Töötervishoiuteenuste osutaja majandustegevusteade

Töötervishoiuteenuse osutamise majandustegevusteade tuleb esitada, kui soovite alustada tegevust tööhügieeni-, ergonoomia-, ja/või tööpsühholoogiateenuste osutajana.

Tööhügieeniku tööülesanded on järgmised:

 1. Töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmine ning ohutegurite võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele.
 2. Tööandja nõustamine töötingimuste parandamisel, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite mõju vältimisel või vähendamisel, töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel ning isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel.

Ergonoomi tööülesanded on järgmised:

 1. Töökeskkonna füsioloogiliste ja psühholoogiliste ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus ning nende võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele.
 2. Tööandja nõustamine töökoha ergonoomilisel kujundamisel ja töö kohandamisel töötajale, arvestades töötaja kehalisi ja vaimseid võimeid ning soolisi ja ealisi iseärasusi.
 3. Tööandja nõustamine töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel.

Tööpsühholoogi tööülesanded on järgmised:

 1. Tööandja ja töötaja psühholoogiline nõustamine, sealhulgas nõustamine tööstressi vähendamiseks.

Õiguslikud alused

Teie tegevust tööhügieeni-, ergonoomia-, ja tööpsühholoogiateenuste osutajana reguleerivad:

Nõuded esitajale

Valitud alal tegutsemiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • teenust vahetult osutav isik peab omama töötervishoiuspetsialisti erialast pädevust tõendavat diplomit, spetsialiseerumise või täiendusõppe tunnistust;
 • kui soovite osutada teenust, milleks on töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmine ning ohutegurite võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele, siis peate lisaks tõendama teie kui juriidilise isiku vastavust mõõteseadusele.

Selleks on kaks võimalust:

 • te omate Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt väljastatud tõendit selle kohta, et olete pädev mõõtja mõõteseaduse tähenduses;
 • te omate lepingut töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmiseks Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt vastavalt akrediteeritud asutusega. Akrediteeritud asutuste nimekiri asub Eesti Akrediteerimiskeskuse kodulehel.

Piiriülene tegutsemine

Eestis tööhügieeni-, ergonoomia-, ja/või tööpsühholoogiateenuse osutamiseks esitatud majandustegevusteate alusel võite alaliselt teenust osutada ainult Eesti Vabariigis. Kui soovite osutada teenust väljaspool Eestit, siis peate taotlema vastavate teenuste osutamise õigust sihtriigi asjakohaselt ametiasutuselt.

Eestis alaliselt tööhügieeni-, ergonoomia-, ja/või tööpsühholoogiateenuse osutamiseks peate esitama majandustegevusteate Eestis.

Kui soovite Eestis esitatud majandustegevusteate alusel osutada samu teenuseid ajutiselt teistes Euroopa Liidu riikides või teises Euroopa Liidu riigis saadud loa alusel osutada registreeritud teenuseid Eestis, siis on teil selleks õigus vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivile 2006/123/EÜ, 12. detsember 2006, teenuste kohta siseturul.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number; ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;
 • tegevusala nimetus ning EMTAK kood;
 • majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
 • majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud teatud tähtajaks;
 • teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja e-post), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);
 • osutatavad töötervishoiuteenused;
 • töötervishoiuspetsialistide nimed;
 • töötervishoiuspetsialistide kontaktandmed (telefoninumber, e-post);
 • andmed töötervishoiuspetsialisti erialast pädevust tõendava diplomi, spetsialiseerumise või täiendõppe tunnistuse kohta, eelkõige eriala, tunnistuse number, andmise koht ja kuupäev ning kehtivusaeg;
 • juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja kirjalikku kinnitust selle kohta, et tema heaks tegutseb lepingu alusel töötervishoiuspetsialist;
 • kui te soovite osutada tööhügieeniku teenust, milleks on töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmine ning ohutegurite võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele, siis peate lisaks tõendama teie kui juriidilise isiku vastavust mõõteseadusele.

Majandustegevusteate saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu). Valige „esita majandustegevusteade“, järgmise sammuna peate valima valdkonna, milles soovite teadet esitada – töötervishoid on menüüs sotsiaalhoolekande all.

Majandustegevusteate andmete muutmine

Kui soovite oma majandustegevusteate andmeid uuendada, siis saate seda teha sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Ettevõtjana peate MTRs oma majandustegevuse registriandmeid kinnitama 1 kord aastas majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooniga. Enne kinnitamist kontrollige andmete õigsust ning muutunud andmete korral viige andmed vastavusse tegelikkusega.

Peate teavitama registripidajat oma majandustegevuse andmete muudatustest viivitamatult, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Teate andmeid saate kontrollida MTR veebilehel.

Majandustegevusest loobumine

Kui soovite majandustegevusest loobuda, siis esitage teade, märkides selles majandustegevuse lõpetamise aeg. Seda saate teha sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Kui loobute majandustegevusest ajutiselt, võite teatada nii majandustegevusest loobumise kui selle taasalustamise kuupäeva.

Järelevalve

Töötervishoiuteenuse osutamise üle teeb riiklikku järelevalvet terviseamet tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Kontaktinfo

Sisuline info

Kaie Kudre

Terviseamet, tel: 650 9856, e-post: kaie.kudre@terviseamet.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 26-02-2018 13:02 | Teksti koostas: terviseamet