Seadmetööde majandustegevusteade

Majandustegevusteade tuleb esitada, kui soovite alustada tegutsemist järgnevatel tegevusaladel:

 • elektritööd
 • gaasitööd
 • gaasipaigaldise ehitamine
 • surveseadmetööd
 • tõsteseadmetööd
 • masinatööd

Õiguslikud alused

Elektritööd, surveseadmetööd, gaasitööd ja masinatööd reguleerib seadme ohutuse seadus.

Seadme ohutuse seadus käsitleb seadmetööd. Seadmetöö on seadme projekteerimine, valmistamine, ehitamine, paigaldamine, demonteerimine, seadistamine, katsetamine ja remontimine ning asjakohasel juhul ka täitmine ja ladustamine ning muu selline töö, mis mõjutab seadme omadusi ja mis ei ole seadme kasutamine.

Seade on surve-, gaasi- või elektriseade, masin või nendest koosnev tehnosüsteem või muu objekt, milles sisalduv energia või fluidum (gaas, vedelik või aur puhta faasina või nende segu) või millega toimuv protsess tekitab oma olemuse tõttu isegi asjatundjalt oodatava hoolsuse rakendamise korral ohu inimese elule või tervisele, asjale või keskkonnale.

Nõuded esitajale

Seadmetööd tegev ettevõtja peab esitama majandustegevusteate.

Seadmetööd tegeval ettevõtjal peab olema vastavasisuline õigussuhe seadmetöö eest vastutava isikuga. Seadmetöö eest vastutav isik peab olema kompetentne. Kompetentsust saab tõendada selleks akrediteeritud personali sertifitseerimisasutuse poolt antud pädevustunnistusega või kutseseaduse kohase kutsetunnistusega.

Töötaja kutsekvalifikatsioon

Kui soovite tööle võtta välismaal kutse omandanud või välismaa (kutse)töökogemusega töötaja, peab töötaja välismaa kutsekvalifikatsiooni Eestis tunnustama. Välismaal omandatud kutsekvalifikatsioon ei pruugi automaatselt vastata Eestis kehtestatud tingimustele.

Vaadake, millise kutse/kutsetegevuse tunnustamine on nõutud.

Töötaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks ja lisainfo saamiseks pöörduge tehnilise järelevalve ametisse.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • ettevõtja nimi ja registrikood, füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number, ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • tegevusala nimetus ja kood;
 • teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);
 • seadmetöö eest vastutava isiku nimi ja isikukood (selle puudumise korral sünniaeg), kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress), pädevustunnistuse või kutsetunnistuse number kuupäev ning kehtivusaeg;
 • majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast. Majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud teatud tähtajaks.

Majandustegevusteate saate esitada:

Riigilõivu tasumine

Majandustegevuseteate esitamisel riigiportaali kaudu riigilõiv puudub. Majandustegevuseteate esitamisel eest muul viisil tuleb enne teate esitamist tasuda riigilõiv 10 eurot rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900073083:

 • SEB – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Riigilõivu ei pea tasuma majandustegevusteate andmete muutmise eest majandutegevuse registri veebis ning majandustegevusest loobumise teate esitamise eest. Muul viisil majandustegevuseteate andmete muutmise eest tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot.

Majandustegevusteate andmete muutmine

Ettevõtjana peate teavitama majandustegevuse registrit oma majandustegevuse andmete muudatustest viivitamatult. Teate andmeid saate kontrollida MTR veebilehel.

Muudatustest saate registripidajat teavitada:

Majandustegevusest loobumine

Majandustegevusest ajutisel loobumisel esitage punktis majandustegevusest ajutise loobumise teade, milles märkige majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev.

Majandustegevusest loobumisel esitage majandustegevusest loobumise teade, milles märkige majandustegevuse lõpetamise kuupäev.

Teate saate esitada:

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegeleb tehnilise järelevalve amet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Merike Ring

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tel: +372 625 6472, e-post: merike.ring@mkm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-mail:register@mkm.ee

Viimati muudetud: 08-05-2018 09:27 | Teksti koostas: tehnilise järelevalve amet