Reisiettevõtja majandustegevusteade

Reisiettevõtja on ettevõtja, kes pakub müügiks või müüb enda või teise reisiettevõtja koostatud pakettreise ja üksikuid reisiteenuseid. Kui soovite alustada tegevust reisiettevõtjana, peate esitama majandustegevuse registrile majandustegevusteate enne majandustegevuse alustamist asjaomasel tegevusalal.

Reisiettevõtjad peavad kord kvartalis 20. kuupäevaks pärast aruandekvartali lõppu esitama tarbijakaitseametile pakettreiside müügi aruande.

Õiguslikud alused

Õigusaktid, mis reguleerivad reisiettevõtja tegevust:

Nõuded esitajale

Reisiettevõtja peab tõendama tagatise olemasolu piisavate rahaliste vahendite näol. Tagatise kohustust on reisiettevõtjal võimalik täita tema valitud viisil, tagatis võib olla nii Eestis kui Euroopa Majanduspiirkonna teises lepinguriigis asuva kindlustusseltsi või krediidiasutuse võetud kohutus tagada rahaliste vahendite olemasolu reisijate poolt esitatud nõuete täitmiseks juhul, kui reisiettevõtja ei suuda täita tema poolt võetud pakettreisilepingust tulenevaid kohustusi tarbija ees.

Allpool olevas tabelis on toodud sõltuvalt reisiettevõtja tegevusalast tagatise minimaalsed piirmäärad. Reisiettevõtja peab ise analüüsima ja hindama pakettreiside müügiga võetud kohustusi, et määrata oma tegevusele vastav seaduses sätestatud nõuetega kooskõlas olev tagatise suurus.

Kui reisiettevõtja tegutseb mitmel tagatist nõudval tegevusalal, siis ei tohi tagatis olla väiksem, kui nõutakse suurima tagatisega tegevusalal.

Reisiettevõtja on kohustatud oma tegutsemise ajal tagatise suurust hindama ja seda vajaduse korral suurendama.

Pakettreiside kogumüügiks loetakse pakettreisilepingust tulenev tarbija kõigi maksete kogusumma reisiettevõtjale, sealhulgas ettemaksetena saadud summa ning lunastamata kinkekaardid.

Kui tagatise kehtivuse ajal pakettreiside tegelik kogumüük ületab tagatise suuruse määramise aluseks olnud planeeritud kogumüügi, tuleb tagatise suurust vastavalt suurendada.

Tegevusala Tagatise suurus
1. Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate pakettreiside müügiks pakkumine ja müük väljaspool Eestit Tagatise nõuet ei ole
2. Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate pakettreiside müügiks pakkumine ja müük vähemalt 3% pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 1300 eurot
3. Väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid ning tellimus- või liinilendu sisaldavate pakettreiside koostamine, nende müügiks pakkumine ja müük vähemalt 7% pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 32 000 eurot
4. Väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid, välja arvatud tellimus- või liinilendu, sisaldavate pakettreiside koostamine ja nende müügiks pakkumine ja müük vähemalt 7% pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 13 000 eurot
5. Väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisiettevõtja pakettreiside müügiks pakkumine ja müük vähemalt 7% pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 32 000 eurot
6. Väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi reisiettevõtja koostatud pakettreiside müük vähemalt 3% pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 13 000 eurot
7. Väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate teise (Eesti) reisiettevõtja koostatud pakettreiside müük vähemalt 1% pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 13 000 eurot

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on asutatud ja tegutseb reisiettevõtjana teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib püsivalt teenust osutada ka Eestis, tuleb ettevõtjal esitada majandustegevuse registrile majandustegevusteade.

