Lennuvälja sertifikaadi taotlemine

Lennuvälja sertifikaat kinnitab selle vastavust õhusõidukite ohutu käitamise nõuetele.

Sertifitseerimisele kuulub lennuväli:

 • mis on avatud rahvusvaheliseks lennuliikluseks;
 • mida kasutatakse ärilises lennutegevuses, üldlennunduses ning koolitus-, katse- ja kontroll-lendudeks (lennuoskuste tasemekontrollideks või lennuoskustestideks).

Lennuvälja kolmeaastase kehtivusajaga sertifikaate väljastab ja nende üle arvet peab lennuamet.

Õiguslikud alused

Lennuvälja sertifitseerimist reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Taotleja ning lennuvälja personal peab omama pädevust lennuvälja nõuetekohaseks käitamiseks ja hooldamiseks. Lennuväli, selle rajatised, teenistused ja seadmed peavad vastama määruses ja selle lisades esitatud nõuetele.

Taotluse täitmine ja esitamine

Sertifikaadi taotleja esitab lennuametile vormikohase taotluse koos järgmiste dokumentidega:

 • maa omandi- või kasutamisõigust tõendavad dokumendid;
 • juriidilisest isikust taotleja põhikiri või eraisikust taotleja CV;
 • kokkuvõte toimunud lennuintsidentidest (korduvtaotluse korral);
 • lennuvälja käsiraamatu ja ohutusjuhtimise süsteemi käsiraamatu ajakohane versioon;
 • lennuvälja lähiümbruse piirangupindade kaart;
 • lennutegevuse meteoroloogiaalase teenindamise juhend;
 • asjaomase lennuliiklusteenistusega sõlmitud koostöökokkulepe õhuruumi kasutamise kohta;
 • Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatu nõuete täitmiseks kohaldatavaid meetmeid ja menetlusi kirjeldav julgestuskäsiraamat;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Taotluse saate esitada:

 • läbi lennuameti lennuohutuse infosüsteemi LOIS (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardiga);
 • kirjalikult postiaadressil Lõõtsa 5, 11415 Tallinn
 • elektrooniliselt edastades digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil ecaa@ecaa.ee;
 • vahetult lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakonna poole pöördudes (vastuvõtuajad tööpäevadel 09.00–12.00 ja 13.00–15.00).

Riigilõivu tasumine

Lennuvälja esmase sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:

 • CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 5100 eurot;
 • mittetäppislähenemisega lennuvälja puhul 1000 eurot;
 • ainult visuaaltingimustes käitatava lennuvälja (visual flight rules – VFR) puhul 275 eurot.

Komisjoni määruse (EL) nr 139/2014 kohase lennuvälja esmase sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:

 • CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 6620 eurot;
 • mittetäppislähenemisega lennuvälja puhul 1000 eurot.

Lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaadi või selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 185 eurot.

Komisjoni määruse (EL) nr 139/2014 kohase lennuvälja sertifikaadi või selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 135 eurot.

Lennuvälja sertifikaadi kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse pikendatud kehtivuse iga aasta kohta riigilõivu:

 • CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 1920 eurot;
 • mittetäppislähenemisega lennuvälja puhul 450 eurot;
 • ainult visuaaltingimustes käitatava lennuvälja puhul 90 eurot.

Lennuvälja sertifikaadi kehtivusaja pikendamise eest võib riigilõivu tasuda aasta kaupa. Sellisel juhul tasutakse riigilõiv pikendatud kehtivuse iga aasta kohta jooksva aasta 31. märtsiks.

Komisjoni määruse (EL) nr 139/2014 kohase lennuvälja sertifikaadi hoidmise eest tasutakse sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta riigilõivu:

 • CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 1920 eurot;
 • mittetäppislähenemisega lennuvälja puhul 480 eurot.

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv viitenumbriga 2900073106 rahandusministeeriumi pangakontole:

 • SEB – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Selgitus: lennuvälja sertifikaadi väljastamise / kehtivusaja pikendamise eest.

Taotluse menetlemine

Taotlus koos dokumentidega tuleb esitada lennuametile vähemalt 80 kalendripäeva enne lennuvälja kasutuselevõtmist või olemasoleva sertifikaadi kehtivusaja lõppemist.

Taotlus vaadatakse Lennuametis läbi 30 kalendripäeva jooksul pärast taotluse registreerimist lennuametis. Kui esitatud taotluses või dokumentides esineb puudusi või kui ei ole esitatud nõutud dokumente, teatab lennuamet puudustest taotlejale hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul taotluse registreerimisest ja annab taotlejale kuni 15 kalendripäeva aega puuduste kõrvaldamiseks. Nimetatud juhul loetakse taotlus esitatuks pärast parandatud taotluse või dokumentide registreerimist lennuametis.

