Sadama turvaettevõtja tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite täita turvaettevõtjana sadamaseaduses sätestatud ülesandeid.

Tegevusluba kehtib viis aastat ja selle väljastab veeteede amet.

Õiguslikud alused

Sadama turvaettevõtja tegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgmistele nõuetele:

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 725/2004 III lisa punktis 4.5 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/65/EÜ IV lisas sätestatud nõuded;
 • teile on turvaseaduse alusel väljastatud turvateenuste osutamise tegevusluba;
 • teil on kvalifikatsiooninõuetele vastavad töötajad;
 • olete tasunud riigilõivu.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud ja tegutseb sadama turvaettevõtja tegevusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib tegutseda ka Eestis, siis peab ta taotlema loakohustusest vabastamist.

Tegevusluba ei pea esitama Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi ettevõtjad, kes ajutiselt osutavad teenust Eestis.

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonnalepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid ja dokumente:

 • taotleja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 725/2004 III lisa punktis 4.5 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/65/EÜ IV lisas nõutud teadmisi, oskusi ja suutlikkust tõendavad dokumendid;
 • turvaettevõtja töötajate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
 • turvaseaduse alusel väljastatud turvateenuste osutamise tegevusloa koopia.

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Taotluse saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti aadressil: eva@vta.ee;
 • posti teel veeteede ametile aadressil Valge 4, Tallinn 11413;
 • notari kaudu.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 130 eurot rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900073119:

 • SEB – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606

Taotluse menetlemine

Esitatud taotlust menetletakse 20 päeva. Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest elektrooniliselt e-posti teel.

Kui taotluses on info puudulik, võetakse teiega pärast taotluse esitamist e-kirja või telefoni teel ühendust.

Tegevusluba kehtib viis aastat. Tegevusluba kantakse majandustegevuse registrisse.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui soovite tegevusluba muuta, siis esitage vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist majandustegevuse muutmise kavatsuse teade, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu.

Ettevõtja esitatud tegevusloa muutmise taotluse lahendab veeteede amet tegevusloa andmiseks sätestatud korras.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud loakohustusega valdkonnas, siis esitage majandustegevusest loobumise teade, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu.

Kui soovite peatada majandustegevuse teatud tähtajani, siis teatage majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev majandustegevusest ajutiselt loobumise teatel, mille saate esitada, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul, üldhuviteenuse osutamise korral majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks oleva äramuutva tingimuse tekkimine.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega sadamaseaduse alusel tegeleb veeteede amet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Merily Must

Veeteede amet, tel: 620 5731, e-post: merily.must@vta.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 22-01-2018 11:06 | Teksti koostas: veeteede amet