Renditööjõu vahendaja majandustegevusteade

Renditöö puhul on tegemist kolmepoolse suhtega, kus tööandja (rendiagentuur) sõlmib töölepingu renditöötajaga, mille alusel saadetakse renditöötaja ajutiselt tööd tegema kolmanda isiku (kasutajaettevõtja) juurde viimase juhtimisel ja järelevalve all.

Kui soovite alustada tegevust renditööjõu vahendajana, peate enne majandustegevuse alustamist esitama majandustegevuse registrile majandustegevusteate. Seda saate teha riigiportaali või notari kaudu.

Õiguslikud alused

Renditööd ning renditöö vahendamist reguleerivad:

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõte on asutatud ja tegutseb renditööjõu vahendamisega teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovitakse tegutseda samal tegevusalal ka Eestis, kohalduvad ettevõtte tegevusele Eestis äriseadustikust tulenevad nõuded.

Renditööjõu püsiva vahendamise puhul peab välismaa äriühing kandma Eesti äriregistrisse filiaali ja esitama registripidajale majandustegevusteate. Majandustegevusteadet ei pea esitama Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi ettevõtted, kes osutavad teenust Eestis ajutiselt.

Infot teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides renditööjõu vahendajana tegutsemise kohta leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteade peab sisaldama järgmisi üldandmeid:

  • juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon);
  • füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number; ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
  • teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist; tegevusala seadusest tulenev nimetus (renditööjõu vahendajana tegutsemine) ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood (ajutise tööjõu rent, EMTAK kood 78201);
  • majandustegevuse alustamise kuupäev renditööjõu vahendajana, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast; majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud teatud tähtajaks;
  • teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus).

Majandustegevusteate saate majandustegevuse registrile esitada:

Kui esitate majandustegevusteate notari kaudu, edastab notar teate majandustegevuse registrile Eesti teabevärava kaudu hiljemalt selle esitamisele järgneval tööpäeval. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium edastab teile dokumendid või muu teabe notari kaudu, kui olete majandushaldusasutusele adresseeritud teate esitamisel avaldanud sellekohast soovi.

Notari kaudu teate esitamisel tuleb maksta notari tasu. Renditööjõu vahendajana tegutsemiseks registreerimisel riigilõiv puudub.

Majandustegevusteate andmete muutmine

Majandustegevuse üldandmete muutumise korral teavitage sellest majandustegevuse registrit viivitamata, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, märkides teates muutunud andmed.

Majandustegevuse üldandmete muutumise teate saate esitada:

Kui esitate majandustegevuse üldandmete muutumise teate notari kaudu, edastab notar teate teabevärava eesti.ee kaudu majandustegevuse registrile hiljemalt selle esitamisele järgneval tööpäeval. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium edastab teile dokumendid või muu teabe notari kaudu, kui olete teate esitamisel avaldanud sellekohast soovi.

Majandustegevusest loobumine

Majandustegevusest loobumisel esitage majandustegevuse registrile majandustegevusest loobumise teade, milles märkige majandustegevuse lõpetamise kuupäev.

Kui loobute majandustegevusest ajutiselt, teatage majandustegevuse registrile majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev.

Majandustegevusest loobumise teate saate esitada:

Kui esitate majandustegevuse üldandmete muutumise teate notari kaudu, edastab notar teate Eesti teabevärava kaudu majandustegevuse registrile hiljemalt selle esitamisele järgneval tööpäeval. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium edastab teile dokumendid või muu teabe notari kaudu, kui olete teate esitamisel avaldanud sellekohast soovi.

Järelevalve

Renditööjõu vahendamise valdkonnas teeb riiklikku järelevalvet sotsiaalministeerium.

Kontaktinfo

Sisuline info

Maria Pihl

Sotsiaalministeerium, tel: 6269 199 e-post: maria.pihl@sm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 12-10-2016 12:48 | Teksti koostas: sotsiaalministeerium