Kaubamärgi valik ja kontroll

Iga ettevõte võib lisaks ärinimele registreerida enda nimele ka kaubamärke, mis aitavad teie ettevõttel ning pakutavatel toodetel/teenustel eristuda konkurentide omast.

Kaubamärgina saab kaitsta näiteks sõnu, numbreid, kujutisi või nende omava­helisi kombinatsioone. Kui olete kaubamärgid välja töötanud, tuleb need patendiametis registreerida, et saada nende kasutamise ainuõigus.

Kaubamärgi eristatavus

Kaubamärgi valikul on kõige olulisemaks aspektiks selle erinevus ja eristatavus teistest sama valdkonna kaubamärkidest. Enne kaubamärgi taotlemist kontrollige, ega ident­set või sarnast tähist pole samal tegevusalal Eestis või Euroopa Liidus kaubamärgina registreeritud või registreerimiseks esitatud.

Kui tege­vusvaldkond kattub, on õigus kaubamärgile äriühingul, kes kaubamärgi esimesena kaitses või kaitsmisele esitas. Tegevusvaldkonna kattuvuse korral ei tohi kaubamärk osutuda ka teise äriühingu identseks või sarnaseks ärini­meks.

Kuna kaubamärgi eesmärgiks on ettevõtet ja pakutavaid tooteid/teenuseid konkurentide omast eristada, peaks kaubamärk olema meeldejääv, efektne ning klientidele arusaadav.

Kaubamärgi kontrollimine

Patendiameti elektroonilisest andmebaasist saate kontrollida, kas soovitavad kaubamärgid on veel vabad. Kuna Eestis kehtib õiguskaitse kõigile Euroopa Liidus kaitstud kaubamärkidele, on mõistlik teha päring nii kohalikus kui üleeuroopalises, Euroopa Liidu intellektuaalomandi ameti andmebaasis.

Kontrollige patendiameti kodulehel, kas soovitud kaubamärgid on vabad

Viimati muudetud: 20-04-2016 10:45 | Teksti koostas: patendiamet