Veoseveo tegevusloa kinnitatud ärakiri

Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri tõendab tegevusloa omaja õigust kasutada tegevusloa kinnitatud ärakirjale kantud registreerimisnumbriga sõidukit tasulisel veoseveol.

Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri antakse kümneks aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks, kuid mitte kauemaks kui tegevusloa kehtivusaeg.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud halduslepingu alusel annab ühenduse tegevusloa ettevõtjale Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA).

Õiguslikud alused

 • Autoveoseadus;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta.

Nõuded taotlejale

Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja saamiseks peab ettevõtja vastama järgnevatele nõuetele:

 • ettevõtjal peab olema kehtiv ühenduse tegevusluba veoseveoks;
 • ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja saab taotleda mootorsõidukile, mis on kehtestatud korras registreeritud Eesti Vabariigis või mõnes teises Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja mis vastab kehtivatele tehnonõuetele;
 • mootorsõiduk vastab kehtivatele tehnonõuetele;
 • ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja taotleja finantssuutlikkus peab vastama määruse (EÜ) nr 1071/2009 art 7 lõigetes 1 ja 3 või 2 ja 3 sätestatud nõuetele;
 • ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja ei anta, kui ettevõtja ei vasta enam tegevusloa andmise aluseks olevatele nõuetele;
 • ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja taotlejal tuleb ERAA-le tasuda selle dokumendi väljastamise eest teenustasu.

Piiriülene tegutsemine

Kui välisriigis registreeritud ettevõtja soovib hakata korraldama tasulist veosevedu Eestis (kui tegemist ei ole määruse (EÜ) nr 1072/2009 art-s 8 nimetatud kabotaažveoga), peab ta asutama Eestis ettevõtte ja taotlema ühenduse tegevusloa ja iga tema poolt kasutatava üle 3500 kg täismassiga mootorsõiduki kohta ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja.

Teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis asutatud ja selles liikmesriigis ühenduse tegevusloa saanud ettevõtja võib teostada Eestisse või Eestist rahvusvahelist veosevedu ühenduse tegevusloa alusel ning nimetatud veol kasutatavas mootorsõidukis peab olema kaasas tegevusloa kinnitatud ärakiri. Kui teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis asutatud ja selles liikmesriigis ühenduse tegevusloa saanud ettevõtja soovib teostada veosevedu Eesti ja kolmanda riigi vahel, peab ta täitma rahvusvahelise kokkuleppe nõudeid, näiteks taotlema kolmandasse riiki/kolmandast riigist veo teostamiseks veoluba (AutoVS § 21). Kabotaažvedude teostamisel Eestis peab teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis asutatud ettevõtja täitma määruse (EÜ) nr 1072/2009 artiklis 8 ja 9 sätestatud kabotaažvedude nõudeid.

Eestis asutatud ja Eestis ühenduse tegevusloa saanud ettevõtja (edaspidi Eesti vedaja) võib ühenduse tegevusloa alusel korraldada lisaks Eesti sisesele veoseveole ka rahvusvahelist veosevedu. Nimetatud veol kasutatavas mootorsõidukis peab olema kaasas tegevusloa kinnitatud ärakiri. Kabotaažvedude teostamisel teises Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis peab Eesti vedaja täitma määruse (EÜ) nr 1072/2009 artiklis 8 ja 9 sätestatud kabotaažvedude nõudeid. Kui Eesti vedaja soovib teostada veosevedu kolmandasse riiki/kolmandast riigist, peab ta täitma Eesti ja kolmanda riigi vahel sõlmitud rahvusvahelise kokkuleppe nõudeid, näiteks taotlema kolmandasse riiki/kolmandast riigist veo teostamiseks veoluba (AutoVS § 21). Kabotaažveod Eesti vedajale kolmandas riigis on reeglina keelatud.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa kinnitatud ärakirja saamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • täidetud avaldus;
 • mootorsõiduki tehnonõuetele vastavuse tõend;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklis 7 nimetatud finantssuutlikkust tõestavad dokumendid (kui need ei ole elektrooniliselt kättesaadavad);
 • mootorsõiduki registreerimistunnistus või selle ärakiri;
 • mootorsõiduki kasutusleping, selle ärakiri või osapoolte kinnitatud väljavõte sellest, kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse alusel.

Tegevusloa kinnitatud ärakirja taotlemiseks vajalikud dokumendid saab esitada ERAA-le:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • paberkandjal ERAA Tallinna kontoris aadressil Narva mnt 91, 10127, tööpäevadel 9-13, või ERAA Tartus, Pärnus või Rakveres asuva filiaali kontoris;
 • e-postiga digitaalselt allkirjastatuna aadressile tarvi@eraa.ee või ermo@eraa.ee;
 • posti teel ERAA aadressil Narva mnt. 91, 10127 Tallinn, või ERAA Tartus, Pärnus või Rakveres asuva filiaali kontori aadressil;
 • faksiga numbrile 6 062 041.

Tegevusloa kinnitatud ärakirja saab kätte ERAA Tallinna kontorist või taotlejale sobivast ERAA filiaalist tööpäevadel kell 9-13 ja 14-17. Ettevõtjal on võimalik taotleda, et tegevusloa kinnitatud ärakiri saadetakse talle posti teel.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa kinnitatud ärakirja taotlemiseks tuleb tasuda ERAA-le teenustasu 21,60 eurot (18 eurot + käibemaks). Teenustasu saab tasuda kohapeal sularahas, kaardiga või ettemaksuna ülekandega.

Taotluse menetlemine

Tegevusloa kinnitatud ärakirja menetlusaeg on kuni 15 kalendripäeva. Ettevõtjat teavitatakse tegevusloa kinnitatud ärakirja väljastamisest lihtkirja või e-posti teel.

Tegevusloa kinnitatud ärakiri väljastatakse paberkandjal taotleja seaduslikule esindajale või seadusliku esindaja poolt volitatud isikule.

Kui tegevusloa kinnitatud ärakirja taotluses on puudusi, määratakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtajaks peatub taotluse menetlemiseks sätestatud tähtaeg.

Tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivuse lõppedes tuleb ettevõtjal taotleda uus tegevusloa kinnitatud ärakiri. Taotlus uue tegevusloa kinnitatud ärakirja saamiseks tuleb esitada vähemalt 30 päeva enne olemasoleva tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivuse lõppemist.

Tegevusloa või selle kinnitatud ärakirja tingimuste muutmine

Kui muutuvad tegevusloale kantud andmed (näiteks ettevõtte nimi või aadress), tuleb taotleda uus tegevusluba ja selle kinnitatud ärakiri.

Tegevusloa kinnitatud ärakirja peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivuse teatud ajaks peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks tuleb ettevõtjal esitada tegevusloa kinnitatud ärakirja andjale kirjalik avaldus.

Tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

Tegevusloa kinnitatud ärakirja tunnistatakse kehtetuks:

 • ettevõtja enda kirjaliku taotluse alusel;
 • kui tegevusloa või selle kinnitatud ärakirja omaja ei ole ettekirjutuse kohaselt puudusi ettenähtud tähtajaks kõrvaldanud ja tegevusloa või selle kinnitatud ärakirja omaja ei vasta jätkuvalt ühele või mitmele kehtivale nõudele, mis oli tegevusloa ja selle kinnitatud ärakirja andmise aluseks;
 • kui tegevusloa või selle kinnitatud ärakirja omaja on tegevusloa või selle kinnitatud ärakirja taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid või võltsinud dokumente, mis mõjutasid tegevusloa või selle kinnitatud ärakirja andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa või selle kinnitatud ärakirja andmisest keelduma;
 • tegevusloa ja selle kinnitatud ärakirja omaja on äriregistrist kustutatud, tema kohta on tehtud sundlõpetamise otsus, rakendatud äri- või ettevõtluskeeldu või tema tegevus on tegevusloa alusel lubatud tegevusalal kohtuotsusega keelatud;
 • kui tegevusloa ja selle kinnitatud ärakirja omajat või tema veokorraldajat on karistatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõike 1 punktis b nimetatud raske rikkumise eest, mille kohta tehtud otsuse täitmisest ei ole möödunud karistusregistri seaduse §-s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg ning mille tõttu majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on teinud ettepaneku tunnistada tegevusluba või selle kinnitatud ärakiri kehtetuks;
 • kui tegevusloa ja selle kinnitatud ärakirja omajat, tema veokorraldajat või tema juures töötavat autojuhti on vedude korraldamisel rohkem kui ühe korra karistatud suuremõõtmelise või raskekaalulise veose vedamisel teeseaduse § 35 lõike 2 kohase eriloal märgitud nõuete rikkumise või nimetatud vedude eriloata teostamise eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud;
 • kui tegevusloa ja selle kinnitatud ärakirja omajat või tema veokorraldajat on karistusseadustiku § 279 alusel karistatud riikliku järelevalve teostamise takistamise eest autojuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmise üle, mille karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud, ja vaatamata majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi märgukirjale ei võimalda nad järelevalve teostamist, mille tõttu majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on teinud ettepaneku tunnistada tegevusluba või selle kinnitatud ärakiri kehtetuks.

Järelevalve

Järelevalvet selle üle, kas tegevusloa kinnitatud ärakirja omaja vastab selle dokumendi kehtivusajal talle kehtestatud tingimustele teostavad ERAA ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Teedel teostab tegevusloa kinnitatud ärakirja olemasolu üle järelevalvet politsei- ja piirivalveamet ning maksu- ja tolliamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Ermo Perolainen

ERAA, tel: 606 2060, e-post: ermo@eraa.ee

Eda Rembel

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tel: 625 6427, e-post: eda.rembel@mkm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 01-05-2016 12:53 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium