Väikelaevaehitaja tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite tegutseda väikelaevaehituse valdkonnas, mis hõlmab järgmiseid tegevusi:

 • väikelaevade ehitamine,
 • remontimine,
 • katsetamine,
 • tehniline ülevaatus.

Tegevusluba kehtib tähtajatult ja selle väljastab veeteede amet.

Õiguslikud alused

Väikelaevaehituse valdkonna tegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • taotleja on Eestis registreeritud äriühing (k.a FIE);
 • teil on vajalikud tehnilised vahendid ja asjatundlik personal;
 • teil ei ole maksuvõlga või seda ei ole ajatatud.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud ja tegutseb merenduse tegevusaladel teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib tegutseda ka Eestis, siis peab ta taotlema loakohustusest vabastamist.

Tegevusluba ei pea esitama Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi ettevõtjad, kes ajutiselt osutavad teenust Eestis.

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonnalepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus ja järgmised lisadokumendid:

 1. tehniliste vahendite loetelu;
 2. asjatundliku personali kvalifikatsiooni ja/või kogemust tõendav materjal;
 3. tegevuse ülevaade, mis väikelaevade ehitamise puhul sisaldab vähemalt järgmist informatsiooni:
  • ehitatava väikelaeva kui toote üldkirjeldus;
  • kas konstruktsiooni osas kasutatakse ISO standardeid või teisi normdokumente, sõltuvalt erinevatest materjalidest;
  • millist toomisjärelevalve moodulit kasutatakse;
  • kuidas teostatakse nõutavad katsetused;
  • kuidas määratakse väikelaeva kandevõime, maksimaalne koormatus, inimeste arv pardal, mootori võimsus;
  • veesõiduki identifitseerimisnumbri näidis kus on teie poolt soovitud unikaalne tootja kood ehk MIC kood (mille väljastab Veeteede Amet eraldi taotluse alusel pärast tegevusloa saamist).

Taotluse saate esitada:

Riigilõivu tasumine

Tunnustamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot veeteede ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 2000 euro. Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv viitenumbriga 2900073119 rahandusministeeriumi pangakontole:

 • Swedbank - EE 93 2200 2210 2377 8606;
 • SEB - EE 89 1010 2200 3479 6011.

Taotluse menetlemine

Esitatud taotlust menetletakse 20 tööpäeva. Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest elektrooniliselt e-posti teel.

Tegevusluba kantakse majandustegevuse registrisse. Kui taotluses on info puudulik, võetakse teiega pärast taotluse esitamist e-kirja või telefoni teel ühendust.

Tegevusluba kehtib tähtajatult.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui soovite muuta tegevuse asukohta või muid tegevusloa väljastamisel olnud tingimusi, peate veeteede ametit 5 tööpäeva jooksul pärast andmete muutmist või muudatustest teatama.

Muutmise taotlus esitage:

 • e-posti aadressil vslo@vta.ee või
 • posti teel veeteede ametile aadressil Lume 9, Tallinn 10416.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, esitage veeteede ametile kirjalik taotlus kas digiallkirjastatult või posti teel.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Kui rikute või olete rikkunud tegevusloa tingimusi või seadusi, tunnistatakse teie tegevusluba kehtetuks.

Tegevusloa väljastaja võib tunnistada tegevusloa kehtetuks, kui:

 • ettevõtja suhtes on alustatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
 • ettevõtja ei vasta tegevusloa väljastamise tingimustele.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsus tehakse isikule teatavaks e-posti teel või posti teel.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegeleb veeteede amet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Andres Kõnd

Veeteede amet, tel: 620 5750, e-post: andres.kond@vta.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 22-01-2018 11:10 | Teksti koostas: veeteede amet