Sõitjateveo tegevusluba

Ühenduse tegevusluba on vajalik riigisisese või rahvusvahelise tasulise sõitjateveo (juhuvedu, liinivedu) korraldamiseks bussiga (alates 10 istekohast, kaasa arvatud juhi koht) ja sõiduautoga (kuni 9 istekohta, kaasa arvatud juhi koht).

Tegevusluba antakse kümneks aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud halduslepingu alusel annab ühenduse tegevusloa Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA).

Õiguslikud alused

 • Ühistranspordiseadus
 • Autoveoseadus
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/2009rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006
 • Komisjoni määrus (EL) 361/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1073/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses bussidega toimuva rahvusvahelise reisijateveo dokumentidega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2121/98.

Nõuded taotlejale

Ühenduse tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • olema kantud äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse;
 • teatama oma asukoha aadressi Eestis, kus hoitakse põhilisi äridokumente (kui see ei lange kokku asukoha aadressiga äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris);
 • omama head mainet;
 • määrama ühe või mitu veokorraldajat, kellel on hea maine;
 • ettevõtjal ei tohi olla ajatamata maksuvõlga ja tema suhtes ei tohi olla välja kuulutatud pankrotti;
 • tegevusloa väljastamise eest tasuma teenustasu ERAA-le;
 • kuue kuu jooksul pärast tegevusloa saamist peab vedaja kasutuses olema vähemalt üks sõiduk, mille kohta on antud ettevõtjale ühenduse tegevusloa tõestatud ärakiri.

Piiriülene tegutsemine

Kui välisriigis registreeritud ettevõtja soovib hakata korraldama tasulist sõitjatevedu Eestis (kui tegemist ei ole määruse (EÜ) nr 1073/2009 V peatükis nimetatud kabotaažveoga), peab ta asutama Eestis ettevõtte ja taotlema ühenduse tegevusloa.

Teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis asutatud ja selles liikmesriigis ühenduse tegevusloa saanud ettevõtja võib teostada Eestisse või Eestist rahvusvahelist sõitjatevedu ühenduse tegevusloa alusel.

Kui teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis asutatud ja selles liikmesriigis ühenduse tegevusloa saanud ettevõtja soovib teostada sõitjatevedu Eesti ja kolmanda riigi vahel, peab ta täitma rahvusvahelise kokkuleppe nõudeid, näiteks taotlema kolmandasse riiki/kolmandast riigist veo teostamiseks veoluba (AutoVS § 21).

Kabotaažvedude teostamisel Eestis peab teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis asutatud ettevõtja täitma määruse (EÜ) nr 1073/2009 V peatükis sätestatud kabotaažvedude nõudeid.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage järgmised dokumendid:

 • täidetud taotlus (52 kB), milles on näidatud ettevõtja nimi, registrikood ja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • isiku nõusolek veokorraldajaks määramise kohta;
 • veokorraldaja määramist kinnitav dokument või kirjalik kinnitus veokorraldajaks oleku kohta, kui veokorraldaja on füüsilisest isikust ettevõtja ise või juriidilise isiku ainuesindusõigusega juhatuse liige;
 • veokorraldaja ametialast pädevust kinnitav dokument;
 • kui isik on veokorraldajaks määratud määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 4 lõike 1 kohasel töölepingu alusel või sama määruse artikli 4 lõike 2 kohaselt muu lepingulise suhte alusel, peavad veokorraldaja määramist kinnitavale dokumendile olema kantud või lisatud andmed sõlmitud lepingu liigi, osapoolte, sõlmimise kuupäeva ja kehtivusaja kohta.
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1071/2009 artiklis 7 nimetatud finantssuutlikkust tõestavad dokumendid (kui need ei ole elektrooniliselt kättesaadavad).

Tegevusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid saate esitada ERAA-le:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu); e-postiga digitaalselt allkirjastatuna aadressile tarvi@eraa.ee, lilian@eraa.ee või urmo@eraa.ee Tallinnas, marika@trt.eraa.ee Tartus või liilia@prn.eraa.ee Pärnus
 • paberkandjal tuues ise või saata postiga
  1. ERAA Tallinna kontorisse aadressil Narva mnt 91, 10127, tööpäevadel kell 9-13 ja 14-17 või
  2. Tartu filiaali (Sepa 26) E-K kell 9-13 ja 14-17 ning N-R kell 9-13
  3. Pärnu filiaali (AIDE ärikeskus, tuba 208) T-N kell 9-13 ja 14-17
 • faksiga numbrile 6 062 041.

Dokumentide kättesaamine tööpäevadel kell 9-13 ja 14-17. Vormistatud tegevusloa saab kätte kohapeal või taotlejale sobivast ERAA filiaalist.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tuleb tasuda teenustasu 234 eurot (195 eurot + käibemaks). Tasuda saab kohapeal sularahas, kaardiga või ettemaksuna ülekandega.

Taotluse menetlemine

Taotlust menetletakse kuni 30 kalendripäeva. Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest lihtkirja või e-posti teel. Tegevusluba väljastatakse paberkandjal taotleja seaduslikule esindajale või seadusliku esindaja poolt volitatud isikule.

Kui taotluses on puudusi, määratakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtajaks peatub taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtaeg.

Tegevusluba antakse 10 aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks. Tegevusloa kehtivuse lõppedes on võimalik taotleda uut tegevusluba tingimusel, et täidetud on kõik taotlejale esitatud nõuded.

Taotlus uue tegevusloa saamiseks esitada vähemalt 30 päeva enne olemasoleva tegevusloa kehtivuse lõppemist.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui tegevusloa taotlemiseks esitatud dokumentides sisalduvates andmetes on toimunud muudatused (näiteks veokorraldaja vahetumine, kontaktandmete muudatused), peab nendest 28 päeva jooksul tegevusloa väljaandjat kirjalikult teavitama.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Tegevusloa kehtivuse teatud ajaks peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks tuleb ettevõtjal esitada tegevusloa andjale kirjalik avaldus.

Tegevusloa kehtivuse peatamine või kehtetuks tunnistamine

Tegevusloa kehtivus võidakse peatada või tunnistada kehtetuks:

 • vedaja enda taotlusel;
 • tegevusloa omaja või veokorraldaja ei vasta talle kehtestatud nõuetele;
 • tegevusloa taotlemiseks on esitatud tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid taotluse lahendamist;
 • tegevusloa omaja juures töötavat ühissõidukijuhti on ametialases tegevuses karistatud karistusseadustiku §-des 422–424 sätestatud kuriteo eest või liiklusseaduse § 221 lõikes 2, § 222 lõikes 2, §-des 223–226, § 227 lõigetes 2–4, § 230 lõikes 2, §-des 234-237, § 242 lõikes 2 ja karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud;
 • arvesse võetakse ka välisriikidest saadud veondus- ja liiklusalaste rikkumiste karistusandmeid, kui välisriigis toimepandud õigusrikkumise kohta tehtud otsuse täitmisest ei ole möödunud karistusregistri seaduse §-s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg;
 • loa omaja andmed ei vasta loal märgitule.

Järelevalve

Järelevalvet selle üle, kas tegevusloa omaja vastab tegevusloa kehtivusajal talle kehtestatud tingimustele teevad ERAA ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Teedel teeb tegevusloa olemasolu üle järelevalvet politsei- ja piirivalveamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Tarvi Viks

ERAA, tel: 606 2047, e-post: tarvi@eraa.ee

Katrin Tambur

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tel: 625 6368, e-post: katrin.tambur@mkm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 31-01-2017 15:01 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium