Veoseveo tegevusluba

Ühenduse tegevusluba on vaja taotleda, kui ettevõtja soovib teostada riigisisest või rahvusvahelist tasulist veosevedu tema omandis oleva või kasutuslepingu alusel kasutatava auto või autorongiga, mille täismass ületab 3500 kilogrammi.

Ühenduse tegevusloata võib korraldada rahvusvahelist veosevedu, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 1 lõikes 5 ja järgmisi riigisiseseid veosevedusid:

 • lume ja jää vedu lumekoristuse või libedatõrje tõttu;
 • põllumajandustootja teostatav põllumajandustoodete, küttepuude või hakkepuidu vedu ostja või töötleja juurde 75 kilomeetri raadiuses kohast, kus asub põllumajandustootja tegevuskoht;
 • surnute vedu;
 • jäätmete, heit- ja reovee ning prügivedu;
 • betooni või muu ehitussegu vedu segurautoga;
 • postivedu, kui seda vedu teostatakse postiteenuse osutamise käigus;
 • kahjustatud või rikkis sõidukite vedu;
 • meditsiinitoodete, -aparaatide, -seadmete ja muude arstiabiks vajalike veoste vedu hädaolukorras, eriti looduskatastroofide korral;
 • vedu autorongiga, mis koosneb M1 kategooria sõidukist ja O1 või O2 kategooria haagisest, kusjuures haagise täismass ei tohi ületada 3500 kilogrammi;
 • vedu autorongiga, mis koosneb sihtotstarbelisest mootorsõidukist, mis ei ole ette nähtud veoseveoks, ja O1 või O2 kategooria haagisest;
 • spordiürituste korraldamiseks või võistlemiseks ette nähtud sõidukite, loomade ja inventari vedu auto või autorongiga, mille täismass ei ületa 6000 kilogrammi.

Tegevusluba antakse kümneks aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud halduslepingu alusel annab ühenduse tegevusloa ettevõtjale Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA).

Õiguslikud alused

 • Autoveoseadus;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ;
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1072/2009rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta.

Nõuded taotlejale

Ühenduse tegevusloa saamiseks peab ettevõtja vastama järgnevatele nõuetele:

 • Ettevõtja peab olema kantud äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse;
 • Ettevõtja peab vastama hea maine nõuetele;
 • Ettevõtja peab määrama ühe või mitu veokorraldajat, kellel on hea maine ja kes on ametialaselt pädev;
 • Ettevõtja peab tegevusloa andjale teatama oma asukoha aadressi Eestis, kus hoitakse tema põhilisi äridokumente (kui see aadress ei lange kokku ettevõtja asukoha aadressiga äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris);
 • Kuue kuu jooksul pärast tegevusloa saamist peab ettevõtja kasutuses olema vähemalt üks sõiduk, mille kohta on antud ettevõtjale ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri;
 • Ettevõtja peab tegevusloa taotluses kinnitama, et ta omab veondustegevuse juhtimiseks vajalikku tehnilist varustust ja ruume;
 • Ettevõtjal ei tohi olla ajatamata maksuvõlga ja tema suhtes ei tohi olla välja kuulutatud pankrotti;
 • Ettevõtja suhtes ei tohi kehtida kohtuotsusega kohaldatud tegutsemiskeeldu, ettevõtluskeeldu või ärikeeldu;
 • Tegevusloa taotlejal tuleb ERAA-le tasuda tegevusloa väljastamise eest teenustasu.

Piiriülene tegutsemine

Kui välisriigis registreeritud ettevõtja soovib hakata korraldama tasulist veosevedu Eestis (kui tegemist ei ole määruse (EÜ) nr 1072/2009 artiklis 8 nimetatud kabotaažveoga), peab ta asutama Eestis ettevõtte ja taotlema ühenduse tegevusloa.

Teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis asutatud ja selles liikmesriigis ühenduse tegevusloa saanud ettevõtja võib teostada Eestisse või Eestist rahvusvahelist veosevedu ühenduse tegevusloa alusel. Kui teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis asutatud ja selles liikmesriigis ühenduse tegevusloa saanud ettevõtja soovib teostada veosevedu Eesti ja kolmanda riigi vahel, peab ta täitma rahvusvahelise kokkuleppe nõudeid, näiteks taotlema kolmandasse riiki/kolmandast riigist veo teostamiseks veoluba (AutoVS § 21).

Kabotaažvedude teostamisel Eestis peab teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis asutatud ettevõtja täitma määruse (EÜ) nr 1072/2009 artiklis 8 ja 9 sätestatud kabotaažvedude nõudeid. Eestis asutatud ja Eestis ühenduse tegevusloa saanud ettevõtja (Eesti vedaja) võib ühenduse tegevusloa alusel korraldada lisaks Eesti sisesele veoseveole ka rahvusvahelist veosevedu. Kabotaažvedude teostamisel teises Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis peab Eesti vedaja täitma määruse (EÜ) nr 1072/2009 artiklis 8 ja 9 sätestatud kabotaažvedude nõudeid.

Kui Eesti vedaja soovib teostada veosevedu kolmandasse riiki/kolmandast riigist, peab ta täitma Eesti ja kolmanda riigi vahel sõlmitud rahvusvahelise kokkuleppe nõudeid, näiteks taotlema kolmandasse riiki/kolmandast riigist veo teostamiseks veoluba (AutoVS § 21). Kabotaažveod Eesti vedajale kolmandas riigis on reeglina keelatud.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage järgmised dokumendid:

 • täidetud taotlus (60 kB);
 • veokorraldaja määramist kinnitav dokument;
 • veokorraldaja ametialast pädevust kinnitav dokument;
 • kui isik on veokorraldajaks määratud määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 4 lõike 1 kohasel töölepingu alusel või sama määruse artikli 4 lõike 2 kohaselt muu lepingulise suhte alusel, peavad veokorraldaja määramist kinnitavale dokumendile olema kantud või lisatud andmed sõlmitud lepingu liigi, osapoolte, sõlmimise kuupäeva ja kehtivusaja kohta.

Tegevusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid saate esitada ERAA-le:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • e-postiga digitaalselt allkirjastatuna aadressile tarvi@eraa.ee või ermo@eraa.ee;
 • paberkandjal
  1. ERAA Tallinna kontoris aadressil Narva mnt 91 tööpäevadel kell 9-13 ja 14-17
  2. Tartu filiaali aadressil Sepa 26 E, T, K kell 9-13 ja 14-17; N, R kell 9-13
  3. Pärnu filiaali aadressil Lille 4 (AIDE ärikeskus), tuba 208 T, K, N kell 9-13 ja 14-17
 • saata postiga ERAA aadressile Narva mnt 91, 10127 Tallinn
 • faksiga numbrile 6 062 041

Tegevusloa saab kätte ERAA Tallinna kontorist tööpäevadel kell 9-13 ja 14-17, Tartu kontorist E, T, K kell 9-13 ja 14-17, N, R kell 9-13 või Pärnu kontorist T, K, N kell 9-13 ja 14-17. Ettevõtjal on võimalik taotleda, et tegevusluba saadetakse talle posti teel.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tuleb tasuda ERAA-le teenustasu 252 eurot (210 eurot + käibemaks). Teenustasu saab tasuda kohapeal sularahas, kaardiga või ettemaksuna ülekandega.

Taotluse menetlemine

Ühenduse tegevusloa menetlusaeg on kuni 56 kalendripäeva. Ettevõtjat teavitatakse tegevusloa väljastamisest lihtkirja või e-posti teel.

Tegevusluba väljastatakse paberkandjal taotleja seaduslikule esindajale või seadusliku esindaja poolt volitatud isikule.

Kui tegevusloa taotluses on puudusi, määratakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtajaks peatub taotluse menetlemiseks sätestatud tähtaeg.

Tegevusluba antakse 10 aastaks kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks. Tegevusloa kehtivuse lõppedes võib taotleda uut tegevusluba tingimusel, et täidetud on kõik taotlejale esitatud nõuded. Taotlus uue tegevusloa saamiseks esitada vähemalt 30 päeva enne olemasoleva tegevusloa kehtivuse lõppemist.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui tegevusloa taotlemiseks esitatud dokumentides sisalduvates andmetes on toimunud muudatused (näiteks veokorraldaja vahetumine, kontaktandmete muudatused), peab nendest 28 päeva jooksul tegevusloa andjat kirjalikult teavitama.

Kui muutuvad tegevusloale kantud andmed (näiteks ettevõtte nimi või aadress), tuleb taotleda uus tegevusluba.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Tegevusloa kehtivuse teatud ajaks peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks tuleb ettevõtjal esitada tegevusloa andjale kirjalik avaldus.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks:

 • ettevõtja enda kirjaliku taotluse alusel;
 • kui tegevusloa omaja ei ole ettekirjutuse kohaselt puudusi ettenähtud tähtajaks kõrvaldanud ja tegevusloa omaja ei vasta jätkuvalt ühele või mitmele kehtivale nõudele, mis oli tegevusloa andmise aluseks;
 • kui tegevusloa omaja on tegevusloa taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid või võltsinud dokumente, mis mõjutasid tegevusloa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • kui tegevusloa omaja on äriregistrist kustutatud, tema kohta on tehtud sundlõpetamise otsus, rakendatud äri- või ettevõtluskeeldu või tema tegevus on tegevusloa alusel lubatud tegevusalal kohtuotsusega keelatud;
 • kui tegevusloa omajat või tema veokorraldajat on karistatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõike 1 punktis b nimetatud raske rikkumise eest, mille kohta tehtud otsuse täitmisest ei ole möödunud karistusregistri seaduse §-s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg ning mille tõttu majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on teinud ettepaneku tunnistada tegevusluba kehtetuks;
 • kui tegevusloa omajat, tema veokorraldajat või tema juures töötavat autojuhti on vedude korraldamisel rohkem kui ühe korra karistatud suuremõõtmelise või raskekaalulise veose vedamisel teeseaduse § 35 lõike 2 kohase eriloal märgitud nõuete rikkumise või nimetatud vedude eriloata teostamise eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud;
 • kui tegevusloa omajat või tema veokorraldajat on karistusseadustiku § 279 alusel karistatud riikliku järelevalve teostamise takistamise eest autojuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmise üle, mille karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud, ja vaatamata majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi märgukirjale ei võimalda nad järelevalve teostamist, mille tõttu majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on teinud ettepaneku tunnistada tegevusluba kehtetuks.

Järelevalve

Järelevalvet selle üle, kas tegevusloa omaja vastab tegevusloa kehtivusajal talle kehtestatud tingimustele teostavad ERAA ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Teedel teostab tegevusloa olemasolu üle järelevalvet politsei- ja piirivalveamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Tarvi Viks

ERAA, tel: 606 2047, e-post: tarvi@eraa.ee

Eda Rembel

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tel: 625 6427, e-post: eda.rembel@mkm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 31-01-2017 14:24 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium