Õhusõiduki registreerimine

Õhusõiduki märgistamiseks riigi- ja registreerimistunnusega ning käitamiseks tuleb õhusõiduk registreerida.

Õhusõidukeid registreeritakse tähtajatult lennuameti lennuohutuse infosüsteemis.

Õiguslikud alused

Õhusõidukite registreerimist reguleerib:

Nõuded taotlejale

 • Õhusõiduki registreerimiseks peab ettevõtja vastama järgnevatele nõuetele:
 • Õhusõiduki omanik või käitaja on Eesti kodanik või isik, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus Eestis, või Eestis registreeritud juriidiline isik või kohalik omavalitsus või Eesti riik.
 • Õhusõidukil on Eestis väljaantud lennuluba, lennukõlblikkussertifikaat või mõne teise riigi pädeva asutuse väljaantud ja Eestis tunnustatud lennukõlblikkussertifikaat.
 • Õhusõiduk, millel puudub kehtiv lennukõlblikkussertifikaat või lennuluba, kantakse õhusõidukite registrisse ajutiselt kuni kolmeks kuuks.

Registrisse ei kanta õhusõidukit, mis on teise riigi registris.

Piiriülene tegutsemine

Õhusõidukitele riikkondsuse andmine ja tähistamine toimub Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisa 7 nõuete alusel.

Taotluse täitmine ja esitamine

Õhusõiduki omaniku või tema poolt volitatud isiku taotlus õhusõiduki registreerimiseks, märgitud kannete muutmiseks või õhusõiduki registrist kustutamiseks esitatakse lennundustehnika osakonnale soovitavalt üheaegselt koos täiendavate dokumentidega.

Õhusõiduki registreerimiseks esitatakse järgmised dokumendid:

 • Taotlus lennuameti vormil VA 526-1-1. Taotluse allkirjastab õhusõiduki omanik või selleks volitatud isik.
 • Omandiõiguse üleminekut tõendavad dokumendid (ostu-müügileping, üleandmis-vastuvõtmise akt), millest selgub omandi ülemineku kuupäev ja tingimused.
 • Füüsilisest isikust omaniku korral isikut tõendav dokument.
 • Müüjariigi registrisse mittekuulumise või registrist kustutamise tõend.

Ajutiselt (tähtajaga kuni 3 kuud) kantakse registrisse õhusõiduk, millel puudub kehtiv lennukõlblikkussertifikaat või lennuluba (vt Lennundusseadus § 18 lg 2).

Õhusõiduki ajutiseks registreerimiseks esitatakse järgmised dokumendid:

 • Taotlus lennuameti vormil VA 526-2. Taotluse allkirjastab õhusõiduki omanik või selleks volitatud isik.
 • Omandiõiguse üleminekut tõendavad dokumendid (ostu-müügileping, üleandmis-vastuvõtmise akt), millest selgub omandi ülemineku kuupäev ja tingimused.
 • Füüsilisest isikust omaniku korral isikut tõendav dokument.
 • Müüjariigi registrisse mittekuulumise või registrist kustutamise tõend.

Taotluse saate esitada:

 • vahetult lennuameti lennundustehnika osakonna poole pöördudes (vastuvõtuajad tööpäevadel 09.00–12.00 ja 13.00-15.00);
 • kirjalikult (postiaadressil Lõõtsa 5, 11415 Tallinn) või elektrooniliselt edastades digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil ecaa@ecaa.ee;
 • esitades taotluse lennuohutuse infosüsteemi (LOIS) kasutades (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardiga).

Riigilõivu tasumine

Riigilõivu summad taotletud toimingu eest sõltuvad õhusõiduki kaalust:

 • 45 eurot, kui õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass on kuni 750 kg;
 • 130 eurot, kui õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass on 751-5700 kg;
 • 255 eurot, kui õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass on üle 5700 kg.

Õhusõiduki registreerimise eest omaniku soovile vastava registreerimistunnusega tasutakse täiendavalt riigilõivu 835 eurot.

Riigilõivud tasutakse rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900073106:

 • SEB – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Selgitusse märkida registreeritava õhusõiduki tüüp ja seerianumber.

Taotluse menetlemine

Taotlus registreeritakse ja selle juurde kuuluvad dokumendid vaadatakse läbi hiljemalt 30 tööpäeva jooksul peale kõigi vajalike dokumentide laekumist.

Lennuameti lennundustehnika osakond koos juriidilise osakonnaga hindavad esitatud taotlust ja lisatud dokumente ning kontrollivad vastavust kehtestatud nõuetele. Puuduva või täpsustamist vajava info/dokumendi korral võetakse taotlejaga koheselt ühendust.

Registreerimissertifikaat ja ajutine registreerimissertifikaat antakse selle omanikule allkirja vastu või soovi korral edastatakse posti teel. Registrist kustutamise tõend väljastatakse omanikule või saadetakse planeeritava registririigi lennuametile.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Muudatuste tegemiseks õhusõiduki registriandmetes esitada:

 • Taotlus lennuameti vormil VA 526-3. Taotluse allkirjastab õhusõiduki omanik või selleks volitatud isik.
 • Omandiõiguse üleminekut tõendavad dokumendid (ostu-müügileping, üleandmis-vastuvõtmise akt), millest selgub omandi ülemineku kuupäev ja tingimused.
 • Füüsilisest isikust omaniku korral isikut tõendav dokument.
 • Kehtiv registreerimissertifikaat.

Õhusõiduki registriandmete muutmise eest tasutakse riigilõivu 31,95 eurot.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Õhusõiduki registrist kustutamiseks peab õhusõiduki omanik esitama taotluse vabas vormis ja tagastama õhusõiduki registreerimissertifikaadi.

Järelevalve

Õhusõidukite üle arvestuse pidamise ja neile riikkondsuse andmise eest vastutab lennuamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Lennuameti lennundustehnika osakond, tel: 610 3569, 610 3572, e-post: ecaa@ecaa.ee

Registri üldinfo

Lennuohutuse järelevalve infosüsteem, tel: 610 3500, e-post: ecaa@ecaa.ee

Seadused

Seotud asutused

Viimati muudetud: 13-03-2018 16:09 | Teksti koostas: lennuamet