Sõitjateveo tegevusloa tõestatud koopia

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia on vajalik riigisisese ja rahvusvahelise tasulise sõitjateveo korraldamiseks (juhuvedu, liinivedu) bussiga (alates 10 istekohast, kaasa arvatud juhi koht) ja sõiduautoga (kuni 9 istekohta, kaasa arvatud juhi koht).

Tegevusloa tõestatud koopia antakse kümneks aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks ning mitte kauemaks kui tegevusloa kehtivuse aeg.

Majandus- ja ommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud halduslepingu alusel annab ühenduse tegevusloa Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA).

Õiguslikud alused

 • Ühistranspordiseadus
 • Autoveoseadus
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/2009rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006
 • Komisjoni määrus (EL) 361/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1073/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses bussidega toimuva rahvusvahelise reisijateveo dokumentidega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2121/98.

Nõuded taotlejale

Tegevusloa tõestatud koopia saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • teil on kehtiv ühenduse tegevusluba sõitjateveoks;
 • mootorsõiduk on kantud liiklusregistrisse;
 • mootorsõiduk vastab kehtivatele tehnonõuetele ;
 • teie finantssuutlikkus vastab määruse (EÜ) nr 1071/2009 art 7 lõigetes 1 ja 3 või 2 ja 3 sätestatud nõuetele;
 • olete tasunud ERAA-le teenustasu tegevusloa tõestatud koopia väljastamise eest.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud ja tegutseb sõitjateveo tegevusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib tegutseda ka Eestis, peab ta olema asutatud vedajana Eesti Vabariigis ja olema kantud äriregistrisse või seaduse alusel teise registrisse juriidilise isikuna.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa tõestatud koopia saamiseks esitage järgmised dokumendid:

 • Täidetud taotlus (60 kB), milles on näidatud ettevõtja nimi, registrikood ja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress)
 • Sõiduki kasutusleping, kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse järgi
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1071/2009 artiklis 7 nimetatud finantssuutlikkust tõestavad dokumendid (kui need ei ole elektrooniliselt kättesaadavad)

Taotluse saate esitada Eesti Rahvusvahelise Autovedajate Assotsiatsioonile (ERAA):

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • e-postiga digitaalselt allkirjastatuna aadressile tarvi@eraa.ee, lilian@eraa.ee või urmo@eraa.ee Tallinnas, marika@trt.eraa.ee Tartus või liilia@prn.eraa.ee Pärnus
 • paberkandjal tuues ise või saata postiga
  1. ERAA Tallinna kontorisse aadressil Narva mnt 91, 10127, tööpäevadel kell 9-13 ja 14-17 või
  2. Tartu filiaali (Sepa 26) E-K kell 9-13 ja 14-17 ning N-R kell 9-13
  3. Pärnu filiaali (AIDE ärikeskus, tuba 208) T-N kell 9-13 ja 14-17
 • saata postiga ERAA aadressile Narva mnt 91, 10127 Tallinn

Dokumentide kättesaamine ERAA Tallinna kontorist tööpäevadel kell 9-13 ja 14-17, Tartu filiaalist E-K kell 9-13 ja 14-17 ning N-R 9-13 või Pärnu filiaalist T-N kell 9-13 ja 14-17. Vormistatud tegevusloa tõestatud koopia saab kätte Tallinna kontorist või taotlejale sobivast ERAA filiaalist või posti teel.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa tõestatud koopia taotlemiseks tuleb tasuda teenustasu 19,2 eurot (16 eurot + käibemaks). Tasuda saab kohapeal sularahas, kaardiga või ettemaksuna ülekandega.

Taotluse menetlemine

Taotlust menetletakse kuni 15 kalendripäeva. Teid teavitatakse tegevusloa tõestatud koopia väljastamisest lihtkirja või e-posti teel.

Tegevusloa tõestatud koopia väljastatakse paberkandjal taotleja seaduslikule esindajale või seadusliku esindaja poolt volitatud isikule.

Kui taotluses on puudusi, määratakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtajaks peatub taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtaeg.

Tegevusloa tõestatud koopia antakse 10 aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks, kuid mitte kauemaks kui tegevusloa kehtivuse aeg.

Tegevusloa tõestatud koopia kehtivuse lõppedes on võimalik taotleda uut tegevusluba tingimusel, et täidetud on kõik taotlejale esitatud nõuded. Taotlus uue tegevusloa saamiseks esitada vähemalt 30 päeva enne olemasoleva tegevusloa tõestatud koopia kehtivuse lõppemist.

Tegevusloa või selle tõestatud koopia tingimuste muutmine

Kui muutuvad tegevusloale kantud andmed (näiteks ettevõtte nimi või aadress), tuleb 28 päeva jooksul taotleda uus tegevusluba ja tegevusloa tõestatud koopia.

Tegevusloa tõestatud koopia peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Vedaja esitab tegevusloa tõestatud koopia kehtivuse peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks avalduse tegevusloa tõestatud koopia andjale kirjalikult.

Tegevusloa kehtivuse peatamine või kehtetuks tunnistamine

Tegevusloa tõestatud koopia kehtivus võidakse peatada või tunnistada kehtetuks:

 • vedaja enda taotlusel;
 • tegevusloa omaja või veokorraldaja ei vasta talle kehtestatud nõuetele;
 • tegevusloa taotlemiseks on esitatud tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid taotluse lahendamist;
 • tegevusloa omaja juures töötavat ühissõidukijuhti on ametialases tegevuses karistatud karistusseadustiku §-des 422–424 sätestatud kuriteo eest või liiklusseaduse § 221 lõikes 2, § 222 lõikes 2, §-des 223–226, § 227 lõigetes 2–4, § 230 lõikes 2, §-des 234-237, § 242 lõikes 2 ja karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud;
 • arvesse võetakse ka välisriikidest saadud veondus- ja liiklusalaste rikkumiste karistusandmeid, kui välisriigis toimepandud õigusrikkumise kohta tehtud otsuse täitmisest ei ole möödunud karistusregistri seaduse §-s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg;
 • loa omaja andmed ei vasta loal märgitule.

Järelevalve

Järelevalvet selle üle, kas tegevusloa tõestatud koopia omaja vastab selle dokumendi kehtivusajal talle kehtestatud tingimustele teevad ERAA ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Teedel teeb tegevusloa tõestatud koopia olemasolu üle järelevalvet politsei- ja piirivalveamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Tarvi Viks

ERAA, tel: 606 2047, e-post: tarvi@eraa.ee

Katrin Tambur

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tel: 625 6368, e-post: katrin.tambur@mkm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 31-01-2017 15:02 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium