustusamet.

Kontaktinfo

Sisuline info

Laura Hints

Sotsiaalkindlustusamet, tel: 620 8302, e-post: laura.hints@sotsiaalkindlustusamet.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 06-11-2018 11:27 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet