Teenindajakaardi taotlemine

Teenindajakaarti on vaja taotleda, kui soovite töötada sõidukijuhina taksoveol.

Teenindajakaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks.

Teenindajakaart antakse paberkandjal.

Teenindajakaardi annab vedajale valla- või linnavalitsus või selleks volitatud ametiasutus, mille haldusterritooriumil sõidukijuht soovib veoteenuste osutajana töötada.

Õiguslikud alused

Nõuded taotlejale

Teenindajakaardi taotleja peab vastama järgnevatele nõuetele:

 • omama kehtivat vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust. Teenindajakaardi saamise õigust ei ole isikul, kellel on liiklusseaduse § 96 lõikes 1 nimetatud esmane või piiratud juhtimisõigusega juhiluba
 • olema läbinud autoveoseaduse § 27 lõike 1 punktis 3 nimetatud taksojuhi ametikoolituse kursuse
 • vastama hea maine nõudele, st teda ei ole karistatud
  1. esimese astme kuriteo eest
  2. karistusseadustiku §-des 422–424 sätestatud kuriteo eest
  3. liiklusseaduse §-s 201, § 221 lõikes 2, § 222 lõikes 2, §-des 223–226, § 227 lõigetes 3–4, § 230 lõikes 2, §-des 234–237 või § 242 lõikes 2 sätestatud väärteo eest

ja kui nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud

 • teda ei ole üle ühe korra karistatud
  1. tahtliku teise astme kuriteo eest
  2. karistusseadustiku §-s 423 sätestatud kuriteo eest
  3. liiklusseaduse § 227 lõikes 2 sätestatud väärteo eest
  4. maksukorralduse seaduse §-s 154’1 või 155’2 sätestatud väärteo eest
  5. vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-s 6’2 või 6’3 sätestatud väärteo eest
  6. majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 75 sätestatud väärteo eest
  7. tarbijakaitseseaduse §-des 68–70 sätestatud väärteo eest
  8. keeleseaduse §-s 36 või 37 sätestatud väärteo eest
  9. ühistranspordiseaduse §-s 88, § 89 lõikes 1 või § 90 lõikes 1 sätestatud väärteo eest

ja kui nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.

Taotluse esitamine

Teenindajakaardi saamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • taotlus (taotleja kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress)
 • juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse
 • taksojuhi ametikoolituse kursuse läbimist tõendav tunnistus
 • nõuetele vastav foto
 • kui taotleja soovib, et talle antava teenindajakaardi kehtivusaega piirataks võrreldes seaduses ettenähtuga, siis soovitud kehtivusaeg

Teenindajakaardi taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise kohta küsige infot vastava kohaliku omavalitsuse asutusest.

Riigilõivu tasumine

Enne teenindajakaardi taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõivu 38 eurot.

Riigilõivu tasumise kohta informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda vastava kohaliku omavalitsuse poole.

Taotluse menetlemine

Taotluse menetlusaeg on kuni 7 kalendripäeva.

Taotlejat teavitatakse teenindajakaardi väljastamisest lihtkirja või e-posti teel.

Teenindajakaart väljastatakse paberkandjal.

Kui taotluses on puudusi, määratakse taotlejale mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtajaks peatub taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtaeg.

Kui taotleja määratud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvalda, võib jätta taotluse läbi vaatamata.

Teenindajakaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

Majandustegevusest ajutine loobumine ja majandustegevuse lõpetamine

Teenindajakaardi kehtivuse teatud ajaks peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks tuleb teenindajakaardi omajal esitada selle andjale kirjalik avaldus.

Kui teenindajakaardi kehtivus on peatatud või kui see on tunnistatud kehtetuks, tuleb dokument tagastada selle andjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Teenindajakaardi andja võib teenindajakaardi omajale teha puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutuse või teenindajakaardi kehtivuse kindlaksmääratud ajaks peatada või selle kehtetuks tunnistada, kui

 • teenindajakaardi omaja ei vasta ühistranspordiseaduse §-s 57 sätestatud nõuetele (vt juhendi p.2)
 • teenindajakaardi omaja on selle taotlemisel esitanud tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid taotluse lahendamist

Järelevalve

Järelevalvet selle üle, kas teenindajakaardi omaja vastab kaardi kehtivusajal talle kehtestatud tingimustele, teostavad kaardi väljastanud linna- või vallavalitsused.

Teedel teostab teenindajakaardi olemasolu üle järelevalvet politsei- ja piirivalveamet.

Kontaktid

Sisuline lisainfo

Katrin Tambur

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tel: 625 6368, e-post: katrin.tambur@mkm.ee

Kohalik omavalitsus

Tehnilised küsimused

Allan Brandt

Maanteeamet, tel: 611 9386, e-post: Allan.Brandt@mnt.ee

Viimati muudetud: 08-05-2016 11:39 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium