Raudtee-ettevõtja tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui ettevõtja soovib tegutseda raudteevaldkonnas ning osutada järgmiseid teenuseid:

 • avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamine;
 • raudtee reisijatevedu;
 • raudtee kaubavedu.

Nimetatud tegevusload kehtivad tähtajatult ning need väljastab konkurentsiamet.

Raudtee reisijateveo või kaubaveo tegevusluba ei pea taotlema reisijate vedamiseks mitteavalikul raudteel, mis ei ole avaliku raudtee võrgustikuga ühenduses. Samuti ei ole vaja tegevusluba erakorraliseks reisijate- või kaubaveoks.

Õiguslikud alused

Raudtee-ettevõtja tegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peab ettevõtja vastama järgmistele nõuetele:

 • füüsilisest isikust ettevõtja, äriühingu, äriühingu juhatuse liikme või muu juhtima õigustatud isiku kohta ei ole karistusregistris karistusandmeid esimese astme kuriteo, majandus- ega ametialase kuriteo, töötervishoiu, tööohutuse ja tehnilise järelevalve valdkonna kuriteo ega üle kahe raudteeseaduses sätestatud raudteeliikluse ohutusega seotud väärteo kohta ega väärteo kohta sotsiaal- ja tööõiguse ning tollikorralduse valdkonnas, mille eest on kohaldatud sellele väärteole kehtestatud karistuse maksimummäära;
 • kolmanda riigi ettevõtja on registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi äriregistris;
 • füüsilisest isikust ettevõtja, äriühingu juhatuse liikmed või teised juhtima õigustatud isikud, kes vastutavad vastavalt kas raudteeinfrastruktuuri majandamise, reisijateveo või kaubaveo eest, omavad erialaseid teadmisi või kogemusi, et tagada ettevõtja ohutu tegevus, selle usaldusväärne korraldus ja kontroll;
 • ettevõtja on finantsmajanduslikult võimeline täitma oma tegelikke ja võimalikke kohustusi vähemalt järgneva 12 kuu jooksul;
 • ettevõtjal on vastutuskindlustus oma kohustuste täitmata jätmisest või mittenõuetekohasest täitmisest tekkinud kahju hüvitamiseks vastavalt raudteeseadusele ja rahvusvahelistele kokkulepetele;
 • ettevõtja raudteeliikluse ohutuse ja raudteeliikluse juhtimise eest vastutaval isikul on kutsetunnistus;
 • ettevõtja on esitanud kõik vajalikud dokumendid.

Piiriülene tegutsemine

Eestis raudteeveoga (st reisijatevedu ja kaubavedu) tegelemiseks ei ole välisriigi raudtee-ettevõtjal ega raudtee-ettevõtjate ühendusel vaja tegevusluba taotleda, kui see on antud välisriigis ning tegevuslubade vastastikuses tunnustamises on riigid kokku leppinud. Euroopa Liidu teises liikmesriigis väljastatud tegevusluba loetakse Eesti Vabariigis kehtivaks. Välisriigi, sealhulgas Euroopa Liidu liikmesriigi raudtee-ettevõtja ja raudtee-ettevõtjate ühendus, peab Eestis raudteeveoga tegelemiseks taotlema Tehnilise Järelevalve Ametilt ohutustunnistuse B osa, kui talle on teise liikmesriigi ohutusasutuse poolt antud ohutustunnistuse A osa.

Kui ettevõtjal on olemas avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamise tegevusluba teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis teenuse osutamiseks, mis vastab kontrolleseme poolest valdavas osas Eesti tegevusloale ja mille kehtivust ei ole piiratud väljaspool Eestit asuva territooriumi või tegevuskohaga, siis eraldi raudteeinfrastruktuuri majandamise tegevusluba tal Eestis tegutsemiseks vaja ei ole. Sellisel juhul tuleb välisriigi ettevõtjal esitada Konkurentsiametile loakohustusest vabastamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, ja olemasolu korral ärinimi, juriidilisest isikust ettevõtja puhul ärinimi ja registrikood;
 • ettevõtja asukoha aadress;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, postiaadress ja elektronposti aadress);
 • tegevusloa andnud asutuse nimi ja loa andmise kuupäev.

Kui Eesti ettevõtja, kes omab raudtee reisijateveo, raudtee kaubaveo ja avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamise tegevusluba ning soovib osutada neid teenuseid muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, siis kuna liikmesriigiti võivad olla protseduurireeglid erinevad, on soovitav enne tegevuse alustamist või loakohustusest vabastamise taotluse esitamist pöörduda teabepäringuga vastava lepinguriigi majandusasutuse poole.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Koos tegevusloa taotlusega esitatakse konkurentsiametile lisaks MsüS § 19 toodud andmetele ka järgmised dokumendid:

 • majandusaasta aruande puudumisel või juhul, kui esitatav majandusaasta aruanne on koostatud ja kinnitatud varem kui kuus kuud enne taotluse esitamist, raamatupidamise vahearuande koopia tegevusloa taotlemisele eelnenud kuu lõpu seisuga;
 • äriühingu juhatuse liikmete ja teiste äriühingut juhtima õigustatud isikute nimekiri, milles märgitakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumise korral sünniaeg), elukoht, andmed hariduse või töökogemuse ja viimaste töö- või teenistuskohtade kohta ning dokumendid nimetatud isikute vastavuse kohta kehtestatud nõuetele.

Raudtee-ettevõtja peab sõlmima vastutuskindlustuslepingu tulenevalt raudteeseaduse §-st 14. Tegutsemiseks on vajalik omada tehnilise järelevalve ameti poolt väljastatud ohutusluba või –tunnistust.

NB! Enne taotluse esitamist peab ettevõtja tasuma riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Taotluse saab esitada:

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:

 • raudteeinfrastruktuuri majandamine 1920 eurot;
 • raudtee reisijatevedu 1920 eurot;
 • raudtee kaubavedu 3840 eurot.

Riigilõivud tasutakse rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900080076:

 • Swedbank – EE932200221023778606
 • SEB – EE891010220034796011
 • Luminor Bank – EE701700017001577198
 • Danske Bank – EE40330033416110002

Taotluse menetlemine

Peale ettevõtja poolt taotluse saamist esitab konkurentsiamet taotlejale järgneva 3 päeva jooksul esmase vastuse, mis sisaldab muuhulgas ka teavet tegevusloa kehtivusaja ja kontrollesemesse kuuluvate majandustegevuse nõuete kohta.

Konkurentsiamet lahendab tegevusloa taotluse tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 30 päeva jooksul kõigi nõutavate andmete esitamisest. Konkurentsiamet teavitab ettevõtjat taotlusega seonduvatest puudustest nende tuvastamise päevale järgneval tööpäeval ning annab mõistliku aja nende kõrvaldamiseks. Nõutud andmete esitamata jätmise korral võib konkurentsiamet jätta taotluse läbivaatamata.

Amet võib vajadusel taotluse lahendamise tähtaja kulgemise 30 päevaks peatada või pikendada seda kuni 30 päeva võrra.

Tegevusluba väljastatakse tähtajatult, välja arvatud juhul, kui loa kehtivusaja piirangut taotleb ettevõtja ise.

Konkurentsiamet väljastab tegevusloa ettevõtjale vastavalt tema poolt esitatud soovile kas elektroonselt või paberkandjal.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatab tegevusluba omav ettevõtja konkurentsiametit majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 30 lõigetes 1-3 sätestatud korras:

 • tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude või kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutmise kavatsusest vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist ning üldhuviteenuse osutaja vähemalt kolm kuud enne kavandatavat muutmist (majandustegevuse muutmise kavatsuse teade). Majandustegevuse muutmise kavatsuse teade esitatakse ka juhul, kui ettevõtja asutab tütarettevõtja, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames.
 • ettevõtjast sõltumata aset leidnud tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude ja kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutumisest teatab ettevõtja viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul (majandustegevuse muutumise teade).

Kui teatest nähtub, et muudatused toovad kaasa mittevastavuse tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvatele majandustegevuse nõuetele või tegevusloa kõrvaltingimusele, vajaduse kontrollida majandustegevuse nõudeid, muuta tegevusluba või taotleda uut tegevusluba, teavitab konkurentsiamet sellest viivitamata ettevõtjat.

Tegevusloa muutmise või uue tegevusloa taotlemise vajaduse ilmnemisel käsitletakse majandustegevuse muutmise kavatsuse teadet ning majandustegevuse muutumise teadet tegevusloa muutmise taotlusena, välja arvatud juhul, kui ettevõtja on esitanud teates märke, et ta seda ei soovi.

Tegevusloa muutmise taotluse lahendab konkurentsiamet 60 päeva jooksul.

Majandustegevuse muutmise kavatsuse teate ning majandustegevuse muutumise teate koos põhjendustega saab esitada konkurentsiametile:

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Raudtee- ettevõtja teatab majandustegevusest ajutiselt loobumisest teate esitamise teel vähemalt 30 päeva kuni 3 kuud ette. Kui ettevõtja loobub majandustegevusest teatud tähtajani, võib ettevõtja teatada majandustegevuse taasalustamise kuupäeva.

NB! Majandustegevusest loobumise õigus ei välista ettevõtja seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevat kohustust majandustegevust jätkata, samuti ei loeta nimetatud jätkamise kohustuse olemasolu korral ettevõtjat majandustegevusest loobunuks.

Raudtee-ettevõtja esitab konkurentsiametile taotluse tegevusloa kehtivuse lõpetamiseks vähemalt 6 kuud enne tegevusloa kehtivuse lõpetamise taotletavat tähtpäeva.

Majandustegevusest ajutiselt loobumise teate ja tegevusloa kehtivuse lõpetamise taotluse koos põhjendustega saab esitada konkurentsiametile:

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusloa võib kehtetuks tunnistada järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul, üldhuviteenuse osutamise korral majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine.

Lisaks võib konkurentsiamet tunnistada avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamise, raudtee reisijateveo ja raudtee kaubaveo tegevusloa kehtetuks ka juhul, kui:

 • tehnilise järelevalve amet on tunnistanud ohutusloa, ohutustunnistuse või tegutsemise ohutustunnistuse kehtetuks või keeldunud ohutusloa, ohutustunnistuse või tegutsemise ohutustunnistuse andmisest või selle kehtivuse pikendamisest;
 • tegevusloaga ettevõtjal ei ole vähemalt kuue kuu jooksul olnud kehtivat ohutusluba, ohutustunnistust või tegutsemise ohutustunnistust;
 • ettevõtja ei ole kuue kuu jooksul ohutusloa, ohutustunnistuse või tegutsemise ohutustunnistuse väljaandmisest arvates tegutsenud tegevusloas ja ohutusloas, ohutustunnistuses või tegutsemise ohutustunnistuses nimetatud tegevusalal;
 • ettevõtja, kellele on antud raudtee reisijateveo ja –kaubaveo tegevusluba, ei ole ühe aasta jooksul ohutustunnistuse väljaandmisest arvates tegutsenud tegevusloal ja ohutustunnistusel nimetatud tegevusalal;
 • ettevõtja rikub rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevaid kohustusi ja seetõttu võib tekkida oht inimesele, varale või keskkonnale või see toob kaasa rahvusvahelise raudteeveo katkemise.

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks alates otsuse ettevõtjale teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest.

Järelevalve

Raudtee tegevuslubade andmisest keeldumine, tegevuslubade kehtivuse peatamine ja lõpetamine ning tegevuslubade kehtetuks tunnistamine on konkurentsiameti pädevuses.

Kontaktinfo

Sisuline info

Tiina Maldre

Konkurentsiamet, tel: 667 2534 e-post: tiina.maldre@konkurentsiamet.ee

Anu Vainik

Konkurentsiamet, tel: 667 2572 e-post: anu.vainik@konkurentsiamet.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 30-01-2018 14:22 | Teksti koostas: konkurentsiamet