Osa-66 lennundustehnilise töötaja luba

Osa-66 lennundustehnilise töötaja luba on kvalifikatsiooni tõendav dokument õhusõidukite hooldustööde tegemiseks.

Lennuamet annab välja Osa-66 lennundustehnilise töötaja lubasid ja peab nende üle arvestust.

Õiguslikud alused

Osa-66 lennundustehnilise töötaja loa väljastamist reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Taotlejal peavab olema järgmised dokumendid:

 • tunnistus Osa-147 baaskoolituskursuse või Osa-66 moodulite baasteadmiste eksamite sooritamise kohta Osa-147 lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsioonis (EASA vorm 148);
 • muu tehnilist kvalifikatsiooni tõendav dokument krediidi taotlemiseks Osa-66 moodulite eksamite osas;
 • nõudele 66.A.30 vastavad hooldustööde kogemust tõendavad dokumendid.

Taotluse täitmine ja esitamine

Osa-66 lennundustehnilise töötaja loa taotlus vormil VA 524-1 (EASA vorm 19) koos täiendavate dokumentidega esitatakse lennundustehnika osakonnale soovitavalt üheaegselt. Osa-66 lennundustehnilise töötaja luba taotletakse esmakordselt, loa muutmiseks kategooria ja/või õhusõiduki tüübi lisamiseks ning loa uuendamiseks (loale märgitud kehtivusaja möödumisel).

 • Osa-66 lennundustehnilise töötaja loa esmasel taotlemisel esitatakse:
 • Osa-66 lennundustehnilise töötaja loa taotlus vormil VA 524-1 (EASA vorm 19);
 • baaskoolitust tõendav dokument;
 • hooldustööde kogemust tõendav dokument (id), millest selgub töökogemuse periood ja hooldatud õhusõidukite kategooriad, tüübid;
 • õhusõiduki tüübi loale kandmiseks tõendusmaterjal vastava õhusõiduki tüübi teoreetilise koolituse ja praktilise stažeerimise läbimisest;
 • isikut tõendav dokument.

Taotluse saate esitada:

 • läbi lennuameti lennuohutuse infosüsteemi LOIS (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardiga);
 • kirjalikult postiaadressil Lõõtsa 5, 11415 Tallinn;
 • elektrooniliselt edastades digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil ecaa@ecaa.ee;
 • vahetult Lennuameti lennundustehnika osakonna poole pöördudes (vastuvõtuajad tööpäevadel 09.00–12.00 ja 13.00-15.00.

Riigilõivu tasumine

Osa-66 lennundustehnilise töötaja loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 40 eurot. Loa uuendamise eest tasutakse riiglõivu 20 eurot ja loa muutmise eest 15 eurot iga kande eest.

Riigilõivud tasutakse rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900073106:

 • SEB – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Selgitus: Osa-66 lennundustehnilise töötaja luba (taotleja nimi).

Taotluse menetlemine

Taotlus registreeritakse ja selle juurde kuuluvad dokumendid vaadatakse läbi hiljemalt 30 tööpäeva jooksul peale kõigi vajalike dokumentide laekumist. Lennuameti lennundustehnika osakond hindab esitatud taotlust ja lisatud dokumente ning kontrollib vastavust kehtestatud nõuetele. Puuduva või täpsustamist vajava info/dokumendi korral võetakse taotlejaga koheselt ühendust.

Kui taotleja on tõendanud oma vastavust Komisjoni määruse (EÜ) nr 321/2014 lisa III esitatud nõuetele, väljastab lennuamet taotlejale Osa-66 lennundustehnilise töötaja loa.

Luba antakse selle omanikule allkirja vastu.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Tegevusloa tingimuste muutmiseks peate esitama lennuametile:

 • Osa-66 lennundustehnilise töötaja loa taotluse vormil VA 524-1 (EASA vorm 19);
 • õhusõiduki tüübi loale kandmiseks tõendusmaterjali vastava õhusõiduki tüübi teooria õppe ja praktilise stažeerimise läbimisest;
 • kinnituse riigilõivu tasumise kohta.

Muudetud loa kättesaamisel tuleb tagastada kehtiva loa originaal.

Tegevusloa peatamine

Osa-66 ennundustehnilise töötaja luba kehtib 5 aastat ja seda uuendatakse edasiseks 5-aastaseks perioodiks, kui on tõendatud loa kannete vastavus kehtivale Osa-66 nõuetele.

Loa uuendamiseks esitab taotleja lennuametile taotluse EASA vormil 19 koos loa originaaliga, kuid soovitavalt mitte varem kui 6 kuud loale märgitud kehtivuse aegumist.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Lennuamet tunnistab loa kehtetuks, peatab selle või kehtestab piiranguid, kui on tuvastatud ohutusega seotud probleem või kui leiab tõendamist, et loa omanik on teadlikult esitanud vale andmeid.

Lennuamet tunnistab loa kehtetuks, kui loa omanik taotleb andmete üleviimist ja loa väljaandmist mõne teise liikmesriigi pädeva asutuse poolt.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegeleb lennuamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Lennuameti lennundustehnika osakond, tel: 610 3569, e-post: ecaa@ecaa.ee

Registri üldinfo

Lennuohutuse järelevalve infosüsteem, tel: 610 3500 või 610 3571, e-post: ecaa@ecaa.ee

Viimati muudetud: 14-03-2018 12:15 | Teksti koostas: lennuamet