Lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaat

Lennuettevõtja sertifikaat on lennuameti välja antud dokument, mis kinnitab sertifikaati omava ettevõtja valmisolekut lennutööde nõuetekohaseks korraldamiseks.

Lennutöödeks loetakse teenuste osutamist, mis ei ole käsitletav reisijate, posti või lasti veona (näiteks väetiste ja teiste kemikaalide puistamine põllumajandustöödel, objektide tõstmine ja paigaldamine ehitustegevuses, õhust fotografeerimine, vaatlus- ja patrull-lennud, õhus reklaamimine, huvilennud kopteri ja õhupalliga).

Õiguslikud alused

Lennuettevõtja sertifitseerimise aluseks on järgmised õigusaktid:

Nõuded taotlejale

Lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaat antakse välja, kui taotleja tõendab, et tal on lennutööde ohutuks korraldamiseks vajalik organisatsiooniline struktuur, talitused, rajatised, õhusõidukid, seadmed, varustus, töökorralduslikud protseduurid, käsiraamatud ja dokumendid ning piisavate teadmiste, oskuste ja kogemustega personal, mis kõik vastavad 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni nõuetele.

Lisaks eelnevale, taotleja:

 • peamine tegevuskoht või registreeritud asukoht on Eestis;
 • ei tohi omada mõne teise riigi välja antud lennuettevõtja sertifikaati, välja arvatud juhul, kui Lennuameti ja teise riigi sertifikaadi välja andnud asutuse vahel on sõlmitud vastav kokkulepe;
 • käitatavatel õhusõidukitel peab olema kehtiv lennukõlblikkussertifikaat.

Taotluse täitmine ja esitamine

Ettevõtja, kes soovib lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaati, esitab lennuametile taotluse ja lisatud dokumendid järgmiste andmetega. Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • taotleja nimi;
 • registri- või isikukood;
 • postiaadress, kontakttelefon ja võimalusel e-posti aadress;
 • kavandatava lennutegevuse liik ja kirjeldus.

Taotlusega koos tuleb esitada:

 • juriidilisest isikust taotleja korral taotleja põhikiri või põhimäärus;
 • taotleja organisatsiooniline struktuur;
 • isikute nimed, kes on vastutavad lennundustegevuse üldjuhtimise, lennutegevuse, hoolduskorralduse, õhusõiduki meeskonna koolituse ning õhusõidukite maapealse teeninduse eest;
 • andmed eelmisel punktis nimetatud isikute kvalifikatsiooni ja töökogemuse kohta;
 • teave taotleja valduses olevate õhusõidukite riiklike registreerimistunnuste kohta; lennutegevuse käsiraamat;
 • õhusõiduki kasutamisõigust tõendavad dokumendid, kui taotleja ei ole õhusõiduki omanik; lennutöödega tegeleva lennuettevõtja puhul lennukõlblikkuse ja õhusõiduki hoolduse korraldamise kirjeldus;
 • julgestuskäsiraamat;
 • andmed taotleja kasutuses olevate lennu ettevalmistus-, büroo-, angaari-, hooldus- ja ladustamisruumide kohta;
 • andmed õhusõiduki tehnilise varustatuse kohta;
 • tõend riigilõivu tasumise kohta.

Taotluse saate esitada:

 • läbi lennuameti lennuohutuse infosüsteemi LOIS (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardiga);
 • kirjalikult postiaadressil Lõõtsa 5, 11415 Tallinn või elektrooniliselt edastades digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil ecaa@ecaa.ee;
 • vahetult lennuameti lennutegevuse osakonna poole pöördudes (vastuvõtuajad tööpäevadel 09.00–12.00 ja 13.00–15.00).

Riigilõivu tasumine

Ärilise lennutranspordiga tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lennuettevõtja poolt käitatava suurima maksimaalse lubatud stardimassiga (MTOW) õhusõidukist lähtuvalt järgmiselt:

 • MTOW lennukitel kuni 2800 kg ja helikopteritel kuni 1000 kg – 2970 eurot;
 • MTOW lennukitel 2801 kuni 5700 kg ja helikopteritel 1001 kuni 3175 kg – 4160 eurot;
 • MTOW lennukitel 5701 kuni 25 000 kg ja helikopteritel üle 3175 kg – 7670 eurot;
 • MTOW lennukitel üle 25 000 kg – 11 510 eurot.

Uue õhusõiduki tüübi sisseviimise eest lennuettevõtja sertifikaadi käitamistingimustesse tasutakse riigilõivu vastavalt õhusõiduki maksimaalsele lubatud stardimassile järgmiselt:

 • MTOW lennukitel kuni 2800 kg ja helikopteritel kuni 1000 kg – 275 eurot;
 • MTOW lennukitel 2801 kuni 5700 kg ja helikopteritel 1001 kuni 3175 kg – 450 eurot;
 • MTOW lennukitel 5701 kuni 25 000 kg ja helikopteritel üle 3175 kg – 680 eurot;
 • MTOW lennukitel üle 25 000 kg – 730 eurot.

Ärilise lennutranspordiga tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu õhusõiduki maksimaalsest lubatud stardimassist (MTOW) lähtuvalt järgmiselt:

 • MTOW lennukitel kuni 2800 kg ja helikopteritel kuni 1000 kg – 1460 eurot;
 • MTOW lennukitel 2801 kuni 5700 kg ja helikopteritel 1001 kuni 3175 kg – 2060 eurot;
 • MTOW lennukitel 5701 kuni 25 000 kg ja helikopteritel üle 3175 kg – 2680 eurot;
 • MTOW lennukitel üle 25 000 kg – 3180 eurot.

Lennuettevõtja sertifikaadi käitamistingimuste muutmise taotluse, välja arvatud õhusõiduki registreerimistunnuste ja lennuettevõtja kontaktandmete muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 185 eurot.

Riigilõiv sertifikaadi hoidmise eest tasutakse iga kalendriaasta 31. märtsiks.

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv viitenumbriga 2900073106 rahandusministeeriumi pangakontole:

 • SEB – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Selgitus: Lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi väljastamise/pikendamise/muutmise eest.

Taotluse menetlemine

Taotlus lennuettevõtja sertifikaadi saamiseks esitatakse lennuametile kirjalikult vähemalt 90 kalendripäeva enne planeeritava lennutegevuse algust.

Taotlus registreeritakse ja selle juurde kuuluvad dokumendid vaadatakse läbi ning teavitatakse puuduvate andmete või dokumentide esitamise vajadusest 14 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest. Taotluse puudustest teavitab lennuamet taotlejat e-kirja või telefoni teel. Puuduvad andmed või dokumendid tuleb lennuametile esitada 90 kalendripäeva jooksul arvates puuduste teatamisest taotlejale. Puuduste mittekõrvaldamisel lõpetatakse taotluse läbivaatamise menetlus sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusega.

Otsus sertifikaadi väljaandmise või väljaandmisest keeldumise kohta tehakse 90 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamist või puuduste kõrvaldamist.

Lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaat kehtib viis aastat. Sertifikaat väljastatakse paberkandjal ja saadetakse taotlejale postiga, lisaks avaldatakse sertifikaadi koopia ka lennuameti kodulehel.

Sertifikaadi kehtivuse pikendamise taotlus tuleb esitada vähemalt 30 kalendripäeva enne se lle kehtivusaja lõppemist. Taotluses puuduste esinemisel tuleb puudused kõrvaldada 30 kalendripäeva jooksul arvates puuduste teatamisest taotlejale. Puuduste mittekõrvaldamisel lõpetatakse taotluse läbivaatamise menetlus sertifikaadi muutmisest või kehtivuse pikendamisest keeldumise otsusega.

Otsuse sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise kohta või sertifikaadi kehtivuse pikendamise kohta teeb Lennuamet 30 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamist või pärast taotluses esitatud puuduste kõrvaldamist.

Sertifikaadi kehtivuse pikendamisel asendatakse varem välja antud sertifikaat uuega, märkides sellel ära sertifikaadi uue kehtivusaja ning säilitades uuel sertifikaadil endise registreerimisnumbri.

Tegevusloa tingimuste muutmine ja tegevuse lõpetamine

Sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmiseks või sertifikaadi kehtivuse pikendamiseks tuleb lennuametile esitada kirjalik taotlus, mis sisaldab tegevusloa taotluse esitamisel nõutud andmeid.

Sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise taotlus tuleb esitada vähemalt 30 kalendripäeva enne planeeritud muudatuste rakendamist. Taotluses puuduste esinemisel tuleb puudused kõrvaldada 30 kalendripäeva jooksul arvates puuduste teatamisest taotlejale. Puuduste mittekõrvaldamisel lõpetatakse taotluse läbivaatamise menetlus sertifikaadi muutmisest või kehtivuse pikendamisest keeldumise otsusega.

Otsuse sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise kohta või sertifikaadi kehtivuse pikendamise kohta teeb Lennuamet 30 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamist või pärast taotluses esitatud puuduste kõrvaldamist.

Sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmisel asendab Lennuamet varem väljaantud dokumendi uuega. Uuel dokumendil säilitatakse endine registreerimisnumber.

Sertifikaadist loobumise korral tunnistab lennuamet sertifikaadi kehtetuks. Sertifikaati omav isik peab vähemalt 30 kalendripäeva enne sertifikaadist loobumist teatama kirjalikult lennuametile sertifikaadist loobumise tähtpäeva.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Lennuamet tunnistab lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi kehtetuks, kui:

 • sertifikaati omava isiku organisatsiooniline struktuur, talitused, rajatised, õhusõidukid, seadmed, varustus, töökorralduslikud protseduurid, käsiraamatud ja dokumendid, personali teadmised, oskused ning kogemused või kvaliteedisüsteem ei vasta sertifikaadi väljaandmise aluseks olevatele nõuetele;
 • sertifikaati omav isik rikub lennundusalaste õigusaktide nõudeid;
 • sertifikaati omav isik rikub lennutegevuse käsiraamatu või hooldustegevuse korraldamise nõudeid või
 • sertifikaati omav isik rikub sertifikaadi käitamistingimusi.

Sertifikaadist loobumise korral tunnistab lennuamet sertifikaadi kehtetuks. Sertifikaati omav isik peab vähemalt 30 kalendripäeva enne sertifikaadist loobumist teatama kirjalikult lennuametile sertifikaadist loobumise tähtpäeva. Sertifikaat tunnistatakse kehtetuks sertifikaati omava isiku poolt teatatud tähtpäeva seisuga. Kehtetuks tunnistatud sertifikaat tuleb sertifikaati omanud isikul lennuametile tagastada kolme tööpäeva jooksul kehtetuks tunnistamise teate kättesaamisest arvates.

Järelevalve

Järelevalvet lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi nõuetele vastavuse üle teeb lennuamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Lennuameti lennutegevuse osakond, tel: 610 3575, 610 3585, e-post: ecaa@ecaa.ee.

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Lennuohutuse järelevalve infosüsteem, tel: 610 3500, e-post: ecaa@ecaa.ee.

Viimati muudetud: 14-03-2018 11:53 | Teksti koostas: lennuamet