Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri veoseveoks

Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja on vaja taotleda mootorsõiduki kohta, millega teostatakse tasulist veosevedu, mille suurim lubatud täismass (haagis kaasa arvatud) ületab 3500 kilogrammi ja mille valmistajakiirus ületab 40 kilomeetrit tunnis.

Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (edaspidi tegevusloa ärakiri) tõendab ühenduse tegevusloa omaja õigust korraldada tegevusloa ärakirjale kantud registreerimisnumbriga autoga tasulist veosevedu.

Tegevusloa ärakiri antakse kümneks aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks, kuid mitte kauemaks kui tegevusloa kehtivusaeg.

Tegevusloa ärakirja on võimalik taotleda ka auto kohta, mis on registreeritud mõne teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni ametlikus registris.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud halduslepingu alusel menetleb tegevusloa ärakirja taotlusi ja väljastab tegevusloa ärakirja ettevõtjale Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA).

Õiguslikud alused

 • Autoveoseadus (edaspidi AutoVS);
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta.

Nõuded tegevusloa ärakirja taotlejale

Tegevusloa ärakirja taotleja ja omaja peavad vastama järgnevatele nõuetele:

 • tegevusloa ärakirja taotlejal ja omajal peab olema kehtiv tegevusluba veoseveoks;
 • tegevusloa ärakirja saab taotleda auto kohta, mis on registreeritud liiklusregistris või mõne teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi konföderatsiooni ametlikus registris ja läbinud tehnonõuetele vastavuse kontrolli;
 • tegevusloa ärakirja taotleja ja omaja finantssuutlikkus peab vastama määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklis 7 sätestatud nõuetele;
 • tegevusloa ärakirja taotleja või omaja peab registreerimistunnistuse või kasutuslepingu alusel olema selle auto omanik või kasutaja, mille kohta ta tegevusloa ärakirja taotleb või omab;
 • tegevusloa ärakirja taotlejal ei tohi olla maksukorralduse seaduse § 14 lõikes 5 nimetatud summat ületavat ajatamata maksuvõlga, samuti ei tohi olla välja kuulutatud taotleja pankrot;
 • ühe auto kohta antakse üks kehtiv tegevusloa ärakiri;
 • tegevusloa ärakirja taotlejal tuleb ERAA-le tasuda tegevusloa ärakirja väljastamise eest teenustasu.

Piiriülene tegutsemine

Kui välisriigis registreeritud ettevõtja soovib hakata korraldama tasulist veosevedu Eestis (kui tegemist ei ole määruse (EÜ) nr 1072/2009 art-s 8 nimetatud kabotaažveoga), peab ta asutama Eestis ettevõtte ja taotlema tegevusloa ja iga tema poolt kasutatava üle 3500 kg täismassiga ja üle 40 km tunnis valmistajakiirusega auto või autorongi kohta tegevusloa ärakirja.

Teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsiooni asutatud ja selles riigis tegevusloa saanud ettevõtja võib teostada Eestisse või Eestist rahvusvahelist veosevedu tegevusloa alusel ning nimetatud veol kasutatavas autos peab olema kaasas tegevusloa ärakiri. Kui teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsioonis asutatud ja selles riigis tegevusloa saanud ettevõtja soovib teostada veosevedu Eesti ja kolmanda riigi vahel, peab ta täitma välislepingu nõudeid, näiteks taotlema kolmandasse riiki/kolmandast riigist veo teostamiseks veoloa (AutoVS § 22).

Kabotaažvedude teostamisel Eestis peab teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsioonis asutatud ettevõtja täitma määruse (EÜ) nr 1072/2009 artiklis 8 ja 9 sätestatud kabotaažvedude nõudeid. Eestis asutatud ja Eestis tegevusloa saanud ettevõtja (vedaja) võib tegevusloa alusel korraldada nii riigisisest kui rahvusvahelist veosevedu. Nimetatud veol kasutatavas autos peab olema kaasas tegevusloa ärakiri. Kabotaažvedude teostamisel teises Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsioonis peab vedaja täitma määruse (EÜ) nr 1072/2009 artiklis 8 ja 9 sätestatud kabotaažvedude nõudeid.

Kui vedaja soovib teostada veosevedu kolmandasse riiki/kolmandast riigist, peab ta täitma Eesti ja kolmanda riigi vahel sõlmitud välislepingu nõudeid, näiteks taotlema kolmandasse riiki/kolmandast riigist veo teostamiseks veoloa (AutoVS § 22). Kabotaažveod Eesti vedajale kolmandas riigis ja kolmanda riigi vedajale Eestis on välislepingu kohaselt reeglina keelatud.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa ärakirja saamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid ja andmed:

 • kirjalik taotlus;
 • tegevusloa ärakirja soovitud kehtivusaeg, kui taotleja soovib tegevusloa ärakirja lühemaks ajaks;
 • selle auto registreerimisnumber, mille kohta tegevusloa ärakirja taotletakse;
 • määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklis 7 sätestatud finantssuutlikkust tõestavad dokumendid (kui taotleja finantssuutlikkust tõendavad andmed ei ole äriregistrist elektrooniliselt kättesaadavad);
 • auto registreerimistunnistus või selle ärakiri, kui tegevusloa ärakirja taotletakse mõne teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni ametlikus registris registreeritud auto kohta;
 • auto tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbimist tõendav dokument või selle ärakiri, kui tegevusloa ärakirja taotletakse mõne teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni ametlikus registris registreeritud auto kohta;
 • auto kasutusleping, selle ärakiri või osapoolte kinnitatud väljavõte nimetatud lepingust, kui taotleja ei ole auto omanik või kasutaja liiklusregistri andmete või selle auto registreerimistunnistuse alusel.

Tegevusloa ärakirja taotlemiseks vajalikud dokumendid saab esitada ERAA-le:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu;
 • e-postiga digitaalselt allkirjastatuna aadressile tarvi@eraa.ee või ermo@eraa.ee;
 • paberkandjal ERAA Tallinna kontoris aadressil Narva mnt 91, 10127, tööpäevadel 9-13, või ERAA Tartus või Pärnus asuva filiaali kontoris;
 • posti teel ERAA aadressil Narva mnt. 91, 10127 Tallinn, või ERAA Tartus või Pärnus asuva filiaali kontori aadressil;
 • faksiga numbrile 6 062 041.

Tegevusloa ärakirja saab kätte ERAA Tallinna kontorist või taotlejale sobivast ERAA filiaalist tööpäevadel kell 9-13 ja 14-17. Ettevõtjal on võimalik taotleda, et tegevusloa ärakiri saadetakse talle posti teel tähtkirjaga, väljastusteatega tähtkirjaga või lihtkirjaga.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa ärakirja taotlemiseks tuleb tasuda ERAA-le teenustasu 21,60 eurot (18 eurot + käibemaks). Teenustasu saab tasuda kohapeal sularahas, kaardiga või ettemaksuna ülekandega.

Taotluse menetlemine

Tegevusloa ärakirja menetlusaeg on kuni 30 kalendripäeva. Ettevõtjat teavitatakse tegevusloa ärakirja väljastamisest lihtkirja või e-posti teel.Tegevusloa ärakirja taotluse lahendamise tähtaja möödumisel ei loeta tegevusloa ärakirja vaikimisi antuks.

Tegevusloa ärakiri väljastatakse paberkandjal taotleja seaduslikule esindajale või seadusliku esindaja poolt volitatud isikule.

Kui tegevusloa ärakirja taotluses on puudusi, määratakse taotlejale mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Taotluse lahendamise tähtaja kulgemine peatub, kuni puudus on kõrvaldatud.

Tegevusloa ärakirja kehtivuse lõppedes tuleb ettevõtjal taotleda auto kohta uus tegevusloa ärakiri. Taotlus uue tegevusloa ärakirja saamiseks tuleb esitada vähemalt 30 päeva enne olemasoleva tegevusloa ärakirja kehtivuse lõppemist.

Tegevusloa või selle ärakirja tingimuste muutmine

Kui muutuvad tegevusloale kantud andmed (näiteks ettevõtte nimi või aadress), tuleb taotleda uus tegevusluba ja selle ärakiri.

Tegevusloa või selle ärakirja kaotamise, varguse, hävimise või nimetatud dokumendile kantud vedaja aadressi muutumise korral on võimalik taotleda uus dokument, mille kehtivusaeg ei ole pikem kui asendatava dokumendi kehtivusaeg.

Tegevusloa ärakirja kehtivuse peatamine ja majandustegevuse lõpetamine omal soovil

Tegevusloa ärakirja kehtivuse kindlaksmääratud ajaks peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks või majandustegevuse lõpetamiseks omal soovil tuleb ettevõtjal esitada tegevusloa ärakirja andjale kirjalik taotlus.

Tegevusloa ärakirja kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

Tegevusloa ärakirja kehtivuse võib kindlaksmääratud ajaks peatada:

 • Määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 13 lõikes 3, määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 12 lõigetes 1 ja 2 ning majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 43 lõikes 1 sätestatud alustel;
 • Kui vedajat, tema veokorraldusjuhti või vedaja juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel veosevedu teostavaid või teostanud autojuhte on rohkem kui ühe korra tasulisel või oma kulul korraldataval veoseveol karistatud määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõike 1 punktis b nimetatud raske õigusrikkumise eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud, või ilmneb asjaolu, et nimetatud rikkumise toimepanemisel välisriigis ei ole välisriigis tehtud otsuse jõustumisest möödunud karistusregistri seaduse §-s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg;
 • Kui vedajat või tema veokorraldusjuhti on tasulisel või oma kulul korraldataval veoseveol karistusseadustiku § 279 alusel karistatud autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamise takistamise eest ning selle õigusrikkumise karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud;
 • Kui vedaja on rikkunud AutoVS § 5 lõikes 3 sätestatud nõuet ja ei ole selle rikkumise kohta tehtud ettekirjutuse kohaselt puudusi ettenähtud tähtaja jooksul kõrvaldanud;
 • Kui vedajat, tema veokorraldusjuhti või vedaja juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel veosevedu teostavaid või teostanud autojuhte on rohkem kui ühe korra tasulisel või oma kulul korraldataval veoseveol karistatud liiklusseaduse §-de 261’6-261’9 rikkumise eest.

Tegevusloa ärakirja võib kehtetuks tunnistada:

 • Määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 13 lõikes 3, määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 12 lõigetes 1 ja 2 ning majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 37 lõikes 2 sätestatud alustel;
 • Kui vedaja ei ole AutoVS või liiklusseaduse § 139 lõike 4 alusel tehtud ettekirjutuse kohaselt puudusi ettenähtud tähtaja jooksul kõrvaldanud;
 • Kui vedajat, tema veokorraldusjuhti või vedaja juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel veosevedu teostavaid või teostanud autojuhte on rohkem kui ühe korra tasulisel või oma kulul korraldataval veoseveol karistatud määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõike 1 punktis b nimetatud raske õigusrikkumise eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud, või ilmneb asjaolu, et nimetatud rikkumise toimepanemisel välisriigis ei ole välisriigis tehtud otsuse jõustumisest möödunud karistusregistri seaduse §-s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg;
 • Kui vedajat või tema veokorraldusjuhti on rohkem kui ühe korra tasulisel või oma kulul korraldataval veoseveol karistusseadustiku § 279 alusel karistatud autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamise takistamise eest ning selle õigusrikkumise karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud;
 • Kui vedajat, tema veokorraldusjuhti või vedaja juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel veosevedu teostavaid või teostanud autojuhte on rohkem kui ühe korra tasulisel või oma kulul korraldataval veoseveol karistatud liiklusseaduse §-de 261’6–261’9 rikkumise eest;
 • Kui tegevusloa ärakirja omaja ei ole kuue kuu jooksul alates tegevusloa kehtima hakkamise kuupäevast asjaomast tegevusloa ärakirja välja võtnud või talle ei ole võimalik nimetatud dokumenti kätte toimetada;
 • Kui AutoVS § 31 lõikes 3 sätestatud nõude kohaselt ei ole tagatud auto ja selle haagise õige kasutamine, tehniline korrasolek ja nõuetekohane hoidmine.

Tegevusloa ärakiri tunnistatakse kehtetuks ka juhul, kui tegevusloa ärakirja andja tuvastab, et vedaja on tegevusloa ärakirjale kantud registreerimisnumbriga auto võõrandanud või et auto kasutusleping on lõppenud.

Tegevusloa ärakirja tagastamine

Kui tegevusloa ärakirja kehtivus on kindlaksmääratud ajaks peatatud või see dokument on kehtetuks tunnistatud, tuleb see dokument alates dokumendi kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse kättetoimetamise kuupäevast 5 tööpäeva jooksul dokumendi andjale tagastada. Tagastamise nõue ei kehti, kui tegevusloa ärakiri on tunnistatud kehtetuks selle kaotamise, varguse või hävimise tõttu.

Tegevusloa ärakiri tuleb dokumendi andjale 5 tööpäeva jooksul tagastada, kui vedaja on tegevusloa ärakirjale kantud registreerimisnumbriga auto võõrandanud või auto kasutusleping on lõppenud.

Järelevalve

Järelevalvet selle üle, kas tegevusloa ärakirja omaja vastab selle dokumendi kehtivusajal talle kehtestatud tingimustele, teostavad ERAA ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Teedel teostab tegevusloa ärakirja olemasolu üle järelevalvet politsei- ja piirivalveamet ning maksu- ja tolliamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Ermo Perolainen

ERAA, tel: 606 2060, e-post: ermo@eraa.ee

Eda Rembel

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tel: 625 6427, e-post: eda.rembel@mkm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 17-07-2018 14:58 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium