Ühenduse tegevusluba veoseveoks

Ühenduse tegevusluba on vaja taotleda, kui teostatakse tasulist veosevedu auto või autorongiga, mille suurim lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi ja mille valmistajakiirus ületab 40 kilomeetrit tunnis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 1 lõike 5 kohaselt ei ole ühenduse tegevusluba nõutav järgmiste rahvusvaheliste ja riigisiseste veosevedude korral:

 • postivedu universaalteenusena;
 • kahjustatud või rikkis sõidukite vedu;
 • veosevedu mootorsõidukitega, mille suurim lubatud täismass koos haagisega ei ületa 3,5 tonni;
 • veosevedu mootorsõidukitega, kui järgmised tingimused on täidetud:
  1. veetav veos on ettevõtja omand või vara, mille ettevõtja on müünud, ostnud, rendile andnud või rendile võtnud, tootnud, kaevandanud, töödelnud või remontinud;
  2. reisi eesmärk on veose vedamine ettevõttesse või ettevõttest või veose ettevõttesisene või -väline ümberpaigutamine ettevõtja oma tarbeks;
  3. sellise veo puhul kasutatavaid mootorsõidukeid juhivad ettevõtja poolt töölevõetud töötajad või lepingulise kohustuse alusel ettevõtte käsutusse antud töötajad;
  4. veost vedavad sõidukid kuuluvad ettevõtjale või ettevõtja on need järelmaksuga ostnud või rentinud, kusjuures rentimise korral vastavad sõidukid tingimustele, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. jaanuari 2006. aasta direktiiviga 2006/1/EÜ (ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol). Selle punkti sätet ei kohaldata asendussõiduki kasutamise suhtes juhul, kui harilikult kasutatav sõiduk on lühiajaliselt rikkis;
  5. selline veosevedu on ettevõtjale ainult lisategevusala.
 • meditsiinitoodete, -aparaatide, -seadmete ja muude arstiabiks vajalike veoste vedu hädaolukorras, eelkõige looduskatastroofide korral.

Autoveoseaduse § 6 lõike 2 kohaselt ei ole tegevusluba nõutav järgmiste riigisiseste veosevedude korral:

 • lume ja jää vedu lumekoristuse või libedatõrje tõttu;
 • põllumajandustootja teostatav põllumajandustoodete vedu ostja või töötleja juurde 65 kilomeetri raadiuses kohast, kus asub põllumajandustootja tegevuskoht;
 • puidutööstusettevõtja teostatav kütte- või hakkpuidu vedu ostja või töötleja juurde 50 kilomeetri raadiuses kohast, kus asub puidutööstusettevõtja tegevuskoht;
 • surnu vedu;
 • jäätmevedu, heit- ja reovee ning prügivedu;
 • vedu betoonisegistiga autoga;
 • vedu autorongiga, mis koosneb sõiduautost ja haagisest, kusjuures haagise täismass ei ületa 3500 kilogrammi;
 • vedu autorongiga, mis koosneb eriotstarbelisest mootorsõidukist, mis ei ole ette nähtud veoseveoks, ja haagisest, mille täismass ei ületa 3500 kilogrammi;
 • spordiürituse korraldamiseks või võistlemiseks ettenähtud sõiduki, looma või inventari vedu auto või autorongiga, mille täismass ei ületa 7500 kilogrammi.

Tegevusluba antakse kümneks aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud halduslepingu alusel menetleb tegevusloa taotlusi ja väljastab tegevusloa ettevõtjale Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA).

Õiguslikud alused

 • Autoveoseadus (edaspidi AutoVS);
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1072/2009rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta.

Nõuded taotlejale ja vedajale

Vedaja on AutoVS alusel antud ühenduse tegevusluba omav äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isik.

Tegevusloa taotleja ja vedaja peavad vastama järgnevatele nõuetele:

 • tegevusloa taotleja ja vedaja peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 3 lõikes 1 ja AutoVS §-s 7 sätestatud nõuetele;
 • tegevusloa taotleja ja vedaja peavad olema kantud äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse;
 • tegevusloa taotleja ja vedaja peavad tegevusloa andjale teatama selle asukoha aadressi Eestis, kus hoitakse dokumente, mida nimetatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 5 punktis a (kui see aadress ei lange kokku ettevõtja asukoha aadressiga äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris);
 • tegevusloa taotlejal ja vedajal peab olema hea maine;
 • tegevusloa taotleja ja vedaja peavad määrama ja vedaja veokorraldust peab pidevalt juhtima vähemalt üks veokorraldusjuht, kelle maine on hea ja kes on ametialaselt pädev.
 • veokorraldusjuhi vahetumise korral peab vedaja määrama uue nõuetele vastava veokorraldusjuhi;
 • vähemalt kuue kuu jooksul pärast tegevusloa saamist peab vedaja kasutuses olema vähemalt üks veoseveoks ettenähtud auto, mille tõendamiseks peab vedaja olema taotlenud ja saanud tegevusloa kinnitatud ärakirja;
 • tegevusloa taotlejal ei tohi olla maksukorralduse seaduse § 14 lõikes 5 nimetatud summat ületavat ajatamata maksuvõlga, samuti ei tohi olla välja kuulutatud taotleja pankrot;
 • tegevusloa taotleja peab tegevusloa taotluses kinnitama, et ta omab veondustegevuse juhtimiseks vajalikku tehnilist varustust ja ruume vastavalt määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 5 punktis c sätestatud nõuetele;
 • tegevusloa taotlejal tuleb ERAA-le tasuda tegevusloa väljastamise eest teenustasu;
 • vedaja on kohustatud tagama, et tema juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel veosevedu teostav autojuht täidab veoseveol kehtivaid nõudeid;
 • vedaja on kohustatud tagama, et tema juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel veosevedu teostav autojuht on läbinud AutoVS § 36 lõikes 1 nimetatud autojuhi ameti- või täienduskoolituse ning § 39 lõigetes 1 ja 2 nimetatud ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe kohase koolituse, kui see koolitus on nõutav, ning autojuhil on nimetatud koolituse läbimist tõendav dokument.

Piiriülene tegutsemine

Kui välisriigis registreeritud ettevõtja soovib hakata korraldama tasulist veosevedu Eestis (kui tegemist ei ole määruse (EÜ) nr 1072/2009 artiklis 8 nimetatud kabotaažveoga), peab ta asutama Eestis ettevõtte ja taotlema tegevusloa.

Teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsioonis asutatud ja selles riigis tegevusloa saanud ettevõtja võib teostada Eestisse või Eestist rahvusvahelist veosevedu tegevusloa alusel. Kui teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsioonis asutatud ja selles riigis tegevusloa saanud ettevõtja soovib teostada veosevedu Eesti ja kolmanda riigi vahel, peab ta täitma välislepingu nõudeid, näiteks taotlema kolmandasse riiki/kolmandast riigist veo teostamiseks veoloa (AutoVS § 22).

Kabotaažvedude teostamisel Eestis peab teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsioonis asutatud ettevõtja täitma määruse (EÜ) nr 1072/2009 artiklis 8 ja 9 sätestatud kabotaažvedude nõudeid. Eestis asutatud ja Eestis tegevusloa saanud ettevõtja (vedaja) võib tegevusloa alusel korraldada nii riigisisest kui rahvusvahelist veosevedu. Kabotaažvedude teostamisel teises Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsioonis peab vedaja täitma määruse (EÜ) nr 1072/2009 artiklis 8 ja 9 sätestatud kabotaažvedude nõudeid.

Kui vedaja soovib teostada veosevedu kolmandasse riiki/kolmandast riigist, peab ta täitma Eesti ja kolmanda riigi vahel sõlmitud välislepingu nõudeid, näiteks taotlema kolmandasse riiki/kolmandast riigist veo teostamiseks veoloa (AutoVS § 22). Kabotaažveod Eesti vedajale kolmandas riigis ja kolmanda riigi vedajale Eestis on välislepingu kohaselt reeglina keelatud.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage järgmised dokumendid:

 • täidetud taotlus (60 kB);
 • isiku veokorraldusjuhiks määramist kinnitav dokument;
 • veokorraldusjuhi ametipädevust tõendav dokument;
 • kui isik on veokorraldusjuhiks määratud määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 4 lõike 1 kohasel töölepingu alusel või võlaõigusliku lepingu alusel, peavad isiku veokorraldusjuhiks määramist kinnitavale dokumendile olema kantud või lisatud andmed sõlmitud lepingu liigi, osapoolte, sõlmimise kuupäeva ja kehtivusaja kohta.

Tegevusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid saate esitada ERAA-le:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu;
 • e-postiga digitaalselt allkirjastatuna aadressile tarvi@eraa.ee või ermo@eraa.ee;
 • paberkandjal
  1. ERAA Tallinna kontoris aadressil Narva mnt 91 tööpäevadel kell 9-13 ja 14-17
  2. Tartu filiaali aadressil Sepa 26 E, T, K kell 9-13 ja 14-17; N kell 9-14, R kell 9-13
  3. Pärnu filiaali aadressil Lille 4 (AIDE ärikeskus), tuba 208 T, K, N kell 9-13 ja 14-17
 • saata postiga ERAA aadressile Narva mnt 91, 10127 Tallinn
 • faksiga numbrile 606 2041 või 606 2045

Tegevusloa saab kätte ERAA Tallinna kontorist tööpäevadel kell 9-13 ja 14-17, Tartu kontorist E, T, K kell 9-13 ja 14-17, N kell 9-14, R kell 9-13 või Pärnu kontorist T, K, N kell 9-13 ja 14-17. Ettevõtjal on võimalik taotleda, et tegevusluba saadetakse talle posti teel tähtkirjaga, väljastusteatega tähtkirjaga või lihtkirjaga.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tuleb tasuda ERAA-le teenustasu 252 eurot (210 eurot + käibemaks). Teenustasu saab tasuda kohapeal sularahas, kaardiga või ettemaksuna ülekandega.

Taotluse menetlemine

Tegevusloa menetlusaeg on kuni 30 kalendripäeva. Ettevõtjat teavitatakse tegevusloa taotluse menetlemise otsusest e-posti või lihtkirja teel. Tegevusloa taotluse lahendamise tähtaja möödumisel ei loeta tegevusluba vaikimisi antuks.

Tegevusluba väljastatakse paberkandjal taotleja seaduslikule esindajale või seadusliku esindaja poolt volitatud isikule.

Kui tegevusloa taotluses on puudusi, määratakse taotlejale mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Taotluse lahendamise tähtaja kulgemine peatub, kuni puudus on kõrvaldatud. Tegevusluba antakse 10 aastaks kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks. Tegevusloa kehtivuse lõppedes võib taotleda uut tegevusluba tingimusel, et täidetud on kõik taotlejale esitatud nõuded. Taotlus uue tegevusloa saamiseks tuleb esitada vähemalt 30 päeva enne olemasoleva tegevusloa kehtivuse lõppemist.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui tegevusloa taotlemiseks esitatud dokumentides sisalduvates andmetes on toimunud muudatused (näiteks veokorraldusjuhi vahetumine, kontaktandmete muudatused), peab nendest 30 päeva jooksul tegevusloa andjat kirjalikult teavitama.

Kui muutuvad tegevusloale kantud andmed (näiteks ettevõtte nimi või aadress), tuleb taotleda uus tegevusluba.

Tegevusloa kaotamise, varguse, hävimise või nimetatud dokumendile kantud vedaja aadressi muutumise korral on võimalik taotleda uus tegevusluba, mille kehtivusaeg ei ole pikem kui asendatava tegevusloa kehtivusaeg. Tegevusloa asendusdokumendi taotlemiseks tuleb tasuda ERAA-le teenustasu 21,60 eurot (18 eurot + käibemaks). Teenustasu saab tasuda kohapeal sularahas, kaardiga või ettemaksuna ülekandega.

Tegevusloa kehtivuse peatamine ja majandustegevuse lõpetamine omal soovil

Tegevusloa kehtivuse teatud ajaks peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks omal soovil tuleb ettevõtjal esitada tegevusloa andjale kirjalik avaldus.

