Taksoveo tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite korraldada taksovedu.

Tegevusluba antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.Taksoveoloa annab vedajale valla- või linnavalitsus või selleks volitatud valla või linna ametiasutus, mille haldusterritooriumil vedaja soovib veoteenust osutada (teeninduspiirkond).

Õiguslikud alused

Taksovedu reguleerivad:

 • ühistranspordiseadus
 • kohaliku omavalitsusüksuse poolt kehtestatud taksovedu reguleerivad õigusaktid (kui need on vastu võetud)

Nõuded taotlejale

Taksoveoloa taotleja peab vastama järgnevatele nõuetele:

 • olema kantud äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse
 • omama head mainet (ÜTS § 56 lg 1)
 • ettevõtjal ei tohi olla ajatamata maksuvõlga ja tema suhtes ei tohi olla välja kuulutatud pankrotti (ÜTS § 56 lg 2)
 • tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasuma riigilõivu (ÜTS § 58 lg 5)

Piiriülene tegutsemine

Taksoveol võib sõitjaid teenindada väljaspool teeninduspiirkonda üksnes juhul, kui sõitja tellib takso väljapoole teeninduspiirkonda ja soovib sõita vahetult teeninduspiirkonda

Taksoveol võib sõitjaid teenindada ka siis, kui sõitja soovib sõita teeninduspiirkonnast väljaspool asuvasse sihtkohta

Pärast sõitja teenindamise lõpetamist väljaspool teeninduspiirkonda, ei või seal uue sõitja teenindamist alustada, välja arvatud juhul, kui see toimub viivitamata pärast eelmise sõitja teenindamise lõpetamist ja sõitja soovib sõita vedaja tegevusloa kohasesse teeninduspiirkonda.

Taotluse esitamine

Taksoveoloa saamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • taotlus (taotleja kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • juriidilisest isikust taotleja puhul nimi ja registrikood;
 • asutamisel oleva juriidilise isiku puhul registrikoodi asemel juriidilise isiku asutamist tõendava dokumendi, eelkõige asutamislepingu või asutamisotsuse või vähemalt ühe neist notariaalselt tõestatud koopia;
 • füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood;
 • kui taotleja soovib, et talle antava loa kehtivusaega piirataks võrreldes seaduses ettenähtuga, siis loa soovitud kehtivusaeg.

Tegevusloa taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise kohta küsige infot vastava kohaliku omavalitsuse asutusest.

Riigilõivu tasumine

Enne taksoveoloa taotluse esitamist tuleb tasuda kohaliku omavalituse arvelduskontole riigilõivu 64 eurot.

Riigilõivu tasumise kohta informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda vastava kohaliku omavalitsuse poole.

Taotluse menetlemine

Taotluse menetlusaeg on kuni 7 kalendripäeva.

Ettevõtjat teavitatakse tegevusloa väljastamisest posti või e-posti teel.

Tegevusluba on elektrooniline ja seda ei väljastata paberkandjal.

Kui taotluses on puudusi, määratakse taotlejale mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

Puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtajaks peatub taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtaja kulgemine.

Tegevusluba antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

Tegevusloa kehtivuse lõppedes võib taotleda uut tegevusluba tingimusel, et täidetud on kõik taotlejale esitatud nõuded.

Kui taotleja määratud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvalda, võib jätta taotluse läbi vaatamata.

Tegevusloa ajutine peatamine ettevõtja poolt ja majandustegevuse lõpetamine

Taksoveoloa kehtivuse peatamiseks teatud ajaks või kehtetuks tunnistamiseks tuleb vedajal esitada tegevusloa andjale kirjalik avaldus.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Taksoveoloa andja võib selle omajale teha puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutuse, taksoveoloa kehtivuse kindlaksmääratud ajaks peatada või selle kehtetuks tunnistada, kui:

 • vedaja taotleb seda ise;
 • taksoveoloa omaja ei vasta talle kehtestatud nõuetele;
 • taksoveoloa omaja andmed ei vasta loal märgitule;
 • taksoveoloa omaja juures töölepingu või muul lepingulisel alusel töötavat ühissõidukijuhti on ametialases tegevuses karistatud karistusseadustiku §-des 422–424 sätestatud kuriteo eest, liiklusseaduse § 221 lõikes 2, § 222 lõikes 2, §-des 223–226, § 227 lõigetes 2–4, § 230 lõikes 2, §-des 234–237 või § 242 lõikes 2 sätestatud väärteo eest ja nimetatud karistuste karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud;
 • taksoveoloa omaja on loa taotlemisel esitanud tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid taotluse lahendamist.

Järelevalve

Järelevalvet selle üle, kas taksoveoloa omaja vastab tegevusloa kehtivusajal talle kehtestatud tingimustele, teeb loa väljastanud linna- või vallavalitsus.

Teedel teeb tegevusloa olemasolu üle järelevalvet politsei- ja piirivalveamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Katrin Tambur

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tel: 625 6368, e-post: katrin.tambur@mkm.ee

Kohalik omavalitsus

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 18-07-2018 10:01 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium