Laevade agenteerimise tegevusluba

Kui soovite alustada tegevust laevade agenteerimise valdkonnas, peate taotlema tegevusloa.

Tegevusluba kehtib tähtajatult ja selle väljastab Veeteede Amet.

Õiguslikud alused

Laevade agenteerimise alast tegevust ja tegevusloa taotlemist reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Laevade agenteerimise alal tegutsemiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • esitada kasutatavate tehnikavahendite loetelu ja taotleja tegevuse ülevaade;
 • agentidel peavad olema teadmised merendusalastest rahvusvahelistest konventsioonidest ja Eesti Vabariigi merendusalastest õigusaktidest.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud ja tegutseb laevade agenteerimisel teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib tegutseda Eestis, peab ta taotlema tegevusloa Eestis sätestatud tingimustel.

Infot teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides töövahendajana tegutsemise kohta leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus ja järgmised lisadokumendid:

 • agentide nimekiri ja nende merendusalast koolitust tõendavad diplomid;
 • ettevõtja tõend selle kohta, et agendid tunnevad merendusalaseid rahvusvahelisi konventsioone ja Eesti Vabariigi merendusalaseid õigusakte;
 • agentide täienduskoolituse tunnistused.

NB! Riigilõiv tasutakse enne tegevusloa väljastamist.

Taotluse saate esitada:

Riigilõivu tasumine

Tunnustamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot veeteede ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 2000 euro.

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv viitenumbriga 2900073119 rahandusministeeriumi pangakontole:

 • SEB – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606

Taotluse menetlemine

Esitatud taotlust menetletakse 20 tööpäeva. Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest elektrooniliselt e-posti teel.

Tegevusluba kantakse majandustegevuse registrisse. Kui taotluses on info puudulik, võetakse teiega pärast taotluse esitamist e-kirja või telefoni teel ühendust.

Tegevusluba kehtib tähtajatult.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui soovite tegevusluba muuta, siis esitage vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist majandustegevuse muutmise kavatsuse teade, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Ettevõtja esitatud tegevusloa muutmise taotluse lahendab Veeteede Amet tegevusloa andmiseks sätestatud korras.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud loakohustusega valdkonnas, siis esitage majandustegevusest loobumise teade.

Kui soovite peatada majandustegevuse teatud tähtajani, siis teatage majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev majandustegevusest ajutiselt loobumise teatel.

Tegevusloa muutmise teate saate esitada, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul, üldhuviteenuse osutamise korral majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks oleva äramuutva tingimuse tekkimine.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegeleb veeteede amet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Raul Tell

Veeteede amet, tel: 620 5704, e-post: raul.tell@vta.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 22-01-2018 10:56 | Teksti koostas: veeteede amet