Turvateenuse osutaja tegevusluba

Kui soovite alustada tegevust turvateenuste valdkonnas peate taotlema politsei- ja piirivalveametilt tegevusloa enne turvateenuse osutamist.

Tegevusluba vajavad turvateenused on:

 • turvakonsultatsioon;
 • vallas- või kinnisvara valve ja kaitse;
 • isikukaitse;
 • korra tagamine üritusel või valveobjektil;
 • juhtimiskeskuse pidamine.

Tegevusluba ei ole vajalik, kui soovite tegutseda valveseadmestiku projekteerimise, paigaldamise ja hooldamise valdkonnas.

Õiguslikud alused

Turvateenuste osutaja majandustegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Ettevõtjale antakse tegevusluba, kui:

 • ta ei tegutse turvaseaduse § 16 lõikes 1 nimetatud valdkonnas (st ei valmista või müü lõhkematerjali, relva, tulirelva olulist osa, lasersihikut või laskemoona; ei tee relva ümber või parandada seda; ei osutada eradetektiiviteenust; ei täita politsei- või riigikaitsefunktsioone, välja arvatud juhul, kui see on lubatud teiste seadustega);
 • tema turvajuht vastab turvaseaduse § 22 lõikes 2 sätestatud nõuetele (st on vähemalt 21-aastane, keskharidusega ja turvajuhi kvalifikatsiooniga Eesti kodanik, kes isiksuseomaduste, kõlbluse, kehalise ettevalmistuse ja tervise poolest on võimeline täitma turvatöötaja ülesandeid) ja tema suhtes ei esine § 23 lõikes 1 nimetatud asjaolusid (st ei ole piiratud teovõimega; ei kanna karistust kuriteo eest ja tal ei ole karistusregistris kustutamata karistusandmeid kuriteo kohta; ei ole eradetektiiv);
 • turvaettevõtjal või temaga seotud isikutel ei ole karistatust tahtliku riigi-, isiku- või varavastase kuriteo või karistusseadustiku §-des 372 ja 384 sätestatud süütegude eest;
 • turvaettevõtja juhtimiskeskuse pidamise korral vastab turvaseaduse § 10 lõike 2 või 3 nõuetele.

Politsei juhib loa taotleja tähelepanu asjaolule, et turvateenuseid osutavad asutused töötlevad erinevaid delikaatseid isikuandmeid (näiteks andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta, tunnistajate ütlused jms). Tulenevalt isikuandmete kaitse seaduse §-st 27 on andmetöötlejad, kes puutuvad kokku delikaatsete isikuandmetega, kohustatud registreerima delikaatsete isikuandmete töötlemise või muudatused delikaatsete isikuandmete töötlemisel andmekaitse inspektsioonis, kui nad ei ole määranud kindlaks sama seaduse § 30 alusel isikuandmete kaitse eest vastutavat isikut.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja omab seal väljaantud tegevusluba, aga soovib turvateenust osutada ka Eestis, tuleb ettevõtjal taotleda tegevusluba käesolevas juhendis nimetatud tingimustel. Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Turvateenuse osutamise tegevusloa taotlemise avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • Juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
 • Ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • Teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;
 • Turvateenuse nimetus, mida taotleja soovib osutada: turvakonsultatsioon; vallas- või kinnisvara, sealhulgas Eesti riigilippu kandva ning Eesti kohtu juures asuvasse laevakinnistusraamatusse kantud laeva valve ja kaitse; isikukaitse; korra tagamine üritusel või valveobjektil; juhtimiskeskuse pidamine.
 • Avaldusele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus).

Avaldusele lisatavad dokumendid:

 • Taotleja põhikirja ärakiri.
 • Relvaloa andmed relva olemasolul.
 • Turvaäriühingu nende osanike ja aktsionäride nimekiri, kellel on üle viie protsendi aktsia- või osakapitalist, märkides iga juriidilise isiku täieliku nimetuse, asukoha ja registrikoodi.
 • Taotleja õiend selle kohta, et turvateenuseid osutav turvajuht vastab turvaseaduse § 22 lõikes 2 sätestatud nõuetele ja tema suhtes ei esine § 23 lõikes 1 nimetatud asjaolusid.
 • Tõend riigilõivu tasumise kohta.
 • Turvateenuse osutamise eest vastutava isiku (turvajuht) andmed: nimi ja isikukood või selle puudumise korral sünniaeg, kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress), andmed hariduse kohta (kutsetunnistusele kantud kutse ja kutsetase, kutse andja, kutsetunnistuse või mõne teise standardile vastavust kinnitava tunnistuse, pädevustunnistuse või sertifikaadi number, andmise koht ja kuupäev ning kehtivusaeg), andmed erialase töökogemuse kohta).
 • Taotleja kinnitus selle kohta, et turvaettevõtja ei valmista või müü lõhkematerjali, relva, tulirelva olulist osa, lasersihikut või laskemoona, ei tee relva ümber või parandada seda, ei osuta eradetektiiviteenust, ei täita politsei- või riigikaitsefunktsioone, välja arvatud juhul, kui see on lubatud teiste seadustega.
 • Taotleja kinnitus, et turvaettevõtjal või temaga seotud isikutel ei ole karistatust tahtliku riigi-, isiku- või varavastase kuriteo või karistusseadustiku §-des 372 ja 384 sätestatud süütegude eest.
 • Taotleja kinnitus selle kohta, et ta juhtimiskeskuse pidamise korral vastab turvaseaduse § 10 lõike 2 või 3 nõuetele.
 • Asutamisel olev juriidilisest isikust ettevõtja esitab tegevusloa taotluses registrikoodi asemel juriidilise isiku asutamist tõendava dokumendi, eelkõige asutamislepingu või asutamisotsuse, või vähemalt neist ühe notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud ärakirja. Asutamisel olevale ettevõtjale antav tegevusluba hakkab kehtima kõige varem tema poolt õigusvõime omandamisel.

Tegevusloa taotluse saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digitaalselt allkirjastatuna oma juriidilise asukoha järgsele prefektuurile (Põhja prefektuur – pohja@politsei.ee, Lõuna prefektuur – louna@politsei.ee, Ida prefektuur – ida@politsei.ee, Lääne prefektuur – laane@politsei.ee);
 • posti teel ma juriidilise asukoha järgsele prefektuurile (Põhja prefektuur, Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn; Lõuna prefektuur, Riia 132, 50096 Tartu; Ida prefektuur, Rahu 38, 41588 Jõhvi; Lääne prefektuur, Pikk 18, 80089 Pärnu);
 • notari kaudu.

Riigilõivu tasumine

Turvateenuse osutamise tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 260 eurot rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900082472:

 • Swedbank – EE932200221023778606
 • SEB – EE891010220034796011
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Maksekorralduse selgituste lahtrisse tuleb märkida politsei- ja piirivalveamet ning ettevõtte nimetus, kelle tegevusloa eest riigilõiv on tasutud.

Taotluse menetlemine

Politsei kontrollib, kas tegevusloa taotleja, tegevusloa taotlemise avaldus ja sellele lisatud dokumendid on turvaseadusega kooskõlas, vajadusel nõuab lisadokumente ning selgitab välja asjaolud, mis on olulised tegevusloa andmiseks või sellest keeldumiseks.

Tegevusloa taotluse rahuldamise või sellest keeldumise otsustab politsei- ja piirivalveamet ühe kuu jooksul alates avalduse saamisest. Kui taotluses on info puudulik, võetakse Teiega ühendust hiljemalt puuduse tuvastamise päevale järgneval tööpäeval. Kui Te ei esita nõutud andmeid tähtaegselt, võib politsei- ja piirivalveamet jätta tegevusloa taotluse lahendamata.

Turvateenuse tegevusluba antakse välja tähtajatult, välja arvatud juhul, kui kehtivusaja piirangut taotleb ettevõtja ise.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui ettevõtja soovib muuta kontrolliesemega seotud asjaolusid või kõrvaltingimustega seotud asjaolusid (näiteks vahetada turvajuhti), siis peab ettevõtja esitama vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist tegevusloa muutmise taotluse.

Tegevusloa muutmise taotluse saate esitada samuti nagu tegevusloa taotluse.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite lõpetada turvateenuse osutamise, siis peab teie ettevõte esitama taotluse, mille järel politsei- ja piirivalveamet peatab soovitud ajaks või tunnistab tegevusloa kehtetuks.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul, üldhuviteenuse osutamise korral majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega turvateenuste osutamise üle tegeleb politsei- ja piirivalveamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Teo Niklus

Politsei- ja piirivalveamet, tel: 612 3246, e-post: teo.niklus@politsei.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 25-01-2018 11:46 | Teksti koostas: politsei- ja piirivalveamet