Ühenduse tegevusluba sõitjateveoks

Ühenduse tegevusluba on vajalik nii riigisisese kui ka rahvusvahelise tasulise sõitjateveo (juhuvedu, liinivedu) korraldamiseks bussiga (alates 10 istekohast, kaasa arvatud juhi koht) ja sõiduautoga (6-9 istekohta, kaasa arvatud juhi koht).

Tegevusluba antakse kümneks aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud halduslepingu alusel annab ühenduse tegevusloa Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA).

Õiguslikud alused

 • Ühistranspordiseadus
 • Autoveoseadus
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/2009rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006
 • Komisjoni määrus (EL) 361/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1073/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses bussidega toimuva rahvusvahelise reisijateveo dokumentidega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2121/98.

Nõuded taotlejale

Ühenduse tegevusloa taotleja peab vastama järgnevatele nõuetele:

 • olema kantud äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse (ÜTS § 43 lg 2);
 • teatama oma asukoha aadressi Eestis, kus hoitakse põhilisi äridokumente (kui see ei lange kokku asukoha aadressiga äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris) (ÜTS § 43 lg 3);
 • omama head mainet (ÜTS § 43 lg 4-6);
 • määrama ühe või mitu veokorraldusjuhti, kellel on hea maine (ÜTS § 43 lg 7);
 • ettevõtjal ei tohi olla ajatamata maksuvõlga ja tema suhtes ei tohi olla välja kuulutatud pankrotti (ÜTS § 47 lg 1);
 • tegevusloa väljastamise eest tasuma teenustasu ERAA-le (ÜTS § 46 lg 7);
 • kuue kuu jooksul pärast tegevusloa saamist peab vedaja kasutuses olema vähemalt üks sõiduk, mille kohta on antud ettevõtjale ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (määrus (EÜ) nr 1071/2009 art. 5 lg 1 punkt b).

Piiriülene tegutsemine

Kui välisriigis registreeritud ettevõtja soovib hakata korraldama tasulist sõitjatevedu Eestis (kui tegemist ei ole määruse (EÜ) nr 1073/2009 V peatükis nimetatud kabotaažveoga), peab ta asutama Eestis ettevõtte ja taotlema ühenduse tegevusloa.

Teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis asutatud ja selles liikmesriigis ühenduse tegevusloa saanud ettevõtja võib teostada Eestisse või Eestist rahvusvahelist sõitjatevedu ühenduse tegevusloa alusel.

Kui teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis asutatud ja selles liikmesriigis ühenduse tegevusloa saanud ettevõtja soovib teostada sõitjatevedu Eesti ja kolmanda riigi vahel, peab ta täitma rahvusvahelise kokkuleppe nõudeid, näiteks taotlema kolmandasse riiki/kolmandast riigist veo teostamiseks veoluba (AutoVS § 21).

Kabotaažvedude teostamisel Eestis peab teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis asutatud ettevõtja täitma määruse (EÜ) nr 1073/2009 V peatükis sätestatud kabotaažvedude nõudeid.

Taotluse esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage järgmised dokumendid:

 • täidetud taotlus (52 kB), milles on näidatud ettevõtja nimi, registrikood ja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • põhikiri või ühinguleping (välja arvatud äriregistrisse kantud ettevõtja);
 • veokorraldusjuhi määramist kinnitav dokument;
 • veokorraldusjuhi ametialast pädevust kinnitav dokument;
 • kui isik on veokorraldajaks määratud määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 4 lõike 1 kohasel töölepingu alusel või sama määruse artikli 4 lõike 2 kohaselt muu lepingulise suhte alusel, peavad veokorraldaja määramist kinnitavale dokumendile olema kantud või lisatud andmed sõlmitud lepingu liigi, osapoolte, sõlmimise kuupäeva ja kehtivusaja kohta;
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1071/2009 artiklis 7 nimetatud finantssuutlikkust tõestavad dokumendid (kui need ei ole elektrooniliselt kättesaadavad).

Tegevusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid saate esitada ERAA-le:

Tegevusloa saab kätte ERAA Tallinna kontorist või taotlejale sobivast ERAA filiaalist tööpäevadel kell 9-13 ja 14-17.

Ettevõtja taotluse korral väljastatakse tegevusluba talle posti teel.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tuleb tasuda teenustasu 234 eurot (195 eurot + käibemaks). Tasuda saab kohapeal sularahas, kaardiga või ettemaksuna ülekandega.

Taotluse menetlemine

Taotlust menetletakse kuni 30 kalendripäeva. Ettevõtjat teavitatakse tegevusloa väljastamisest lihtkirja või e-posti teel.

Tegevusluba väljastatakse paberkandjal taotleja seaduslikule esindajale või seadusliku esindaja poolt volitatud isikule.

Kui taotluses on puudusi, määratakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtajaks peatub taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtaeg.

Tegevusluba antakse 10 aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks. Tegevusloa kehtivuse lõppedes on võimalik taotleda uut tegevusluba tingimusel, et täidetud on kõik taotlejale esitatud nõuded.

Taotlus uue tegevusloa saamiseks esitada vähemalt 30 päeva enne olemasoleva tegevusloa kehtivuse lõppemist.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui tegevusloa taotlemiseks esitatud dokumentides sisalduvates andmetes on toimunud muudatused (näiteks veokorraldaja vahetumine, kontaktandmete muudatused), peab nendest 28 päeva jooksul tegevusloa väljaandjat kirjalikult teavitama.

Kui muutuvad tegevusloale kantud andmed (näiteks ettevõtte nimi või aadress), tuleb taotleda uut tegevusluba.

Tegevusloa peatamine ettevõtja poolt ja majandustegevuse lõpetamine

Tegevusloa kehtivuse teatud ajaks peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks tuleb ettevõtjal esitada tegevusloa andjale kirjalik avaldus.

Kui tegevusloa kehtivus on peatatud või kui see on tunnistatud kehtetuks, tuleb dokument selle andjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul tagastada.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusloa kehtivus võidakse tunnistada kehtetuks:

 1. vedaja enda taotlusel;
 2. kui vedaja tegevuses ilmnevad järgmised asjaolud:
  • loa omaja või veokorraldusjuht ei vasta talle kehtestatud nõuetele;
  • loa omaja andmed ei vasta loal märgitule;
  • loa omaja juures töötavat ühissõidukijuhti on ametialase tegevuse tõttu karistatud (ÜTS § 53 lg 1 p 3);
  • loa taotlemiseks on esitatud tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid taotluse lahendamist.

Järelevalve

Järelevalvet selle üle, kas tegevusloa omaja vastab tegevusloa kehtivusajal talle kehtestatud tingimustele teevad ERAA ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Teedel teeb tegevusloa olemasolu üle järelevalvet politsei- ja piirivalveamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Tarvi Viks

Eesti Rahvusvahelise Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA), tel: 606 2047, e-post: tarvi@eraa.ee

Katrin Tambur

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tel: 625 6368, e-post: katrin.tambur@mkm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 31-01-2017 15:01 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium