Aktsiaseltsi sundlõpetamine

Aktsiaselts sundlõpetatakse kohtumääruse alusel. Sundlõpetamisel võib olla erinevaid põhjuseid, üldjuhul on selleks ettevõtte või selle tegevuse mittevastavus seadustele. Kui ettevõtte puudusi on võimalik kõrvaldada, määrab kohus enne aktsiaseltsi sundlõpetamise otsuse tegemist esmalt tähtaja, mille jooksul on teil võimalik puudused kõrvaldada ning * ettevõtte tegevust ikkagi jätkata.

Sundlõpetamise põhjused

Levinuimad põhjused sundlõpetamiseks:

 • osanikud ei ole võtnud vastu lõpetamise otsust, kuigi selle vastuvõtmine oli kohustuslik;
 • juhatuse volitused lõppesid kaks aastat tagasi, kuid uut juhatust pole valitud;
 • ettevõtte netovara on alla seaduses määratud miinimumi või vähem kui pool nõutud osakapitalist.

Lisaks võib olla sundlõpetamisel ka teisi seadustest tulenevaid põhjuseid. Muuhulgas võib sundlõpetamine olla ka karistuseks ettevõtte poolt toime pandud süüteo eest.

Sundlõpetamise protsess

 1. Esitage kohtule aktsiaseltsi sundlõpetamise avaldus. Avalduse võivad esitada juhatus, nõukogu, juhatuse liige või liikmed, aktsionär(id), või ka keegi muu, kellel on selleks seaduslik õigus. Sundlõpetamise võib algatada ka kohus ise. Sundlõpetamise avaldus tuleb esitada maakohtule, mille tegevuspiirkonda on ettevõte registreeritud.

Kohtute kontaktandmed

 1. Alustage aktsiaseltsi likvideerimist. Siin tuleb teil jälgida kindlat tegevuste järjekorda.

Likvideerimine koosneb järgmistest etappidest:

 • Likvideerijate määramine ja nende kandmine äriregistrisse. Sundlõpetamisel määrab aktsiaseltsi likvideerijad kohus.
 • Teate avaldamine aktsiaseltsi likvideerimise kohta Ametlikes Teadaannetes ning teadaolevate võlausaldajate teavitamine. Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded nelja kuu jooksul teate avaldamisest.
 • Likvideerimise algbilansi ja majandusaasta aruande kinnitamine osanike otsusega. Likvideerimise algbilanss ja majandusaasta aruanne esitatakse pärast kinnitamist viivitamata äriregistrile. Kohus võib aktsiaseltsi vabastada likvideerimise algbilansi ja majandusaasta aruande auditeerimise kohustusest, kui aktsiaseltsi varaline olukord on nii selge, et auditeerimine ilmselt ei ole ei aktsionäride ega võlausaldajate huvides vajalik.
 • Aktsiaseltsi tegevuse lõpetamine, võlgade sissenõudmine, vara müümine ja võlausaldajate nõuete rahuldamine, sõltumata nõuete teatamisest. Kui likvideeritava aktsiaseltsi varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse. Kui aktsiaseltsile teada olev võlausaldaja ei ole nõuet esitanud ja nõuet ei ole aktsiaseltsist sõltumatutel põhjustel võimalik rahuldada, hoiustatakse võimalusel temale kuuluv raha. Kui kohustust ei ole likvideerimise ajal võimalik täita või kui nõue on vaieldav, ei või aktsiaseltsi vara aktsionäride vahel jagada, kui vaidlusalustrahasummat ei ole hoiustatud või võlausaldajale ei ole antud piisavat tagatist.
 • Aktsiaseltsi lõppbilansi koostamine ning järelejäänud varade jagamine. Allesjäänud vara jaotatakse aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Üldjuhul võib vara välja jagada kuue kuu möödumisel aktsiaseltsi lõpetamise äriregistrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest ning kahe kuu möödumisel lõppbilansi ja vara jaotusplaani aktsionäridele tutvumiseks esitamisest aktsionäridele teatamisest.

Kui teie ettevõte sundlõpetatakse seetõttu, et teie tegevuse eesmärk või tegevus ise on keelatud või vastuolus avaliku korra ja heade kommetega, jääb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara riigile.

Aktsiaseltsi likvideerimine on küllaltki aeganõudev protsess, mis kestab vähemalt kuus kuud.

Sundlõpetamine jõustub sellest hetkest, kui hakkab kehtima seda nõudev kohtulahend. Kohus edastab vastava info ka äriregistrile lõpetamiskande tegemiseks.

Sundlõpetatud aktsiaseltsi esindusõigus

Sundlõpetatud ettevõtte juhatuse või seda asendava organi esindusõigus säilib kuni kohtu poolt likvideerija määramiseni, pankroti väljakuulutamiseni või teie ettevõtte registrist kustutamiseni. Juhatuse või seda asendava organi koosseisus võite teha muudatusi kuni selle ajani ainult mõjuval põhjusel ja kohtu loal.

Mõjuv põhjus on:

 • pikaajaline või raske haigus, mille tõttu muutub võimatuks juhatuse või seda asendava organi liikme ülesannete täitmine;
 • juhatuse või seda asendava organi liikme surm või teovõimetuks tunnistamist;
 • kohtuotsuse jõustumine, millega määrati juhtimisorgani liikmele vabadusekaotuslik karistus;
 • kohtuotsuse jõustumine, millega juhatuse või seda asendava organi liikmel võeti ära õigus teataval tegevusalal tegutsemiseks;
 • juhatuse või seda asendava organi liige asus alaliselt elama välismaale.

Viimati muudetud: 05-01-2016 09:15 | Teksti koostas: justiitsministeerium