Lõhkematerjali käitleja ja pürotehnilise toote käitleja tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite tegutseda pürotehniliste toodete käitlemise valdkonnas.

Lõhkematerjali käitleja tegevusluba ja pürotehnilise toote käitleja tegevusluba on tähtajatud.

Õiguslikud alused

Lõhkematerjali ja pürotehniliste toodete käitlemist reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • teil on asjakohased tehnilised vahendid ja nõuetele vastav personal pürotehnilise toote nõuetekohaseks käitlemiseks;
 • teil ei ole maksuvõlga või seda ei ole ajatatud, teie suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, vastu võetud lõpetamise otsust ega välja kuulutatud pankrotti;
 • teie ettevõtte esindajal ega pürotehnilise toote käitlemise korraldajal ei ole karistusregistri andmetel karistatust esimese astme kuriteo, riigi- või varavastase süüteo või süüteo eest, mis pandi toime lõhkematerjali, pürotehnilist toodet, laskemoona või tulirelva kasutades, või ta ei ole tagaotsitav, kuriteos kahtlustatav või süüdistatav.

Töötaja kutsekvalifikatsioon

Kui soovite tööle võtta välismaal kutse omandanud või välismaa (kutse)töökogemusega töötaja, peab töötaja välismaa kutsekvalifikatsiooni Eestis tunnustama. Välismaal omandatud kutsekvalifikatsioon ei pruugi automaatselt vastata Eestis kehtestatud tingimustele.

Vaadake, millise kutse/kutsetegevuse tunnustamine on nõutud.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui teil on mõne teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi väljastatud tegevusluba pürotehnilise toote käitlemiseks, aga soovite tegutseda Eestis, peate taotlema pürotehnilise toote käitleja tegevusluba.

Tegevusluba ei pea taotlema, kui soovite Eestis pürotehnilist toodet ainult ajutiselt kasutada (näiteks korraldada ilutulestikku). Sellisel juhul peate vähemalt 10 tööpäeva enne Eestis pürotehnilise toote kasutamise alustamist teavitama tehnilise järelevalve ametit e-posti teel aadressil info@tja.ee ja järgima Eestis tegutsedes pürotehnilise toote kasutamisele kehtestatud nõudeid.

Info teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis tegutsemise kohta leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Lõhkematerjali ja/või pürotehnilise toote käitlemise tegevusluba annab nõuetekohase tehnilise varustatuse ja personali olemasolu korral õiguse lõhkematerjali ja/või pürotehnilise toote valmistamiseks, hoidmiseks, kasutamiseks ja võõrandamiseks.

Tegevusloa saamiseks esitatakse tehnilise järelevalve ametile taotlus järgmiste andmetega:

 • soovitud tegevusala
 • tegevuskoht või tegevuskohad
 • asjakohased tehnilised vahendid
 • soovitud tegevusloa kehtivusaeg, kui see on lühem kui viis aastat (lõhkematerjali tegevusloa puhul).

Avaldusele lisatakse:

 • andmed nende isikute kohta, kellel on lähtuvalt varalisest osalusest või ametipositsioonist õigus mõjutada ettevõtte tegevust;
 • lõhkematerjali/pürotehnilise toote käitlemise korraldaja andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, elukoht ja kontakttelefon) ja tema pädevust tõendava dokumendi koopia;
 • riigilõivu tasumist tõendava dokumendi koopia.

Taotluse saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatud taotlus e-posti aadressil: info@tja.ee;
 • posti teel tehnilise järelevalve ametile aadressil Sõle 23A, 10614 Tallinn.

Riigilõivu tasumine

Lõhkematerjali käitlemisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 290 eurot.

Pürotehnilise toote käitlemise tegevusloa läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

Riigilõiv tuleb tasuda rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900073203:

 • SEB – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Taotluse menetlemine

Tegevusloa andmise lõhkematerjali käitleja tegevusloa ja pürotehnilise toote käitleja tegevusloa puhul otsustab, annab ja seda muudab ning loa kehtivust pikendab tehnilise järelevalve amet vastava taotluse ning kõigi nõutud dokumentide laekumise päevast arvates 30 päeva jooksul.

Tegevusloa kehtivuse peatab ja tunnistab kehtetuks tehnilise järelevalve amet vastava aluse tekkimisest teadasaamisest arvates 30 päeva jooksul. Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest telefoni või e-kirja teel. Lõhkematerjali käitleja tegevusluba ja pürotehnilise toote käitleja tegevusluba väljastatakse majandustegevuse registri kandena.

Kui taotluses on info puudulik, võetakse teiega ühendust esimesel võimalusel pärast taotluse esitamist e-kirja /või telefoni teel ühendust.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui soovite täiendavaid tegevusalasid, siis esitage taotlus loa muutmiseks:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatud taotlus e-posti aadressil: info@tja.ee;
 • posti teel tehnilise järelevalve ametile aadressil Sõle 23A, 10614 Tallinn.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite peatada või lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, siis esitage taotlus:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatud taotlus e-posti aadressil: info@tja.ee;
 • posti teel tehnilise järelevalve ametile aadressil Sõle 23A, 10614 Tallinn.

Tehnilise järelevalve amet võib tegevusloa kehtivuse viivitamata peatada, kui ilmnevad tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused. Tegevusloa kehtivuse võib peatada ajaks, mis on vajalik komisjoni otsuse tegemiseks ning mis ei või olla pikem kui 30 päeva.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Kui tegevusloa tingimusi rikutakse, tunnistatakse tegevusluba kehtetuks. Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui:

 • tegevusloa või selle kehtivuse pikendamise taotlemisel on esitatud valeandmeid, millel oli oluline tähtsus loa andmise või kehtivuse pikendamise otsustamisel;
 • ettevõtja loobub majandustegevusest;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegeleb tehnilise järelevalve amet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Merilin Kraun

Tehnilise järelevalve amet, tel: 667 2106, e-post: merilin.kraun@tja.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 21-02-2018 12:07 | Teksti koostas: tehnilise järelevalve amet