Kahjuritõrje korraldaja majandustegevusteade

Enne kui alustate tegevust kahjuritõrje teenuse osutajana, peate esitama majandustegevuse registrisse majandustegevusteate.

Kahjuritõrje on biotsiidi kasutamine kahjulike organismide keemiliseks või bioloogiliseks hävitamiseks, tõrjeks ja nende kahjustava toime ennetamiseks.

Õiguslikud alused

Kahjuritõrje tegija registreerimise kohustus tuleneb järgmistest õigusaktidest:

Nõuded esitajale

Kahjuritõrje alal tegutsemiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • teil on vastavasisuline õigussuhe vastutava spetsialistiga või olete füüsilisest isikust ettevõtjana ise pädev tegutsema vastutava spetsialistina või töötate tööandja juures, kellele on biotsiidiseaduse § 39 nimetatud kutsekvalifikatsioon. Vastutav spetsialist on isik, kes on pädev kahjuritõrjet juhtima ja korraldama ning ettevõtjat nõustama.
 • vastutaval spetsialistil peab olema kahjuritõrje juhtimiseks ja korraldamiseks omistatud kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses (kahjuritõrjuja III), mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest.
 • teil peavad olema teadmised kutsetegevuses kasutatavate biotsiidide ohtlike omaduste, riskide ohjamise ning kasutamistingimuste kohta ja oskused biotsiidi asjakohaseks kasutamiseks, mis on saadud taseme- või tööalase koolituse korras, mille kohta on olemas asjakohane tunnistus või tõend.

Töötaja kutsekvalifikatsioon

Kui soovite tööle võtta välismaal kutse omandanud või välismaa (kutse)töökogemusega töötaja, peab töötaja välismaa kutsekvalifikatsiooni Eestis tunnustama. Välismaal omandatud kutsekvalifikatsioon ei pruugi automaatselt vastata Eestis kehtestatud tingimustele.

Vaadake, millise kutse/kutsetegevuse tunnustamine on nõutud.

Töötaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks ja lisainfo saamiseks pöörduge sotsiaalkindlustusametisse.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui tegutsete kahjuritõrje teenuse osutajana teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovite tegutseda Eestis, siis peate taotlema sotsiaalministeeriumist välisriigi kutsekvalifikatsiooni kehtestatud nõuetele vastavuse hindamist.

Majandustegevuse teadet ei pea esitama Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi ettevõtjad, kes ajutiselt osutavad teenust Eestis, kui eriseadus ei sätesta majandustegevusteate esitamise kohustust.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number; ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist; tegevusala nimetus ning EMTAK kood;
 • majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
 • majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud teatud tähtajaks;
 • teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);
 • vastutava spetsialisti nimi ja isikukood, selle puudumise korral sünniaeg;
 • vastutava spetsialisti telefoninumber ja e-posti aadress;
 • vastutava spetsialisti kvalifikatsiooni tõendava tunnistuse number ja kehtivusaeg, kutse andja nimi, kutse andmise koht ja kuupäev.

Majandustegevusteate saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti aadressil: register@mkm.ee või
 • posti teel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn, 10122 või
 • notari kaudu.

NB! Majandustegevusteate esitamise eest muul viisil kui riigiportaali kaudu tuleb tasuda riigilõivu 10 eurot. Riigilõiv tuleb tasuda enne teate esitamist.

Riigilõivu tasumine

Majandustegevusteate esitamise eest muul viisil kui riigiportaali kaudu tuleb tasuda riigilõivu 10 eurot. Riigilõiv tuleb tasuda enne teate esitamist.

Riigilõivu saate tasuda rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900073083:

 • SEB – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Riigilõivu ei pea tasuma majandustegevusteate andmete muutmise eest registri veebis ning majandustegevusest loobumise teate esitamise eest. Muul viisil majandustegevuseteate andmete muutmise eest tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot.

Majandustegevusteate andmete muutmine

Ettevõtjana peate teavitama registripidajat oma majandustegevuse andmete muudatustest viivitamatult, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Majandustegevusteate andmeid saate muuta sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Majandustegevusteate andmete kinnitamine

Ettevõtjana peate oma majandustegevuse registriandmeid kinnitama kord aastas majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooniga. Enne kinnitamist kontrollige andmete õigsust ning muutunud andmete korral viige andmed vastavusse tegelikkusega.

Järelevalve

Riiklikku järelevalvet kahjuritõrje teenuse osutamise üle teeb terviseamet.

Kontaktinfo

Sisuline info

Kristo Kleemann

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond, tel: 626 9151; e-post: kristo.kleemann@sm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 30-01-2018 14:42 | Teksti koostas: terviseamet