Tegevusloa kehtivuse peatamine või kehtetuks tunnistamine

Tegevusloa kehtivuse võib kindlaksmääratud ajaks peatada:

 • määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 13 lõikes 3, määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 12 lõigetes 1 ja 2 ning majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 43 lõikes 1 sätestatud alustel;
 • kui vedajat, tema veokorraldusjuhti või vedaja juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel veosevedu teostavaid või teostanud autojuhte on rohkem kui ühe korra tasulisel või oma kulul korraldataval veoseveol karistatud määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõike 1 punktis b nimetatud raske õigusrikkumise eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud, või ilmneb asjaolu, et nimetatud rikkumise toimepanemisel välisriigis ei ole välisriigis tehtud otsuse jõustumisest möödunud karistusregistri seaduse §-s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg;
 • kui vedajat või tema veokorraldusjuhti on tasulisel või oma kulul korraldataval veoseveol karistusseadustiku § 279 alusel karistatud autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamise takistamise eest ning selle õigusrikkumise karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud;
 • kui vedaja on rikkunud AutoVS § 5 lõikes 3 sätestatud nõuet ja ei ole selle rikkumise kohta tehtud ettekirjutuse kohaselt puudusi ettenähtud tähtaja jooksul kõrvaldanud;
 • kui vedajat, tema veokorraldusjuhti või vedaja juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel veosevedu teostavaid või teostanud autojuhte on rohkem kui ühe korra tasulisel või oma kulul korraldataval veoseveol karistatud liiklusseaduse §-de 261’6–261’9 rikkumise eest.

Tegevusloa võib kehtetuks tunnistada:

 • määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 13 lõikes 3, määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 12 lõigetes 1 ja 2 ning majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 37 lõikes 2 sätestatud alustel;
 • kui vedaja ei ole AutoVS või liiklusseaduse § 139 lõike 4 alusel tehtud ettekirjutuse kohaselt puudusi ettenähtud tähtaja jooksul kõrvaldanud;
 • kui vedajat, tema veokorraldusjuhti või vedaja juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel veosevedu teostavaid või teostanud autojuhte on rohkem kui ühe korra tasulisel või oma kulul korraldataval veoseveol karistatud määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõike 1 punktis b nimetatud raske õigusrikkumise eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud, või ilmneb asjaolu, et nimetatud rikkumise toimepanemisel välisriigis ei ole välisriigis tehtud otsuse jõustumisest möödunud karistusregistri seaduse §-s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg;
 • kui vedajat või tema veokorraldusjuhti on rohkem kui ühe korra tasulisel või oma kulul korraldataval veoseveol karistusseadustiku § 279 alusel karistatud autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamise takistamise eest ning selle õigusrikkumise karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud;
 • kui vedajat, tema veokorraldusjuhti või vedaja juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel veosevedu teostavaid või teostanud autojuhte on rohkem kui ühe korra tasulisel või oma kulul korraldataval veoseveol karistatud liiklusseaduse §-de 261’6–261’9 rikkumise eest;
 • kui tegevusloa omaja ei ole kuue kuu jooksul alates tegevusloa kehtima hakkamise kuupäevast asjaomast tegevusluba välja võtnud või talle ei ole võimalik nimetatud dokumenti kätte toimetada;
 • kui AutoVS § 7 lõikes 10 sätestatud nõude kohaselt ei ole vedaja kasutuses ühtegi autot, mille kohta ta peab olema kuue kuu jooksul tegevusloa kehtivusaja algusest arvates taotlenud ja saanud tegevusloa ärakirja.

Tegevusloa tagastamine

Kui tegevusloa kehtivus on kindlaksmääratud ajaks peatatud või tegevusluba on kehtetuks tunnistatud, tuleb see dokument alates dokumendi kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse kättetoimetamise kuupäevast 5 tööpäeva jooksul dokumendi andjale tagastada. Tagastamise nõue ei kehti, kui tegevusluba on tunnistatud kehtetuks selle kaotamise, varguse või hävimise tõttu.

Järelevalve

Järelevalvet selle üle, kas tegevusloa omaja vastab tegevusloa kehtivusajal talle kehtestatud tingimustele, teostavad ERAA ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Teedel teostab tegevusloa olemasolu üle järelevalvet politsei- ja piirivalveamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Tarvi Viks

ERAA, tel: 606 2047, e-post: tarvi@eraa.ee

Eda Rembel

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tel: 625 6427, e-post: eda.rembel@mkm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 18-07-2018 09:37 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium