Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia sõitjateveoks

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia on vajalik riigisisese ja rahvusvahelise tasulise sõitjateveo korraldamiseks (juhuvedu, liinivedu) bussiga (alates 10 istekohast, kaasa arvatud juhi koht) ja sõiduautoga (kuus kuni üheksa istekohta, kaasa arvatud juhi koht).

Tegevusloa tõestatud koopia antakse kümneks aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks, ning mitte kauemaks kui tegevusloa kehtivuse aeg.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud halduslepingu alusel annab ühenduse tegevusloa Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA).

Õiguslikud alused

 • Ühistranspordiseadus
 • Autoveoseadus
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/2009rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006
 • Komisjoni määrus (EL) 361/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1073/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses bussidega toimuva rahvusvahelise reisijateveo dokumentidega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2121/98.

Nõuded taotlejale

Tegevusloa tõestatud koopia saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • Teil on kehtiv ühenduse tegevusluba
 • Mootorsõiduk on kantud liiklusregistrisse
 • Mootorsõiduk on läbinud tehnonõuetele vastavuse kontrolli
 • Teie finantssuutlikkus vastab määruse (EÜ) nr 1071/2009 art 7 lõigetes 1 ja 3 või 2 ja 3 sätestatud nõuetele
 • Olete tasunud ERAA-le teenustasu tegevusloa tõestatud koopia väljastamise eest

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud ja tegutseb sõitjateveo tegevusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib tegutseda ka Eestis, peab ta olema asutatud vedajana Eesti Vabariigis ja olema kantud äriregistrisse või seaduse alusel teise registrisse juriidilise isikuna.

Taotluse esitamine

Tegevusloa tõestatud koopia saamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Täidetud taotlus (60 kB), milles on näidatud ettevõtja nimi, registrikood ja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress)
 • Sõiduki kasutusleping, kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse järgi
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1071/2009 artiklis 7 nimetatud finantssuutlikkust tõestavad dokumendid (kui need ei ole elektrooniliselt kättesaadavad)

Taotluse saate esitada Eesti Rahvusvahelise Autovedajate Assotsiatsioonile (ERAA):

 1. sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu
 2. digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile tarvi@eraa.ee või ermo@eraa.ee
 3. esitada paberkandjal ERAA:
  • Tallinna kontorisse aadressil Narva mnt 91, 10127, tööpäevadel kell 9-13 ja 14-17
  • Tartu kontorisse aadressil Sepa 26, 50113 E,T,K kell 9-13 ja 14-17, N kell 9-14, R kell 9-13
  • Pärnu kontorisse aadressil Lille 4, 90010 (AIDE ärikeskus, tuba 208) T-N kell 9-13 ja 14-17
  • saata tavapostiga ERAA aadressile Narva mnt 91, 10127 Tallinn

Tegevusloa tõestatud koopia saab kätte ERAA Tallinna kontorist tööpäevadel kell 9-13 ja 14-17. Ettevõtja taotluse korral väljastatakse tegevusloa tõestatud koopia posti teel.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa tõestatud koopia taotlemiseks tuleb tasuda teenustasu 19,2 eurot (16 eurot + käibemaks). Teenustasu saab tasuda kohapeal sularahas, kaardiga või ettemaksuna ülekandega.

Taotluse menetlemine

 • Taotluse menetlusaeg on kuni 15 kalendripäeva.
 • Ettevõtjat teavitatakse tegevusloa tõestatud koopia väljastamisest lihtkirja või e-posti teel.
 • Tegevusloa tõestatud koopia väljastatakse paberkandjal taotleja seaduslikule esindajale või seadusliku esindaja poolt volitatud isikule.
 • Kui taotluses on puudusi, määratakse taotlejale mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.
 • Puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtajaks peatub taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtaja kulgemine.
 • Tegevusloa tõestatud koopia antakse 10 aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks, kuid mitte kauemaks kui tegevusloa kehtivuse aeg.
 • Tegevusloa kehtivuse lõppedes on võimalik taotleda uut tegevusloa tõestatud koopiat tingimusel, et täidetud on kõik taotlejale esitatud nõuded.
 • Taotlus uue tegevusloa tõestatud koopia saamiseks esitada vähemalt 30 päeva enne olemasoleva tegevusloa tõestatud koopia kehtivuse lõppemist.

Tegevusloa või selle tõestatud koopia tingimuste muutmine

 • Kui tegevusloa taotlemiseks esitatud dokumentides sisalduvates andmetes on toimunud muudatused (näit. veokorraldusjuhi vahetumine, kontaktandmete muudatused), peab nendest 28 päeva jooksul tegevusloa väljaandjat kirjalikult teavitama.
 • Kui muutuvad tegevusloale kantud andmed (näiteks ettevõtte nimi või aadress), tuleb taotleda uus tegevusluba.

Tegevusloa tõestatud koopia peatamine ettevõtja poolt ja majandustegevuse lõpetamine

 • Tegevusloa tõestatud koopia kehtivuse teatud ajaks peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks tuleb ettevõtjal esitada tegevusloa tõestatud koopia andjale kirjalik avaldus.
 • Kui tegevusloa kehtivus on peatatud või kui see on tunnistatud kehtetuks, tuleb dokument selle andjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul tagastada.

Tegevusloa kehtivuse peatamine või kehtetuks tunnistamine

 1. Vedaja enda kirjalikul taotlusel
 2. Vedaja tegevuses ilmnevad järgmised asjaolud:
  • loa omaja või veokorraldusjuht ei vasta talle kehtestatud nõuetele;
  • loa omaja andmed ei vasta loal märgitule;
  • loa omaja juures töötavat ühissõidukijuhti on ametialase tegevuse tõttu karistatud (ÜTS § 53 lg 1 p 3)
  • loa taotlemiseks on esitatud tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid taotluse lahendamist.

Järelevalve

Järelevalvet selle üle, kas tegevusloa tõestatud koopia omaja vastab selle dokumendi kehtivusajal talle kehtestatud tingimustele, teevad ERAA ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Teedel teeb tegevusloa tõestatud koopia olemasolu üle järelevalvet politsei- ja piirivalveamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Tarvi Viks

Eesti Rahvusvahelise Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA), tel: 606 2047, e-post: tarvi@eraa.ee

Katrin Tambur

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tel: 625 6368, e-post: katrin.tambur@mkm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 16-07-2018 14:44 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium