Ohtlike kemikaalide käitlemise luba

Ohtlikus ettevõttes ja suurõnnetuse ohuga ettevõttes võib kemikaale käidelda üksnes tegevusloa alusel.

Ohtlik on kemikaal, mis oma omaduste tõttu võib kahjustada tervist, keskkonda või vara.

Tegevusluba on tähtajatu ja selle väljastab tehnilise järelevalve amet.

Õiguslikud alused

Ohtlike kemikaalide käitlemist reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks tuleb ettevõttel määrata oma ohtlikkuse kategooria (A/B) ning vastavalt sellele kooskõlastada tehnilise järelevalve ametiga järgmised dokumendid:

 • teabeleht (ohtlik ettevõte ning B ja A kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte);
 • riskianalüüs (ohtlik ettevõte ning B ja A kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte);
 • ohutuse tagamise süsteemi kirjeldus (B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte);
 • ohutusaruanne (A kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte).

Lisaks tuleb kohaliku päästekeskusega kooskõlastada hädaolukorra lahendamise plaan (ohtlik ettevõte ning B ja A kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte).

Piiriülene tegutsemine

Tegevusluba kemikaalide käitlemiseks on kohapõhine ja välisriigist saadud tegevusluba Eestis tegutsemisel ei kehti.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks tuleb esitada tehnilise järelevalve ametile taotlus, kus esitatakse:

 • taotleja nimi ja kontaktandmed;
 • taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri;
 • A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte puhul teabeleht, riskianalüüs, ohutusaruanne ja ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan;
 • B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte puhul teabeleht, riskianalüüs, ohutuse tagamise süsteemi kirjeldus ja ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan;
 • ohtliku ettevõtte puhul teabeleht, riskianalüüs ja ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan.

Taotluse saate esitada:

 • tehnilise järelevalve ameti e-teenuste keskkonnas (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti aadressil info@tja.ee või
 • posti teel tehnilise järelevalve ametile aadressil Sõle 23 A, Tallinn 10614.

Riigilõivu tasumine

Suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 320 eurot.

Ohtliku ettevõtte tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.

Riigilõivu tasumisel märgitakse maksedokumendile selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse, või viide riigilõivuseaduse riigilõivumäära kehtestavale sättele.

Riigilõiv tuleb tasuda rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900082391:

 • SEB - a/a EE 89 1010 2200 3479 6011;
 • Swedbank - a/a EE93 2200 2210 2377 8606;
 • Danske Bank A/S Eesti filiaal - a/a EE 40 3300 3334 1611 0002;
 • Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - a/a EE 701 7000 1700 1577 198.

Taotluse menetlemine

Saadetud taotlust menetletakse 60 tööpäeva. Kui taotluses on info puudulik, võetakse teiega 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist e-kirja /või telefoni teel ühendust.

Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest e-posti teel. Tegevusluba väljastatakse paberil. Tegevusluba on tähtajatu.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui soovite tegevust laiendada, tuleb kooskõlastada uus teabeleht ja lähtuvalt ettevõtte ohtlikkuse kategooriast ka teised nõutavad dokumendid.

Kui soovite tegevuse asukohta muuta, tuleb alustada loa taotlemist lähtuvalt uuest asukohast.

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, siis tuleb sellest teavitada tehnilise järelevalve ametit.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Kui rikute tegevusloa tingimusi või seadusi, tunnistatakse teie tegevusluba kehtetuks. Tegevusloa väljastaja võib tunnistada tegevusloa kehtetuks ka siis, kui:

 • isik on esitanud valeandmeid;
 • isik on korduvalt või oluliselt rikkunud ohutusnõudeid ning tekitanud sellega reaalse õnnetuse ohu;
 • isiku tegevus ettevõttes ei vasta enam tegevusloa väljastamise aluseks olnud dokumentides kirjeldatule ning selle tegevusega on ohud ilmselgelt suurenenud ja isik ei ole muutunud tegevusest ettenähtud ajal ja korras teavitanud;
 • isik on tekitanud tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule huvile olulise kahju või ohu, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles isiku huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegelevad ohtlike kemikaalide käitlemise valdkonnas tehnilise järelevalve amet ja päästeamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Sirje Arus

Tehnilise järelevalve amet, tel: 667 2171, e-post: sirje.arus@tja.ee

Siiri Kivioja

Tehnilise järelevalve amet, tel: 667 2172, e-post: siiri.kivioja@tja.ee

Teksti koostas: tehnilise järelevalve amet