Töövahendaja majandustegevusteade

Töövahendus on tööd otsivale isikule töö ja tööandjale vajaliku tööjõu pakkumine.

Kui soovite alustada tegevust töövahendajana, peate enne majandustegevuse alustamist esitama majandustegevuse registrile majandustegevusteate.

Õiguslikud alused

Töövahendusega tegelemist reguleerivad:

Nõuded esitajale

Töövahendajal on keelatud nõuda tema poole tööleidmise sooviga pöördunud isikult tasu vaba töökoha ja tööandja andmete eest.

Töövahendus on teenuste kogum, mille kõigile osadele laieneb tasu võtmise keeld. Seetõttu on keelatud tasu võtta näiteks vabade töökohtade andmete avaldamise ning elamis- ja töötingimustest teavitamise eest.

Ettevõtja võib töövahenduse eest tasu nõuda üksnes tööandjalt või teiselt ettevõtjalt.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõte on asutatud ja tegeleb töövahendusega teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib tegutseda ka Eestis, kohalduvad ettevõttele äriseadustikust tulenevad nõuded.

Töövahendusteenuse püsiva pakkumise puhul peab välismaa äriühing kandma Eesti äriregistrisse filiaali ja esitama majandustegevuse registrile majandustegevusteate. Majandustegevusteadet ei pea esitama Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi ettevõtjad, kes osutavad teenust Eestis ajutiselt.

Infot teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides töövahendajana tegutsemise kohta leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon);
  • füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
  • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
  • teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;
  • tegevusala seadusest tulenev nimetus (töövahendus) ning klassifikaatori nimetus ja kood (tööhõiveagentuuride tegevus, EMTAK kood 78101);
  • majandustegevuse alustamise kuupäev töövahendajana, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast; majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud teatud tähtajaks;
  • teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus).

Majandustegevusteate saate esitada:

Kui esitate majandustegevusteate notari kaudu, edastab notar teate majandustegevuse registrile Eesti teabevärava kaudu hiljemalt selle esitamisele järgneval tööpäeval. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium edastab teile dokumendid või muu teabe notari kaudu, kui olete teate esitamisel avaldanud sellekohast soovi.

Notari kaudu teate esitamisel tuleb maksta notari tasu.

Majandustegevusteate esitamisel riigiportaali kaudu ei pea tasuma riigilõivu.

Majandustegevusteate andmete muutmine

Majandustegevuse üldandmete muutumise korral teavitage sellest majandustegevuse registrit viivitamata, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, märkides teates muutunud andmed.

Majandustegevuse üldandmete muutumise teate saate esitada:

Kui esitate majandustegevuse üldandmete muutumise teate notari kaudu, edastab notar teate teabevärava eesti.ee kaudu majandustegevuse registrile hiljemalt selle esitamisele järgneval tööpäeval. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium edastab teile dokumendid või muu teabe notari kaudu, kui olete teate esitamisel avaldanud sellekohast soovi.

Majandustegevusest loobumine

Majandustegevusest loobumisel esitage majandustegevuse registrile majandustegevusest loobumise teade, milles märkige majandustegevuse lõpetamise kuupäev.

Kui loobute majandustegevusest ajutiselt, teatage majandustegevuse registrile majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev.

Majandustegevusest loobumise teate saate esitada:

Kui esitate majandustegevuse üldandmete muutumise teate notari kaudu, edastab notar teate teabevärava eesti.ee kaudu majandustegevuse registrile hiljemalt selle esitamisele järgneval tööpäeval. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium edastab teile dokumendid või muu teabe notari kaudu, kui olete teate esitamisel avaldanud sellekohast soovi.

Järelevalve

Ettevõtja ja tema majandustegevuse vastavuse üle teostab riiklikku haldusjärelevalvet sotsiaalministeerium.

Kontaktinfo

Sisuline info

Annika Sepp

Sotsiaalministeerium, tel: 626 9722, e-post: annika.sepp@sm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 12-10-2016 10:01 | Teksti koostas: sotsiaalministeerium