Majandustegevuse teadet ei pea esitama Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi ettevõtjad, kes osutavad teenust Eestis ajutiselt.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. ettevõtja ärinimi ja registrikood, postiaadress ning toimivad kontaktandmed;
 2. kasutatav kaubamärk või -märgid nende olemasolu korral;
 3. soovitud tegevusala liigitused ristiga;
 4. tegevuskoha või tegevuskohtade aadressid ja kontaktandmed, e-kaubanduse korral veebilehe aadress;
 5. vastavalt reisiettevõtja tegevusala(de)-le vastav nõuetekohase tagatise suurus, kehtivuse alguskuupäev ja lõpukuupäev, tagatise olemasolu tõendava dokumendi väljastanud ettevõtja nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;
 6. reisiettevõtja(te) andmed, kellele majandustegevusteate esitaja on andnud tema koostatud pakettreiside müügi õiguse;
 7. reisiettevõtja(te) andmed, kelle koostatud pakettreise on majandustegevusteate esitajal õigus müüa. Kui reisiettevõtja on saanud õiguse müüa Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi või Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi reisiettevõtja(te) koostatud pakettreise, siis märgitakse vastava(te) reisiettevõtja(te) andmed, sealhulgas nimi, asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registrikood ja vastava registri nimi), aadress ja muud kontaktandmed;
 8. tegevusala EMTAK kood(id);
 9. majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
 10. majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud kindlaks kuupäevaks;
 11. riigilõivu tasumise kuupäev (juhul, kui taotlus esitatakse muul viisil kui teabevärava eesti.ee kaudu);
 12. teate esitaja allkirjaõigusliku isiku andmed. Majandustegevusteate allkirjastab juhatuse liige või muu allkirjaõiguslik isik. Volitust omava isiku puhul tuleb taotlusele lisada volikiri.

Majandustegevusteate saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatud taotlus e-posti aadressil: register@mkm.ee;
 • posti teel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile aadressil Harju 11, 15072 Tallinn või
 • notari kaudu.

Riigilõivu tasumine

Majandustegevusteate esitamise eest muul viisil kui riigiportaali kaudu tuleb tasuda riigilõivu 10 eurot. Riigilõiv tuleb tasuda enne teate esitamist.

Riigilõivu saate tasuda rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900073083:

 • SEB – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Riigilõivu ei pea tasuma majandustegevusteate andmete muutmise eest registri veebis ning majandustegevusest loobumise teate esitamise eest. Muul viisil majandustegevuseteate andmete muutmise eest tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot.

Majandustegevusteate andmete muutmine

Ettevõtjana peate teavitama registripidajat oma majandustegevuse andmete muudatustest viivitamatult, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Teate andmeid saate kontrollida MTR veebilehel. Kindlasti veenduge, et teie kontaktandmed oleksid õiged.

Majandustegevusteate andmeid saate muuta sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Majandustegevusteate andmete kinnitamine

Ettevõtjana peate oma majandustegevuse registriandmeid kinnitama kord aastas majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooniga. Enne kinnitamist kontrollige andmete õigsust ning muutunud andmete korral viige andmed vastavusse tegelikkusega.

Majandustegevusest loobumine

Majandustegevusest ajutisel loobumisel esitage majandustegevusest ajutiselt loobumise teade, milles märkige majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev.

Majandustegevusest täielikul loobumisel esitage majandustegevusest loobumise teade, milles märkige majandustegevuse lõpetamise kuupäev.

Järelevalve

Järelevalvet reisiettevõtja tegevuse üle teeb tarbijakaitseamet.

Siinjuures juhime reisiettevõtjate tähelepanu seadusest tulenevale kohustusele esitada tarbijakaitseametile üks kord kvartalis aruandekvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks pakettreiside kogumüügi aruanne ning järgneva kvartali täpsustatud planeeritav pakettreiside kogumüük.

Tegevuse alustamisel ning edaspidi igal aastal koos eelmise aasta IV kvartali pakettreiside kogumüügi aruandega peab reisiettevõtja esitama tagatise arvutamise aluseks oleva planeeritava aastase pakettreiside kogumüügi, sealhulgas pakettreiside müügi iga kvartali kohta eraldi.

Kontaktinfo

Sisuline info

Kati Kikas

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tel: 625 6328, e-post: kati.kikas@mkm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 30-01-2018 11:10 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium