Tuntud saatja tunnustamine

Tuntud saatja on saatja, kes enda nimel on loovutanud posti või kauba õhuveoks ning kelle poolt kohaldatavad julgestusmeetmed vastavad ühistele julgestusstandarditele määral, mis lubab kaupa või posti vedada mistahes õhusõiduki pardal.

Õiguslikud alused

Tuntud saatja staatust omava ettevõtte tegevust reguleerivad:

 • lennundusseadus.](https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015030?leiaKehtiv);
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002;
 • komisjoni määrus (EÜ) nr 272/2009, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008 lisas sätestatud tsiviillennunduse ühiseid põhistandardeid;
 • komisjoni määrus (EL) 2015/1998 , millega nähakse ette lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed;

Nõuded taotlejale

Taotluse esitamise aluseks on eelnev tutvumine Euroopa Komisjoni määruse (EL) 215/1998 lisas liites 6-B toodud juhistega tutvumine ettevõttes julgestusmeetmete rakendamise ja järelevalve teostamise eest vastutava isiku poolt.

Juhul kui ettevõte on kindlaks teinud, et suudab tagada kõikide eeltoodud juhistest sätestatud meetmete rakendamise asjaomases tegevuskohas, võib ettevõtte taotluse esitada.

Piiriülene tegutsemine

Tuntud saatja tunnustamine ja selle registreerimine on tegevuskohaspetsiifiline. Asjaomase menetlusprotsessi alusel tunnustatud ja registreeritud tuntud saatja omab vastavat staatust kõigis Ühenduse liikmesriikides.

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tunnustuse saamiseks esitab ettevõtte juht või seaduslik esindaja lennuametile allkirjastatud kirjaliku taotluse (taotluse võib esitada ka elektroonselt). Taotluses tuleb esitada vähemalt alljärgnevad andmed:

 • tunnustust taotleva ettevõtte äriregistrisse kantud nimi ning käibemaksukohuslase number; ettevõtte tegevuskoha aadress (sealjuures tuleb silmas pidada, et tuntud saatja tunnustamine on tegevuskoha spetsiifiline ning menetlus hõlmab vaid taotluses märgitud ettevõtte tegevuskohta);
 • ettevõtte poolt taotluses märgitud tegevuskoha julgestusmeetmete rakendamise ja selle üle järelevalve teostamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed.

Taotlusega koos esitatakse kinnitus taotluses määratud tegevuskohas julgestusmeetmete rakendamise ja selle üle järelevalve teostamise eest vastutava isiku nõuetekohase taustakontrolli läbimise kohta.

Lisaks peab ettevõtte poolt taotluses märgitud tegevuskohas julgestusmeetmete rakendamise ja selle üle järelevalve teostamise eest vastutaval isikul olema Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2015/1998 lisa punktides 11.2.2 ja 11.2.5 loetletud teadmised ja oskused. Tuntud saatja staatust taotlev ettevõte peab tõendama julgestuse eest vastutava isiku teadmiste ja oskuste nõuetelevastavust ettevõtte kohapealse hindamise käigus.

Taotluse saate esitada:

 • läbi lennuameti lennuohutuse infosüsteemi LOIS (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardiga);
 • kirjalikult postiaadressil Rävala pst 8, 10143 Tallinn
 • elektrooniliselt edastades digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil avsec@ecaa.ee;
 • vahetult lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakonna poole pöördudes (vastuvõtuajad tööpäevadel 09.00 – 12.00 ja 13.00 - 15.00).

Riigilõivu tasumine

Tuntud saatja tunnustamise taotluse ja tunnustuse kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 235 eurot.

Riigilõivud tasutakse rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900073106:

 • SEB – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Selgitus: tuntud saatja registreerimine

Taotluse menetlemine

Peale nõuetekohase taotluse (ja võimalike lisadokumentide) esitamist vaatab lennuamet läbi nii taotluse kui sellele lisatud dokumendid ja teeb otsuse ettevõtte taotluses märgitud tegevuskoha kohapealse hindamise läbiviimise osas hiljemalt 30 päeva jooksul.

Lennuamet registreerib ettevõtte tuntud saatjana, kui kohapealse hindamise tulemuste põhjal ettevõtte poolt tegevuskohas kohaldatavate meetmete ja vahendite osas nõuetele mittevastavusi ei tuvastata ning ettevõte esitab lennuametile kohustuste deklaratsiooni (kohapealse hindamise kontrollkaardi lisa, mille leiate Komisjoni määruse (EL) 2015/1998 lisa liitest 6-C), mille allkirjastab ettevõtte poolt taotluses määratud tegevuskohas julgestuse eest vastutav isik või ettevõtte seaduslik esindaja. Tuntud saatja staatuse omistamisel määrab Lennuamet tegevuskohale kordumatu tähtnumbrilise standardvormingus tunnuse ja kannab andmed Ühenduse tarneahelapõhise julgestuse andmebaasi. Nimetatud teave edastatakse ka ettevõttele.

Kui kohapealse hindamise käigus ei ole taotleja lennuameti hinnangul võimeline täitma Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatu nõuded, teavitab lennuamet sellest taotlejat ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Tuntud saatja tunnustus kehtib kuni viis aastat. Tuntud saatja tunnustuse pikendamiseks tuleb esitada uus taotlus.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Tuntud saatja teavitab lennuametit viivitamata vähemalt kümne tööpäeva jooksul, kui:

 • üldine julgestusalane vastutus on määratud muule, kui taotluses nimetatud isikule;
 • valdusi või menetlusi on muudetud, mis võib märkimisväärselt mõjutada julgestust;
 • ettevõte lõpetab tegevuse, ei tegele enam lennukauba või lennupostiga või ei täida enam asjakohaste EÜ õigusaktide nõudeid.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Kui lennuameti hinnangul ei ole tuntud saatja võimeline täitma Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatu nõudeid, tühistab ta tuntud saatja staatuse.

Vahetult pärast tühistamist ning mitte hiljem kui 24 tunni jooksul teeb lennuamet märke tuntud saatja staatuse muutumise kohta Ühenduse tarneahelapõhise julgestuse andmebaasi.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegeleb lennuamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Lennuameti lennundusjulgestuse osakond, tel: 610 3568, e-post: avsec@ecaa.ee

Registri üldinfo

Lennuohutuse järelevalve infosüsteem, tel: 610 3500 või 610 3571, e-post: ecaa@ecaa.ee

Seadused

Seotud asutused

Viimati muudetud: 14-03-2018 12:17 | Teksti koostas: lennuamet