Sõidukikaardi taotlemine

Sõidukikaarti on vaja taotleda, kui soovite osutada taksoveoteenust.

Sõidukikaart on taksoveoluba omavale vedajale antav dokument, mis tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol.

Sõidukikaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks.

Sõidukikaarti ei anta pikemaks ajaks kui taksoveoloa kehtivusaeg. Taksoveoloa kehtetuks tunnistamisel või kehtivusaja lõppemisel sõidukikaardi kehtivus lõpeb.

Sõiduki kasutamisel kasutuslepingu alusel antakse sõidukikaart kasutuslepingu kehtivuse lõpuni.

Sõidukikaardi annab vedajale valla- või linnavalitsus või selleks volitatud valla või linna ametiasutus, mille haldusterritooriumil vedaja soovib veoteenust osutada (teeninduspiirkond).

Õiguslikud alused

Nõuded taotlejale

Sõidukikaardi taotleja peab vastama järgnevatele nõuetele:

 • omama taksoveoluba majandustegevuse registris
 • vedaja peab olema kantud äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse
 • vedajal ei tohi olla ajatamata maksuvõlga ja tema suhtes ei tohi olla välja kuulutatud pankrotti
 • omama mootorsõidukit, mis on kantud liiklusregistrisse ja mis on läbinud tehnonõuetele vastavuse kontrolli (takso ülevaatus)
 • omama mootorsõidukit, mille parempoolsel välisküljel peab olema nähtav vedaja nimi või kaubamärgiseaduse § 5 tähenduses õiguskaitset omav vedajale kuuluv või talle lepingu alusel kasutada antud kaubamärk

Taotluse esitamine

Sõidukikaardi saamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • taotlus (taotleja kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress)
 • juriidilisest isikust taotleja puhul nimi ja registrikood
 • füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood
 • kui taotleja soovib, et talle antava loa kehtivusaega piirataks võrreldes käesolevas seaduses ettenähtuga, siis loa soovitud kehtivusaeg
 • sõiduki kasutusleping, kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse alusel
 • taksomeetri kohandamistunnistus, mille võib esitada vahetult enne sõidukikaardi andmist

Sõidukikaardi taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise kohta küsige infot vastavast kohaliku omavalitsuse asutusest.

Riigilõivu tasumine

Enne sõidukikaardi taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõivu 20 eurot.

Taotluse menetlemine

Taotluse menetlusaeg on kuni seitse päeva.

Ettevõtjat teavitatakse tegevusloa väljastamisest lihtkirja või e-posti teel.

Sõidukikaart on elektrooniline ja seda ei väljastata paberkandjal.

Kui taotluses on puudusi, määratakse taotlejale mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtajaks peatub taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtaeg.

Sõidukikaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks. Sõidukikaarti ei anta pikemaks ajaks kui taksoveoloa kehtivusaeg. Taksoveoloa kehtetuks tunnistamisel või kehtivusaja lõppemisel sõidukikaardi kehtivus lõpeb.

Sõiduki kasutamisel kasutuslepingu alusel antakse sõidukikaart kasutuslepingu kehtivuse lõpuni.

Sõidukikaardi kehtivuse lõppedes võib taotleda uut sõidukikaarti tingimusel, et täidetud on kõik taotlejale esitatud nõuded.

Kui taotleja määratud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvalda, võib jätta taotluse läbi vaatamata.

Majandustegevusest ajutine loobumine ja majandustegevuse lõpetamine

Sõidukikaardi kehtivuse teatavaks ajaks peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks tuleb vedajal esitada tegevusloa andjale kirjalik avaldus.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Sõidukikaardi andja võib selle omajale teha puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutuse, sõidukikaardi kehtivuse kindlaksmääratud ajaks peatada või selle kehtetuks tunnistada, kui:

 • vedaja taotleb seda ise
 • sõidukikaardi omaja ei vasta talle kehtestatud nõuetele
 • sõidukikaardi omaja andmed ei vasta loal märgitule
 • taksoveoloa omaja juures töölepingu või muul lepingulisel alusel töötavat ühissõidukijuhti on ametialases tegevuses karistatud karistusseadustiku §-des 422–424 sätestatud kuriteo eest, liiklusseaduse § 221 lõikes 2, § 222 lõikes 2, §-des 223–226, § 227 lõigetes 2–4, § 230 lõikes 2, §-des 234–237 või § 242 lõikes 2 sätestatud väärteo eest ja nimetatud karistuste karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud
 • sõidukikaardi omaja on selle taotlemisel esitanud tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid taotluse lahendamist

Järelevalve

Järelevalvet selle üle, kas taksoveoloa omaja vastab tegevusloa kehtivusajal talle kehtestatud tingimustele, teevad loa väljastanud linna- või vallavalitsused.

Teedel teeb sõidukikaardi olemasolu üle järelevalvet politsei- ja piirivalveamet.

Kontaktid

Sisuline lisainfo

Katrin Tambur

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tel: 625 6368, e-post: Katrin.Tambur@mkm.ee

Kohalik omavalitsus

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 30-03-2017 10:43 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium