Ettevõtte saneerimine

Ettevõtte saneerimine aitab ettevõttel vältida pankrotimenetlust ja likvideerimist. Saneerimine on mõeldud eelkõige ettevõtetele, mille tegevust võiksid ümberkorraldused – uued hankevõimalused, töötajate vähendamine, uute turgude leidmine jne – paremaks muuta.

Saneerimismenetlus on mitmeetapiline. Menetluse algatajaks peab olema ettevõtja ise. Kui ettevõtte suhtes on juba algatatud pankrotimenetlus või on tehtud kohtumäärus ettevõtja sundlõpetamise kohta, siis ei saa saneerimist algatada.

Saneerimise algatamine

Saneerimise algatamiseks peate maakohtule esitama saneerimisavalduse. Lisaks tuleb esitada eelmise majandusaasta aruanne, ülevaade finantsseisundist ning võlanimekiri. Teil on ettevõtjana kohustus aidata saneerimisele kaasa ning anda kohtule ja saneerimisnõustajale menetluseks vajalikku teavet. Vastasel juhul võib kohus menetluse lõpetada.

Saneerimismäärus

Peale avalduse esitamist algatab kohus saneerimismääruse, kus on toodud:

  • saneerimisnõustajaks määratud isiku andmed;
  • saneerimiskava vastuvõtmise tähtaeg;
  • saneerimiskava kohtule esitamise tähtaeg (lähema 60 päeva jooksul);
  • ettevõtja poolt tasutav summa saneerimisnõustaja tasu ja kulutuste katteks ning selle maksetähtaeg.

Kuni saneerimiskava kinnitamiseni või saneerimismenetluse lõppemiseni võib kohus peatada enamiku teie ettevõtte vastu suunatud rahalistest nõuetest.

Saneerimiskava

Peale menetluse algatamist ja võlausaldajatele teate saatmist koostab saneerimisnõustaja saneerimiskava, mis sisaldab muuhulgas ettevõtte majandusliku seisundi kirjeldust, põhjuste analüüsi, võlausaldajate nõuete täitmisaegu, oodatavat majanduslikku seisundit pärast saneerimist, mõju ettevõtte töötajatele ning täitmise tähtaega. Nõustaja saadab saneerimiskava projekti võlausaldajatele tutvumiseks. Kava võtavad võlausaldajad vastu või jätavad vastuvõtmata hääletamise teel. Kohus kas kinnitab või jätab kava kinnitamata. Kohus võib teatud tingimustel ja ekspertide hinnangu alusel kinnitada ka vastuvõtmata saneerimiskava. Kui kohus jätab kava kinnitamata, siis saneerimismenetlus lõppeb.

Saneerimiskava täitmine

Kui saneerimiskava on kinnitatud ja te hakkate seda ellu viima, teostab saneerimisnõustaja järelevalvet ning jätkab vajadusel ka teie nõustamist. Ta esitab saneerimiskava täitmise kohta nii võlausaldajatele kui kohtule igal poolaastal aruande. Saneerimismenetlus lõppeb, kui saneerimiskava on kohaselt täidetud.

Viimati muudetud: 20-01-2016 15:16 | Teksti koostas: justiitsministeerium