Lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaat

Lennunduse erialakeele oskustaseme teste korraldab lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi omanik, kasutades selleks lennuameti volitatud erialakeele oskustaseme eksamineerijaid.

Sertifikaate lennunduse erialakeele oskustaseme testijatele annab välja ja nende üle peab arvestust lennuamet.

Õiguslikud alused

Lennunduse erialakeele oskustaseme testijate sertifitseerimise kohustus tuleneb järgnevatest õigusaktidest:

 • Lennundusseadus;
 • majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 102 “Nõuded lennunduse erialakeele oskustaseme testidele, testimise kord, sealhulgas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni liikmesriigi lennundusvõimu järelevalve all sooritatud erialakeele oskustaseme testi tunnustamise, lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ja sertifikaadi vorm ning lennunduse erialakeele oskustaseme eksamineerija volitamise kord”.

Nõuded taotlejale

Lennuamet annab sertifikaadi nõuetekohase taotluse laekumise päevast arvates, kui taotluse esitaja vastab järgmistele nõuetele:

 • taotlejal on asjakohased tehnilised vahendid ja nõuetele vastav personal lennunduse erialakeele oskustaseme testide nõuetekohaseks läbiviimiseks;
 • taotlejal ei ole maksuvõlga või seda ei ole ajatatud;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, vastu võetud lõpetamise otsust ega välja kuulutatud tema pankrotti;
 • taotlusdokumentide tervikpakett peab olema esitatud lennuametile hiljemalt 30 päeva enne kavandatava tegevuse algust;
 • taotlus võetakse menetlusse, kui taotleja on tasunud riigilõivuseadusega ettenähtud riigilõivu.

Taotluse täitmine ja esitamine

Ettevõtja, kes soovib lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaati, esitab lennuametile taotluse järgmiste andmetega:

 • testija nimi;
 • testija aadress;
 • informatsioon kavandatava tegevuse alguse kohta;
 • testimise eest vastutava isiku nimi ja selle isiku testijaks sobivust tõendavad andmed;
 • taotluse esitamise kuupäev.

Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

 • lennunduse erialakeele oskustaseme testi läbiviimise juhend kooskõlas Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni juhenddokumendi 9835 soovitustega;
 • erialakeele oskustaseme testi kirjeldus;
 • testimistele kaasatavate erialakeele eksamineerijate nimekiri;
 • testitavale välja antava lennunduse erialakeele oskustaseme tunnistuse vorm.

Taotluse saate esitada:

 • kirjalikult postiaadressil Lõõtsa 5, 11415 Tallinn või elektrooniliselt edastades digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil ecaa@ecaa.ee;
 • lennuameti lennutegevuse osakonnas aadressil Lõõtsa 5, 11415 Tallinn (vastuvõtuajad tööpäevadel 09.00–12.00 ja 13.00– 15.00).

Riigilõivu tasumine

Lennunduse erialakeele testija sertifikaadi esmase taotluse ning kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 185 eurot.

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv viitenumbriga 2900073106 rahandusministeeriumi pangakontole:

 • SEB – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Selgitus: Lennunduse erialakeele testija sertifikaadi väljastamise eest.

Taotluse menetlemine

Lennuamet vaatab testija sertifikaadi taotluse läbi 30 päeva jooksul alates taotluse ja sellele lisatud dokumentide nõuetekohasest esitamisest.

Taotluse laekumisel kontrollib Lennuamet dokumentide vastavust nõuetele ning riigilõivu laekumist. Taotluse esitamisel ilmnenud puudustest teavitab lennuamet testija sertifikaadi taotlejat 7 kalendripäeva jooksul alates taotluse laekumisest. Taotluse läbivaatamise tähtaeg hakkab kulgema taotluse esitamisel ilmnenud puuduste kõrvaldamise kuupäevast.

Taotluse läbivaatamise käigus kontrollib lennuamet esitatud informatsiooni ja dokumentide vastavust MKM määruse nr 102 § 6 nõuetele, hinnates taotlusega esitatud erialakeele oskustaseme testi sisu ning testimise korraldust.

Testija sertifikaadi taotluse läbivaatamise tulemused teeb lennuamet taotlejale teatavaks 30 päeva jooksul arvestades taotluse nõuetekohasest esitamisest. Sertifikaat väljastatakse testija organisatsiooni esindajale allkirja vastu või saadetakse postiga.

NB! Kui sertifikaadi taotlust ei vaadata läbi tähtaja jooksul, ei loeta sertifikaati tähtaja möödumisel taotlejale vaikimisi antuks.

Sertifikaadi tingimuste muutmine ja tegevuse lõpetamine

Lennunduse erialakeele testija sertifikaadil saab muuta sellel sisalduvat informatsiooni (näiteks organisatsiooni nimi, asukoht). Sertifikaadi tingimuste muutmiseks esitab organisatsioon taotluse lennuametile koos vajalike lisadokumentidega.

Juhul kui isik loobub sertifikaadist, tunnistab lennuamet sertifikaadi kehtetuks. Sertifikaati omav isik peab vähemalt 30 kalendripäeva enne sertifikaadist loobumist teatama kirjalikult lennuametile sertifikaadist loobumise tähtpäeva. Sertifikaat tunnistatakse kehtetuks isiku poolt teatatud tähtpäevast alates.

Sertifikaadi kehtetuks tunnistamine

Lennuamet võib sertifikaadi kehtetuks tunnistada, kui sertifikaadi omaja:

 • ei ole järginud enda koostatud erialakeele oskustesti korraldamise juhendit;
 • on kaasanud keeletaseme eksamineerijateks vajaliku volituseta isikuid;
 • on kasutanud teste, millel puudub Lennuameti kooskõlastus;
 • ei täida lennuameti riikliku järelevalve korras tehtud ettekirjutuse nõudeid või
 • on esitanud lennuametile tegevuse peatamise või lõpetamise avalduse.

Kehtetuks tunnistatud sertifikaat tuleb sertifikaati omanud isikul lennuametile tagastada kolme tööpäeva jooksul kehtetuks tunnistamise teate kättesaamisest arvates.

Järelevalve

Järelevalvet lennunduse erialakeele oskustaseme testija tegevuse nõuetele vastavuse üle teeb lennuamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Lennuameti lennutegevuse osakond, tel: 610 3575, 610 3573, e-post: [ecaa@ecaa.ee]((mailto:ecaa@ecaa.ee)

Seadused

Seotud asutused

Viimati muudetud: 14-03-2018 11:51 | Teksti koostas: lennuamet