Taotlusel ja selle lisades esitatud andmete kontrollimiseks viib lennuamet läbi lennuvälja inspekteerimise. Lennuamet annab sertifikaadi välja ja teavitab taotlejat kirjalikult sertifikaadi väljaandmise otsusest 10 kalendripäeva jooksul pärast lennuvälja inspekteerimist. Taotlus jäetakse rahuldamata ja sertifikaadi väljaandmisest keeldutakse, kui eespool esitatud nõuded ja tingimused ei ole täidetud.

Taotluse rahuldamata jätmise ning sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusest teatab lennuamet taotlejale kirjalikult 10 kalendripäeva jooksul pärast lennuvälja inspekteerimist.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Lennuvälja/kopteriväljaku sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmiseks esitatakse lennuametile kirjalik taotlus koos asjakohaste dokumentidega. Taotlus esitatakse vähemalt 80 kalendripäeva enne planeeritud muudatuste rakendamist.

Taotluses puuduste esinemisel tuleb puudused kõrvaldada 30 kalendripäeva jooksul arvates puudustest teatamisest taotlejale. Puuduste mittekõrvaldamisel võidakse taotlus jätta läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitab lennuamet taotlejat kirjalikult.

Enne otsuse tegemist sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise kohta viib lennuamet vajadusel läbi sertifikaati omava lennuvälja/kopteriväljaku käitaja inspekteerimise.

Otsuse sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise kohta teeb lennuamet 80 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamisest. Sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmisel asendab Lennuamet varem välja antud sertifikaadi ja selle lisa uuega, tehes muudetava dokumendi paremas ülaservas numbrilisele järjestusele osutava märke “Muudatus nr …”. Uuel dokumendil säilitatakse endine registreerimisnumber ja kehtivusaeg.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Sertifikaadi omanik ning lennuvälja/kopteriväljaku personal peab omama ja hoidma pädevust lennuvälja/kopteriväljaku nõuetekohaseks käitamiseks ja hooldamiseks.

Lennuväli/kopteriväljak, selle rajatised, teenistused ja seadmed peavad vastama määruses ja selle lisades esitatud nõuetele.

Lennuamet võib sertifikaadi kehtetuks tunnistada või kehtivuse peatada, kui:

 • lennuväli/kopteriväljak ei vasta lennuohutusnõuetele;
 • käitajal on ebapiisav ohutusjuhtimise süsteem;
 • ohtliku olukorra õigeaegseks likvideerimiseks või õhusõidukite ohutuse tagamiseks kasutusele võetud meetmed ei ole tulemusi andnud;
 • käitajal on ebapiisavad tehnilised oskused või kvalifikatsioon ohutusalaselt kriitiliste tegevuste teostamiseks;
 • käitaja ei likvideeri või tal ei ole võimalik likvideerida lennuohutust negatiivselt mõjutavat olukorda;
 • käitaja on vastutustundetu, tahtlikult sooritanud nõuetele mittevastavaid tegevusi või seadnud valeandmete esitamisega ohtu lennuohutuse;
 • käitaja on rikkunud lennundusalaste õigusaktide sätteid;
 • käitaja on selgelt näidanud, et tema käideldav lennuväli/kopteriväljak on üldsusele kahjulik;
 • käitaja ei ole täitnud riiklikku järelevalvet teostava ametniku ettekirjutuses esitatut;
 • käitaja loobub sertifikaadist;
 • käitaja lennundusjulgestuse korraldus ei vasta nõuetele.

Sertifikaadi kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise asjaoludest teavitab lennuamet käitajat kirjalikult 10 kalendripäeva jooksul pärast lennuvälja/kopteriväljaku inspekteerimist. Sertifikaadist loobumise korral inspekteerimist läbi ei viida.

Sertifikaadi kehtivus taastatakse selle peatamise korral pärast eespool nimetatud tingimuste äralangemist ja pärast lennuvälja/kopteriväljaku inspekteerimist.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Sertifikaadist loobumise korral peab lennuvälja/kopteriväljaku käitaja sellest lennuametit kirjalikult teavitama. Lennuamet tunnistab sertifikaadi kehtetuks käitaja poolt teatatud kuupäeva seisuga. Sertifikaadi kehtivuse lõppemisel kustutatakse lennuvälja/kopteriväljaku sertifikaadiga seonduv info Lennundusteabe Kogumikust (AIP ning lennuameti kodulehelt.

Järelevalve

Järelevalvet lennuvälja sertifitseerimisnõuetele vastavuse üle teeb lennuamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakond, tel: 610 3590, e-post: ecaa@ecaa.ee.

Registri üldinfo

Lennuohutuse järelevalve infosüsteem, tel: 610 3500, e-post: ecaa@ecaa.ee.

Seadused

Seotud asutused

Viimati muudetud: 13-03-2018 16:05 | Teksti koostas: lennuamet