Intellektuaalomandi kaitse

Intellektuaalne omand tähistab juriidilises mõttes inimesele kuuluvaid õigusi tema vaimse tegevuse tulemusele.

Intellektuaalomandi õigused on:

  • autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused;
  • tööstusomand.

Autoriõigus

Autoriõigus kaitseb kirjandus-, teadus- ja kunstiteoste autoreid nende teoste loata kasutamise eest. Autoriõiguse tekkimiseks ei ole vaja seda kuskil registreerida ega täita mingeid formaalsusi.Eestis kehtib autoriõigus üldjuhul autori kogu eluaja jooksul ja 70 aastat pärast tema surma.

Eestis reguleerib autoriõigusi autoriõiguse seadus.

Autoriõigusega kaasnevad õigused tulenevad autoriõigusega kaitstud teosest ning hõlmavad teose esitajate (tantsijate, näitlejate, muusikute jne), fonogrammitootjate ning televisiooni- ja raadioteenuse pakkujate õigusi.

Autorite õigusi oma teoste kasutamise suhtes aitab kaitsta Eesti Autorite Ühing(EAÜ).

Autoriõigusega kaitstud muusikateoste avaliku esitamise load ja tariifid

Kui soovite kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid toitlustus-või majutusasutuses, kaubandus- ja teenindusettevõttes, muusika- või spordiüritusel jm, sõlmige leping EAÜga.

Autoriõiguste rikkumise kaitsega tegeleb Eesti Autoriõiguse Kaitse Organisatsioon.

Tööstusomand

Tööstusomand hõlmab õigusi kaubamärkidele, tööstusdisainilahendustele, patendiga kaitstud leiutistele, kasulikele mudelitele ning geograafilistele tähiste, uute taimesortide jm kasutamisele. Ka kaitse kõlvatu konkurentsi vastu ning ärisaladus kantakse ajaloolise traditsiooni alusel tööstusomandi alla. Tööstusomandit eristab autoriõigusest ja autoriõigusega kaasnevatest õigustest see, et need õigused ei teki automaatselt.

Tööstusomandiõigust tuleb taotleda patendiametis.

Olulisemad tööstusomandi objektid on:

KAUBAMÄRGID

Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kaubamärki märgates peab tarbija aru saama, et toodet pakub kindel ettevõtja.

PATENDID JA KASULIKUD MUDELID

Patentidega või kasulike mudelitena kaitstakse leiutisi. Leiutis on mis tahes tehnikavaldkonda kuuluva probleemi tehniline lahendus, mis on uus, ei tulene vastava ala asjatundja jaoks enesestmõistetavalt tehnikatasemest ja on tööstuslikult kasutatav.

TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSED

Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus, mille üksikult või kombinatsioonis moodustavad vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, faktuur ja materjal.

Viimati muudetud: 05-10-2017 10:28 | Teksti koostas: patendiamet